Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Evrim teorisi deðil Evrim Hipotezi

 

Maymundan gelmediðimiz %100 kesin.

 

Evrim teorisini kanýtlayacak bir tane dahi delil yok. Tam 160 senedir ortaya atýlan bu fikir sadece – adý üstünde - bir ´teoriden´ ibaret.

 

Aslýnda teori dahi deðil, çünkü teori olmasý için deneylerin yapýlabilmesi ve tahrif edilebilmesi gerekiyor. Bunu yapmak mümkün olmadýðý için ´evrim hipotezi´ demek daha doðrudur.

 

Bu hipoteze göre milyonlarca evrim gerçeklesmiþ. Fakat bu milyonlarca evrimden bir tane dahi ara geçit formu yok. Zaten meselenin kýrýk noktasýda burada.

 

Madem canlýlar evrimleþtiler, basit canlýlardan kompleks ve karmaþýk canlýlar oluþtu, peki bu ara formlar nerede?

 

Madem maymundan geldik, o zaman maymun ve insan arasý milyonlarca canlý türü bulunmasý gerekiyor. Fakat milyonlarca deðil, bir tane dahi fosil yok.

 

Bulunan milyonlarca fosilin arasýnda, milyonlarca olmasý gereken bir tane dahi ara geçit formu yok.

 

Bu þaþýrtýcý deðil mi?

 

Geçmiþte insanlarý kandýrabilmek için evrimciler onlarca geçit formu ortaya koydular. Homo Habilis, Australopithecus, Australopithecin, Piltdown-Man, Coelacanth, Neoplina, Crinoid, Limulus, Gunt-Flint ve daha niceleri... hepsi daha sonradan yalan ve safsata olarak ortaya çýktý. Sýrf kendi tezlerini doðrulamak için tüm insanlýðý felakete sürüklemeyi göze aldýlar.

 

Hiç bir delil olmamasýna raðmen halen evrim hipotezine dayanmaya çalýþan ilim adamlarýnýn yaptýklarý aslýnda bir dogmadan farklý deðil. Evrim hipotezi ilmi bir konu olmaktan çoktan çýkmýþ, adeta bir din haline gelmiþ. Evrim Dinine iman etmiþ olan müridler, Darwin amcalarýný ´maymunluktan´ kurtarmak için ellerinden geldiklerini yapýyorlar. Gerekirse – yukarýdada belirttiðimiz gibi – ilim namýna sahtekarlýklara imza atmaya devam ediyorlar.

 

Darwin amcalarý aslýnda, insanýn maymundan geldiðini hiç bir zaman iddia etmedi. Maymun fikri daha sonralarý ortaya çýktý.

 

Ýster Darwinden olsun, ister baþkasýndan, maymundan gelmediðimiz kesin ama mahmuma doðru gittiðimizde o kadar kesin....

 

Bunuda gelecek yazýmýzda ele alacaðýz.

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 28.05.2010

http://www.moralhaber.net/makale/evrim-teorisi-degil-evrim-hipotezi/

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...