Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ahmet Hakan´ýn 'Nurculuk' hastalýðý

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/75819.jpg

 

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ´Said Nursi´ ismini aðýzýna aldýktan sonra, Bediüzzaman hakkýnda konuþmak meþhur oldu. Gündeme gelmek için herkes Bediüzzamaný konuþur hale geldi. Hem aleyhinde hem de lehinde bir çok yazýlar yazýlýyor.

 

Bu tabunun yýkýlmasý ve Bediüzzaman´ý anlama sürecinin baþlamasi elbette çok güzel bir geliþme…

 

Yanlýz bazýlarý varki, ne aleyhindae yazýyorlar, nede lehinde. Sadece günlük polemik üretmek için Bediüzzamaný yazýlarýna alet ediyorlar..

 

Polemik deðince Türkiye´de ilk olarak akla Ahmet Hakan Coþkun gelir. Gününün 22 saatini Twitter´de geçiren ve Türkiye dýþýnda hiç bir ülkede asla yazar olma ihtimali olmayan Ahmet Hakan dün gece yine Twitter´de ´nurculuk´ hakkýnda polemiklerine devam etti. Ahmet Hakan dün þunlarý yazdý:

 

*

 

meðer ülkemizde ne çok nurcu varmýþ ya...

 

her türlü cemaatin, hizbin, grubun içine girip çýktým... bir tek nurcu olmadým. nedenlerini anlatacaðým ama çok üþeniyorum.

 

aslýnda nurcular iyi insanlardýr. ama nasýl derler, üzerinize afiyet biraz renksizdirler ve biraz fazla disiplinli...

 

"yeni baþlayanlar için nurcular" diye bir konferans mý versem acaba? biletli falan...

 

nurcular farklý hiziplere bölünmüþtür: yazýcýlar, okuyucular, yeni asyacýlar, fethullah hocacýlar, medresetüzzehracýlar...

 

ben bir nurcunun hangi gruba mensup olduðunu da beþ yüz metreden çakarým.

 

burada da bir nurcu yoðunlaþmasý var...

 

bir "hocaefendim" bile yok, anlýyor musun?

 

*

 

Üþenme Ahmet Hakan, yaz niye Risale-i Nur cemaatine gir(e)mediðini.

 

Hadi gel istersen, konferanslarýnýda biz ayarlayalým. Anlatta bizde öðrenelim, 500 metreden bir nurcunun hangi grubu ait olduðunu.

 

Ayrýca ´Hocafendim yok´ diye üzülmene hiç gerek yok. Sen kendin ´Sosyetenin Þeyhi´ ve ´Mahallesizlerin Hocaefendi´si deðilmisin?

 

Ýstediðin zaman fetva veriyorsun, istediðin zaman eski cemaatlerine laf konduruyorsun… sonra ´benim mahallem yok´ diye yapmacýk bir melankoli haline giriyorsun. Sana senden daha iyi bir ´Hocaefendi´ olmaz, Ahmet Hakan Coþkun.

 

Üstelik sen Türkiye´desin.

Yani ´Ahmet Hakan Coþkun Hocaefendi ne zaman Türkiye´ye dönüyor´ polemiklerinide yapmamýza gerek yok.

 

Sadece ´Ahmet Hakan Coþkun Hocaefendi ne zaman Twitter´den çýkacak´ polemikleri yaparýz´ dostum.

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 18.04.2010

http://www.moralhaber.net/haber_detay.php?haber_id=75819

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...