Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Modern Hurafeler

 

“Alimin uykusu, cahilin ibadetinden hayýrlýdýr" Hz. Muhammed (sav.)

 

Develere deðilde, sýrf hýzlý ve büyük arabalara bindiðimiz için, internete girebildiðimiz için ve tüm dünyayý adeta avucumuzun içinde bildiðimiz için, kendimizi modern, medeni ve geliþmiþ zannediyoruz. Geçmiste kalan hikayeler bizlere “hurafe“ veya “masal“ gibi geliyor.

 

Halbuki sadece postmodern hurafeler geçmiþte kaldý. Ama hurafeler halen var. Artýk çaðýmýza uygun, “medeni“ ve modern hurafeleri üretiyoruz, inanýyoruz ve yayýyoruz.

 

Bunlarý yine insan kendisi üretiyor ve bu yalanlar yayýldýkça, yalaný ortaya atan dahi, yalan olduðunu unutuyor ve kendi yalanýna inanmaya baþlýyor. Piskolojide böyle vakaalar çoktur. Þimdi sizlere “modern hurafeler“den sadece bir kaçýný, en meþhurlarýný, hatýrlatmak istiyorum:

 

 

• “Allah“ diyen aslan: Ýnternet saðolsun, bu hurafeyi görmeyen veya duymayan yoktur herhalde. Bu görüntüyü cep telefonlarýna kayýt edip “Gördünmü, aslan bile ´Allah´ diyor“ diye teblið yapmaya çalýþanlar, internette kýsa bir araþtýrma yapsalardý, bu görüntünün tamamen bir hile olduðunu öðrenebilirlerdi. Ama nafile. Zamanýmýzýn en büyük evliyasý Hz. Google sayesinde bu görüntünün ulaþmadýðý köþe ve cep telefonu kalmadý herhalde. Halbuki bir aslanýn insan diliyle “Allah“ demesi, tamamen imtihan sýrrýna aykýrý. Hayvanlar ve nebatatlar dahi kendi lisan-ý halleriyle zaten “Allah“ dediklerini bilemeyen veya duyamayan “hurafeciler“, aslanýn “Allah“ demesiyle imana geliyorlarsa, bizede “hayýrlý olsun“ demek düþer.

 

• Almanyanýn Duisburg þehrinde dirilien bir kadýn: 2008 senesinde hýzla yayýlan bu haber gazetelerde dahi yayýmlandý. Haberlere göre Duisburgta vefat eden bir kadýný gömmüþler. Bu kadýn, cenaze namazýný kýldýran hocanýn rüyasýna girmiþ ve kendisinin hamile olduðunu söylemis. Kadýný tekrar mezardan çýkarmýþlar ve hastahaneye yatýrmýþlar. Kadýn orada doðumu yapmýþ. Ardýndan hemen tekrar (!) ölmüþ ve gömülmüs. Anlatmasý ve yazmasý bile komik ve saçma olan bu haber hýzla Almanya´da yayýldý. Haberde geçen camii imamý ve hastahane yetkilileri böyle bir saçmalýðýn gerçek dýþý olduðunu söylemelerine raðmen, bu hurafe halen aðýzlarda dolaþmakta.

 

• Cehennem sesleri: Bu haber TV´de dahi yayýnlanýnca, kendimi adeta Alice´nin Masallar Diyarýnda hissettim. Güya Rusya´da kazma çalýþmalarý esnasýnda yer altýndan sesler gelmiþ. “Hellll… Helllll“ (yani Cehennem, Cehennem) diye baðýran insanlarýn sesleri duyulmuþ. Bu sesleri kayýt etmiþler ve haber ajanslarýna yollamýþlar. Ama iki hafta sonra, bu ses kayýtýný çeken adama, bir amerikan filim þirketi tarafýndan dava açýldýðý haberini kimse yazmadý. Neden dava açýlmýþtý? Çünkü bu sesler, elbette cehennemden veya yer altýndan deðil, bir amerikan filminden kopyalanmýþtý…

Sayi, adamlar cehennemde neden ingilizce baðýrýyorlar?!

 

• Maymuna dönüþen kýz: Hurafeler arasýnda en meþhur hurafe bu olsa gerek. Hikayesi bile komik ve saçma olan bu masal þöyle: Bir anne evinde Kur´an okuyor. Kýzýda odasýnda sesli sesli müzik dinliyor. Annesi kýzýna müziðin sesini kýsmasýný söylüyor. Ama kýzda hareket yok. Aksine müziðin sesini daha çok açýyor. Annede Kur´an okumaya devam ediyor. Aralarýnda baðýrma yükselince, kýz odasýndan fýrlýyor ve annesinin elinden Kur´an-ý Kerim´i alarak yere fýrlatýyor. Fýrlattýðý an kýz maymuna dönüþüyor. Vah vah… Tabiki internette bu haberin yanýna birde maymun yüzlü bu kýzýn resmi koyulunca, “gerçek“ oluyor.

