Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Almanyanýn Ýlk Türk Bakanýnýn Ýlk Ýcratý: „Baþörtüye hayýr“

 

„Politikacýlar her sabah iki defa týraþ olmak zorunda, çünkü iki yüzlüdürler.“ Mark Twain

 

Bazen kendimi Muz Cumhuriyetinde hissediyorum… bazen Patagonyada… Bazende Yalakalar Adasýnda.

 

Geçen hafta Almanya´da ilk defa bir türk kökenli bayan Bakan oldu. Aþaðý Saksonya eyaletinde avukat Aygül Özkan, Sosyal Ýþler, Kadýn, Aile ve Saðlýk Bakanlýðý görevine getirildi.

 

Hýristiyan Demokrat Birliði Partisinden olan Özkan, alman Focus dergisine verdiði röportajda ilk icraatýnýda açýklamýþ oldu: „Okullarda baþörtüye hayýr“. Gerekçeleride bildiðimiz klasik sözlerden ibaret: „Dini semboller olmasýn. Devlet ve din ayrýlsýn“ vs. vs.

 

Açýkcasý þaþýrdým desem, yalan olur. Zaten bekliyordum. Ama bukadar çabuk, hemde seçilmesinin ardýndan sadece bir kaç gün geçtikten sonra, birde ilk icraatý olunca… pes vallahi.

 

Öncelikle neden þaþýrmadýðýmý açýklayayým.

 

Malum, Almanya´da siyasete atýlan bir çok türk kökenli insanýmýz var. Hepsi milletimizin ve insanlarýmýzýn destekleriyle biryerlere geldiler..

 

Fakat, amma velakin…

 

Aradan çok zaman geçmeden bir çoðu kendi milletine, ýrkýna, dinine ve kültürüne çamur attý. Yada atmak durumunda hissetiler kendilerini. Kendi kimliklerini inkar ettiler. Ne için? Kimlere yaranmak için?

 

Kendi kimliklerini inkar ederek makam sahibi olmak isteyenler…

 

veyahut taviz verenler …

 

veyahut takiyye yapanlar…

 

Bunlarýn arasýnda zerre kadar fark yok.

 

Para, mal, þan ve þöhret için kendi kimliklerini satan veya gizleyen insanlarýn makam sevdasý için yaptýklarý hesaplarý er geç boþa çýkýyor. Durum bundan ibaret olmasýna raðmen, yinede ayný filimi her sene yeniden izliyoruz. Çünkü Ýbn Haldunun dediði gibi ´Tarih tekerrürden ibarettir´. Ýnsan bu iþte… Her zaman yeniden deniyor…

 

Halbuki Almanya´da yaþayan Türklerin fazla beklentileri yok. Destekledikleri insanlarýn sadece kendi kimliklerine sahip çýkmalarýný istiyorlar.

 

Yani…

 

Dini hassasiyeti olmayan birisi kalkýpta o makamdan baþörtüye karþý gelmemeli.

 

Dini hassasiyeti olan biride yine o makamdan laikliðe laf atmamalý.

 

Çünkü madem sen Türk kimliðiyle biryerlere vardýn, Türklerin desteðiyle bir makama ulaþtýn, elbette seni destekleyen insanlarý birazda olsun düþünmelisin. ´Köprüyü geçtim, bundan sonra size ihtiyacým yok´ diyenleri çok gördük….

 

Seni o makama çýkaranlar, seni yine indirebilirler….

 

Kaldýki hemen ilk icraat olarak böyle bir sözü sarf etmenin ne gereði var? Eline ne geçebilirki? Yoksa birilerine mesajmý verilmeye çalýþýlýyor? Þimdi seni bu sözlerden dolayý parti baþkanýmý yapacaklar?

 

Tam aksine….

 

Avukat Aygül Özkan´ýn „Baþörtüye hayýr“ sözlerine kendi partisi karþý geldi. Evet, tabiki yine Almanlar karþý geldi. Kendi partisinin Genel Sekreteri Stefan Müller bu açýklamalarý „saçma ve ürkütücü“ buldu.

 

Yani müslüman biri „hayýr“ diyor, Hýristiyanlar „evet“ diyor…

 

Bu ne lahana? Ne turþu?

 

Parti yetkilileride böyle durumlarda þaþkýn þaþkýn kalýyorlar. Bir çok alman partisi doðal olarak türklerin oylarýný kazanabilmek için partilerine türkleri alýyorlar. Ama gel gör ki, az bir zaman sonra içlerine aldýklarý insanlar kendi insanlarýna hakaret ediyorlar. Çünkü içlerine girenler, kendilerinin bu makamlara ancak taviz vererek gelebileceklerini zannediyorlar. Tabiki bu nedenle beklenen türk oylarýda gelmiyor. Alman siyasetcilerde aynen „Bu ne lahana? Ne turþu? Anlamadýk gitti“ durumlarýna düþüyorlar… yani „Hem sizin içinizden birilerini aldýk, hemde siz bu kiþiye karþý çýkýyorsunuz“ vaziyetleri komik bir durum meydana getiriyor. Dikkat edin, türklerin çoðu Türk siyasetcilerini deðil, Alman siyasetcilerini destekliyorlar.

 

Ýþin baþka bir lahana tarafýda þu: Daha iki gün önce Aygül haným gazetelerde beyan verdi. Aþýrý saðcýlar ve aþýrý sað partiler kendisini tehdit etmiþler. Þimdi ise bu aþýrý saðcýlar, aradan iki gün geçtikten sonra, Aygül hanýmý bu açýklamalarýndan dolayý alkýþlýyorlar. “Anlayan arap olsun” deyip araplarý küçük düþürmektense biz yine “Bu ne lahana? Ne turþu?” diyelim geçelim….

 

Almanya´daki türk gurbetçileri halen

 

kendi kimliðini inkar etmeyen,

 

takiyyecilik yapmayan,

 

taviz vermeyen,

 

entegre olmus,

 

türk ve alman kültürünü çok iyi bilen ve ikisinide benimseyen,

 

Almanya´daki tüm yabancýlarý bir çatý altýnda toplayabilecek

 

olduðu gini görünen ve göründüðü gibi olan

 

bir siyasetci bekliyor… Buradan duyurulur…

 

 

 

Cemil Þahinöz, Ikinci Vatan, 26.04.2010

http://www.ikincivatan.eu/almanyanin-ilk-turk-bakaninin-ilk-icrati-%E2%80%9Ebasortuye-hayir%E2%80%9C-makale,237.html

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...