Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Almanya´da imam yetiþtirme konusu son 5 yýldýr tartýþýlýyor. Konuyu Ýslami cemaatler deðil, alman devleti, yapýlan mülahazalar sonrasý ortaya attý. “Kendi imamýmýzý kendimiz yetiþtireceðiz“ mantýðýyla hareket edildi, yani ileride imamlarýn Türkiye´den gelmelerini önleyip, bizzat Almanya´da imam yetiþtirmek amaçlanýyor.

 

Bu amacýn ve isteðin bir nedeni, Türkiye´den gelen imamlarýn Almanya´ya adapte olamamalarý. Türkiye´deki aldýklarý eðitim ile Almanya´daki müslümanlarýn sorunlarýna cevap veremeyen imamlar, çoðu zaman sýkýntý ve bazende çeliþki içinde kalýyorlar. Þartlarýn ve ortamýn farklý olmasý münasebetiyle zorunlu olarak birtakým problemler ortaya çýkýyor.

 

Konuyu çözebilmek için farklý yollar denendi…

 

Mesela Konrad-Adenauer-Vakfý Türkiye´den Diyanet vasýtasýyla gelen imamlara yine Türkiye´de eðitim veriyor. Ýmamlara Almanya´yla ilgili seminerler veriliyor. Bu þekilde Almanya´ya hazýrlýklý olmalarý saðlanýyor.

 

Baþka bir yöntem, Süleymancý diye bildiðimiz cemaatin uygulamasý. Almanya´daki VÝKZ derneði (Süleymancýlarýn çatý kurumu) yýllardýr kendi camilerinde kendi imamlarýný yetiþtiriyorlar. Türkiye´den imam getirmiyorlar. Fakat Alman devletiyle bir türlü bir çalýþma zemini bulamayan VÝKZ, devletten destek alamýyor.

 

Nakþibendi Tarikatýna baðlý olan bir baþka grup daha etkili bir yola baþvurdu. Berlin´de Þubat 2009da Almanya´nýn ilk “Ýmam Okulunu” kurdular. Devletinde desteðiyle ve tabiki “kontrolüyle” kurulan okul merakla takip ediliyor.

 

Ayrýca bu aralarý Üniversitelerdede imam yetiþtirmek için eller sývanmýþ durumda. Mesela Osnabrück Üniversitesinde bir “Ýmam-Eðitimi”-Projesi baþlatýlacak. Bu projeye camilerde imam olanlar, çocuk okutanlar veya ilahiyatcýlar katýlabilecek.

 

Bütün bu geliþmelerde cevapsýz kalan sorularda var elbette. Mesela Almanya´da yetiþen ve eðitilen imamlar hangi camilerde veya nerede görev alacaklar? Hangi cami veya cemaat bu imamlarý kabul edecek? Nitekim her cemaat ve camii kendi yapýsýna uygun imamlarý Türkiye´den getirmeye devam ediyor, getirmese dahi, Almanya´da “güvendikleri emekli imamlara“ veya “imam hatip öðrencilerine“ baþvuruyorlar. Söz gelimi imam eðitimini bir alman üniversitesinden alan biri veyahut Berlin´de ki Ýmam Okulundan diplomasýný alan imam, Diyanete baðlý bir camide veya Milli Görüþe baðlý bir camide veyahut herhangi bir islami cemaatte görev alabilecekmi? Almanya´da ki cemaatlerin hiç biri devlete baðlý deðil. Hepsi dernek olarak kayýtlýlar. Yani imamlarý almakta zorunlu deðiller. Yoksa Almanya, Türkiye´den imam getirme yolunu kapatacakmý? Ýslam, anayasaya göre din olarak kabul edilmedikçe, bu yasal derneklerde çalýþanlara devlet nasýl karýþacak?

 

Evet, konuyla ilgili daha bir çok cevaplanmamýþ sorular var…

 

 

Fakat kesin olan, Almanya´da ki imamlardan beklentiler….

 

Ýsterse Türkiye´den gelsin, ister Almanya´da yetiþsin, imamlardan belli beklentiler var. Ýmamlarýn pedagog olmalarý, vizyon sahibi olmalarý, insan endeksli, otantik ve örnek olmalari bekleniyor. Sadece “namaz kýldýran“ deðil, bir cemaatin önderliðini yapmalarý ve cemaatin istek ve taleplerine karlþýlýk verebilen tabir-i caizse “Süper Ýmamlar“ isteniliyor.

 

Bu “Süper Ýmamlarý“ yetiþtirmek için, gelecekte daha bir çok projeler üretilecek. Alman devletinin ve cemaatlerin bu baðlamda atacaklarý adýmlarý merakla takip ediyoruz…

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 02.03.2010

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=14721&yazar=493

 

Cemil Sahinöz, Ikinci Vatan, 02.03.2010

http://ikincivatan.eu/almanya%C2%B4da-%E2%80%9Csuper-imam%E2%80%9C-yetistirmek-makale,175.html

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...