Peki iþin aslý ne? Ýþin aslý þu: Yine bir internet cambazý, filimler için heykeller yapan bir sanatcýnýn kiþisel internet sitesinden maymun yüzlü bir kýzýn resmini kopyalýyor, bu haber ile süslüyor ve tüm dünyaya yolluyor… “Cehennemden sesler“ hurafesinde olduðu gibi, bu gencede dava açýlýyor. Dava açýlýyor, ama hurafe anlatýlmaya halen devam ediliyor…

 

• 30 metrelik adam: Suudi Arabistanda kazma çalýþmalarý sýrasýnda 30 metre boyunca bir iskelet bulunuyor. Ýmanlarý zayýf olan hurafeciler hemen bunu “Kur´an´daki kavimlerin bazýlarý bulundu“ diye çakma tebliðlere baþlýyorlar. “Bak gördünüzmü? Ya….Biz size demiþtik“ diye baþlayan sözler çok kýsa bir süre sonra kesiliyor. Çünkü bu resminde sahte olduðu, bir gencin “Paint Shop“ programýyla hazýrladýðý ortaya çýkýyor… Tabiki çakma tebliðcilerden ses yok… Ne yani, Kur´an´da geçen o uzun boylu kavimler, sizin inandýðýnýz bu harefenin yalan çýkmasýyla, yokmu oldular?

 

• Neil Armstrong ayda ezaný duydu: Aya ilk ayak bastýðý iddia edilen Neil Armstrong amcamýz, güya aya ayak bastýðýnda ezan sesini duymuþ. Ayný sesi bir gezide Mýsýr´da duyunca, kulaklarýna inanamamýþ ve hemen müslüman olmuþ… Bu hikaye dillere destan olmuþtur. Neil Armstrong hayatta olmasýna raðmen bu þekilde bir konuþmasý veya yazýlý bir metni yok. Hatta hiç bir þekilde biyografilerinde dahi geçmiyor. NASA´nýn bu konuyla ilgili yaptýðý açýklamaya göre, bu bilgi tamamen bir uydurmadan ibaret.

 

• Coca Cola yazýsý: Coca Cola içeceðinin binlerce zararý olmasýna raðmen, bizim insanlarýmýz illahada bir hurafe uydurmak zorundalar. Çok yaygýn olan bir hurafeye göre, Coca Cola yazýsýný aynaya doðru tuttuðunuzda “Allah yok, Mekke yok“ yazýyormuþ. Birazcýk arapca bilenlerin bile bunun saçmalýk olduðunu anlayabileceðine raðmen, yinede bu hurafeyi duymayan ve inanmayan kalmamýþtýr. Halbuki arapca hat sanatýyla istediðiniz yazýyý istediðiniz þekilde yazabilirsiniz. Yani Coca Cola yazýsýnýn aynada gözüken þekliyle isterseniz “Ali Þen baþkan, Fenerbahçe þampiyon“ yazabilirsiniz…

 

• Bal´da “Allah“ lafzý: Hayvanlarýn hurafelere alet edilmesi adet haline geldi. Bu meþhur resmi hepiniz görmüþsünüzdür. Arýlar balý “Allah“ lafzý þeklinde yapmýþlar. Gördüðünüz gibi hurafeler sýnýr tanýmýyor. Arýlara dahi iftira atýlmaya kadar varan bu hurafe bir sahtekarlýðý göstererek, gerçek mucizeyi tamamen kapatýyor. Halbuki mucizenin bizatihisi arýnýn bal yapmasýdýr. Asýl mucize budur. Hiç bir eðitim almadan, hiç bir zaman durmadan, hiç bir zaman þaþýrmadan, doðduðu andan itibaren insanlara bal yapmak ile görevli olan arý da, yaptýðý bal da mucizenin aslýdýr. Bal ile “Allah“ yazan arýlar, vazifelerini yapmýyorlar demektir.

Bu hurafeyi ilk duyduðumda, 12 yaþýnda olmama raðmen, inanmamýþtým. Çünkü þekerleme ile arýlara herþeyi “yazdýrabileceðinizi“ tahmin ediyordum. Nitekim yýllar sonra, Moskovada rus gençleri aynen düþündüðümü uygulamýþlar ve arýlara “Stalin“ yazdýrmýþlar. Þimdi bu arýlar komunist, diðer arýlar müslümanmý?

