Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Böyle bir Ýlaha kim inanýr?

 

“Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Kolaylaþtýrýn, zorlaþtýrmayýn“ Hz. Muhammed (sav)

 

Yukarýdaki söze binaen, halen müjdeleyen bir müslüman bekliyorum…

 

Çünkü düþünsenize…

 

 

Kainatýn bir Yaratýcýsý olduðunu öðreniyorsunuz.

 

 

Sonra o Yaratýcýyý haliyle tanýmak istiyorsunuz.

 

 

Ve bakýyorsunuzki, karþýnýza tabir-i caizse bir canavar, gökte oturup hükmeden bir varlýk çýkýyor, çünkü bu Yaratýcý...

 

 

... parmaðýnýzý namazda yanlýþ kaldýrdýðýnýzda namazýnýzý kabul etmiyor

 

 

... bebekken dolabý açtýðýnýzda “cýzzzz” ediyor

 

 

... çocukken çöpü dýþarýya çýkarmadýðýnýzda sizi taþ ediyor

 

 

... bir ayeti yanlýþ telafuz ettiðinizde sizi dininden atýyor

 

 

... size büyü yapýldýðý zaman saçma sapan üfürmelerle iyileþmenizi bekliyor

 

 

... matematik sýnavýný geçmeniz için günde 57 kere “La ilahe illallah” demenizi istiyor, halbuki aynýsýný gayri-müslimlerden istemiyor, onlar okumadanda sýnavý geçiyorlar

 

 

... sizi cinlere mahkum býrakýyor

 

 

… Kuraný anlayabileceðiniz bir þekilde deðilde, sadece arapca okumanýzý istiyor

 

 

… Kabeyi tespit edebilmeniz için tespih sallamanýzý bekliyor

 

 

Evet, böyle bir Allah´a kim inanýr?

 

 

***

 

Yukarýda yazdýklarýmýzý elbette Cenab-ý Erhamürrahimin deðil, bir takým insanlar istiyorlar. Amellerini Ýslama göre deðilde, Ýslamý amellerine göre yorumlayanlar istiyorlar…

 

 

Halbuki biz Kur´an-ý Kerim´de böyle bir Allah´a rastlamýyoruz. Hadislerdede böyle tarifler yok. Peki o zaman Allah´ý kendi menfaatlerimiz içinmi ayarlýyoruz?

 

 

Þu hadisi hatýrlayalým: Hz. Enes Radiyallahu Anh'tan rivayetle Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz þöyle buyurdular: "Allah (c.c.) buyurur: 'Ben kulumun beni sandýðý gibiyim. Hayýr zannederse, benden hayýr; þer zannederse þer bulur.' (Benimle karþýlaþtýðýnda beni zannettiði gibi bulur.)" (Þirazi). Allah´ý bu þekilde tanýyan biri, nasýl bir Allah ile karþýlaþacak acaba?

 

 

Yanlýþ anlaþýlmaya müsait bir yazý olduðu için, þunuda eklemek isterim: Þekilciliðe karþý deðiliz. Elbette bazý kurallar olacak. FÝFA dahi futbolcularýn kýlýk kýyafetine veya topun aðýrlýðýna karýþtýðý gibi, elbette Cenab-ý Erhamürrahimin ibadet için belli kurallar koyacaktýr. Bu gayet normaldýr. Buna karþý gelmek yanlýþtýr.

 

 

Bizim burada karþý çýktýðýmýz olay, içi boþ bir iman ve ibadet þeklidir. Kur´an´ýn lafzýný yüceltip, içini boþaltmaya karþýyýz. Kur´an´ýn lafzý ne kadar kudsi ise, manasýda en az o kadar kudsidir. Maalesef manasýný anlamaya dönük çabalamalar olmuyor. Halbuki hiç kimse yeni aldýðý televizyonun kullanma kýlavuzunu japonca okumuyor, anladýðý bir dilde okuyor.

 

 

Ýbadetin ruhu, maksadý veya gayesini göz önünde bulundurmadan, sadece þekile önem verip, adeta matematikmiþ gibi hesaplarýn yapýlmasý, açýkcasý koç komiðimize gidiyor.

 

 

 

Cemil Þahinöz, Ikinci Vatan, 20.03.2010

http://www.ikincivatan.eu/boyle-bir-allah%C2%B4a-kim-inanir-makale,197.html

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...