Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Uyumun en büyük düþmaný, Alman medyasýndaki faþizmin þövalyeleri

 

Bu hafta Almanya´da bizleri ilgilendiren iki önemli olay oldu.

 

Birincisi, avukat Aygül Özkan Aþaðý Saksonya Eyaletinde Sosyal Ýþler, Kadýn, Aile ve Saðlýk Bakaný olarak seçildi ve Almanya´nýn ilk türk bakaný oldu.

 

 

Ýkincisi, Berlin´de türk olmayan iki ailenin, 15.500 Avro baþlýk parasý karþýlýðý 14 yaþýndaki kýzlarýyla 19 yaþýndaki oðullarýný evlendirdikleri ortaya çýktý. Ýki genç “çift“ boþanma kararý aldýklarý için, erkek baþlýk parasýný gere alabilmek için Alman yasalarýna baþvurdu. Bu þekilde bu insanlýk dýþý skandal ortaya çýktý.

 

 

Birinci haberle ilgili Türk ve Ýslam düþmanlýðýyla meþhur olan ve Almanya´da en çok satan gazete þu manþeti verdi: “Almanya´da Müslüman Bakan“.

 

 

Ayný gazete ikinci haber ile ilgili þu yayýný yaptý: “Türk Aile Skandalý“.

 

 

Her fýrsatta türkleri ve müslümanlarý kötülemeyi marifet zanneden bu popüler resim gazetesi attýðý bu manþetlerle yeni tartýþmalarýn baþlamasýna vesile oldu… tabiki menfi tartýþmalara… her zaman olduðu gibi…

 

 

Attýklarý birinci manþetten dolayý ýrkcýlar ´Nasýl olurda bu ülkede bir müslüman bakan olabilir?´ yargarasý koparmaya baþladýlar.

 

 

Ýkinci manþetten dolayý yine dillere destan oldu: ´Türkler vahþi´, `Türkler canavar´, `Türklerin aile yapýsý kadýný aþagýlýyor´ vs. vs.

 

 

Bu gazete bir yandan Almanlarý ve Türkleri, diðer yandanda Hristiyanlarý ve Müslümanlarý birbirine vurmak için elinden geleni yapýyor ve yapmayada devam ediyor. Toplumda bir müsbet deðiþimin olduðunu fark eden bu gazete, bu milletlerin ve dinlerin birbirlerine yakýnlaþmalarýný hazmedemiyor…

 

 

Faþizmin ve Irkçýlýðýn þövalyeliðini yapan bu gazete, her zaman ´ötekini´ üretmekte ve ötekini öcü ve canavar olarak göstermekte. Toplumda bir kavga ortamý isteyen bu gazete, aslýnda Almanya´da ki uyumun en büyük düþmaný!

 

 

Her iki tarafýda birbirine karþý kýþkýrtarak, önce bir yaný yok etmeye çalýþýyor, sonrada diðer tarafý yok edecek. Bu anlayýþ nedeniyle yýllardýr gazete manþetlerine taþýdýklarý haberler hep ayný… Türk ve Müslüman düþmanlýðý.

 

 

Baþarýlý türk sporcularýn manþetlerini “Baþarýlý Sporcu“ diye veren bu gazete, ayný mesele hýrsýzlýk ve cinayet sözkonusu olduðunda etnik kökeni öne sürüyor: ´Hýrsýz Türk. Katil Müslüman´.

 

 

Utanmadan insanlarýn yaptýklarýný etnik kökenlerine veren bu gazete yöneticileri Almanya´da ki ýrkçýlarýn ve faþistlerin sözcüsü haline geldi.

 

 

Yaptýklarý bu manþetlerle sadece ve sadece Almanya´da ki yaþayan tüm insanlara zarar veriyorlar…

 

 

Bunuda maalesef iyi baþarýyorlar.

 

 

Çünkü karþýlarýnda durabilecek ne bir türk medyasý var, nede bir müslüman entellektüel kesim.

 

 

Kimsenin bu gazeteye karþý sözünü yükseltemediði bir dönemde, yine sadece Almanlar seslerini duyurtuyorlar. Yine Almanlar kendileri bu gazeteye karþý gelebiliyorlar. Almanya´daki Türklerin ve Müslümanlarýn çoðunluðunun tek derdi ´daha fazla para kazanmak´ olduðu için, maalesef böyle konularda sesleri duyulmuyor.

 

 

Sözleri kesildiðinden deðil, sözlerinin olmadýðýndan!

 

 

Cemil Sahinöz, Ikinci Vatan, 24.04.2010

http://www.ikincivatan.eu/uyumun-en-buyuk-dusmani-alman-medyasindaki-fasizmin-sovalyeleri-makale,235.html

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...