 

• En çirkin hurafe, “Rüyada Peygamberimi (sav) gördüm. 10 kiþiye bu mesajý yollamassan zalimlerdensin“ masalý: En çirkin, en rezil hurafelerden biriside Peygamberimizin (sav) alet edildiði saçmalýklar. E-Mail ile, mektup ile ve kýsa mesaj ile yayýlan bu çirkinliðin içeriði hep ayný: Güya birisi Peygamberimizi (sav) rüyasýnda görmüþ. Peygamberimiz (sav) çok önemli þeyler söylemiþ ve bunun yayýlmasýný arzu etmiþ. Bu haberi 10 kiþiye yollamayanýn cehennemde yanacaðýný söylemiþ… Ýþte ahlaksýzlýðýn bu kadarýda mümkün. Sýnýrsýz bir ahmaklýk bu olsa gerek. Böyle mesajlarý “Hz. Muhammedi seviyorum“ diyenlerin dahi yaymasý, durumun ne kadar vahim olduðunu gösteriyor.

 

 

 

 

Bu hurafelerin ne boyutta olduðunu ve insanlarýn hemen böyle þeylere sorgusuz, sualsiz inandýklarýný ispat etmek için sosyolojik bir deney yaptým. Bu tarz hurafelere meraklý olan bir mecliste 15 kiþiye þunu anlattým: „Arkadaþlar, Almanya´da bir çikolata türü var. Ýsmi “***“. (Çikolatayý masaya koyuyorum). Dikkat edin, bu çikolatanýn görüntüsü neye benziyor? Evet Kabeye benziyor. Bilerek benzetmiþler. Ýslam düþmanlarý alay etmek için bu çikolatayý Kabe þeklinde yapmýþlar ve herkes “Kabe“yi yiyerek, ona hakaret etmiþ oluyor.“ Mecliste bulunan istisnasýz tüm 15 kiþi anlattýðýma inandýlar, çünkü çikolata biraz hayal gücünüzü kullanýrsanýz Kabe´ye benziyor. Ardýndan bu haberi herkese yaydýlar. E-Mailler, kýsa mesajlar gelip durdu. Ýki hafta sonra bu haberi kendim uydurduðumu söylediysemde, herkesi inandýramadým. Bir kaç tanesi halen bunun gerçek olduðuna inanýyorlar…

 

 

Benim bir telefon þirketim olsa, kýsa mesajlar ile para kazanmak için, herhalde böyle bir hurafe uydururdum. Hurafenin altýnada “Bunu 10 kiþiye yollayanýn dilekleri gerçek olacak“ veya “Allahýný seven bunu 10 kiþi yollasýn“ yazardým.

 

 

Peki insanlar böyle hurafelere neden ihtiyaç duyarlar?

 

 

Öncelikle þunu belirtelim ki, imanýnda büyük bir zayýflýk olan insanlar böyle hurafelere daha açýklar. Yani “inanýyor“ fakat inancý tasdiklenmemiþ insanlarda daha yaygýndýr. Ýman-ý taklitten iman-ý tahkike geçemeyenlerde hurafe anlatmak hobi haline gelir. Çünkü baþka türlü imanlarýna kendileri dahi inanacak delil bulamazlar. Bu tür yalanlara inanarak, imanlarýný güçlendirdiklerini zannederler. Bu çok önemli bir nokta.

 

 

Kainatin tümünün bir mucize olduðunu göremeyen veyahut kainat kitabýndaki mucizeleri okuyamayan insanlar, bu tür “mucizelere“ muhtaçlar. Ancak bu þekilde imanlarýna kuvvet geliyor. Kendilerini bu þekilde tasdik ve tatmin ettiriyorlar. Halbuki kainat ayetlerle, yani delillerle dolu. Hurafelere veyahut aþaðýlýk komplekslerine girmeye gerek yok.

 

 

Aþaðýlýk kompleksi yaþadýklarý için, imana manevi bir rüþvet veriyorlar. “Ýþte nihayet gerçekleþti“ tavrý ortaya konuluyor. Fakat bu gibi meselelerden medet umanlar, tersi olunca ne yapýyorlar acaba? Yani bu olaylarýn sahterkarlýk olduðu ortaya çýkýnca ne oluyor? Ýmanlarý gidiyor mu? Nitekim yukarýda saydýklarýmýzýn hepsi sahte çýktý. Þimdi imanýmýzdamý sahte? Arýlar haþa Allah´a deðilde, Stalinemi tapýyorlar?

 

 

 

 

Cemil Þahinöz, Ikinci Vatan, 30.03.2010

http://www.ikincivatan.eu/modern-hurafeler-makale,204.html

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...