Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

“Dini Sosyeteleþtirme Sektörü“ veya „Ýþi ehline deðil, kerizine vermek“

 

21. Yüzyýlda kum´dan daha fazla ne var? Tabiki hoca var. Daha doðrusu hocalýða soyunan gayri-hocalar var. Sübhanekeyi bilen herkes fetva verme makamýna hevesleniyor…

 

Durum böyle olunca, herkes istediði fetvayý bulabiliyor. Yani arayan fetvasýnýda bulur, belasýnýda.

 

Haydi diðelim ki, hayli kritik bir mesele hakkýnda bir fetva bulamadýnýz. Problem deðil. Demokraside çaðre tükenmez. „Mahallesizlerin Þeyhi“ Ahmet Hakan´a danýþýrsýnýz. Sayýn Hakan maþaallah köþesinden her türlü fetva yaðdýrýyor. Sizi mi kýracak?

 

Farz edelim Ahmet Hakan vicdana geldi ve size istediðiniz fetvayý vermedi. Hiç sorun deðil. Aramaya devam. „Ben bu makamdan ayrýlmam“larýn Ýmamý Ýmam Baykal´a sorunuzu yönetin. Sayýn Baykal her türlü fetvayý hiç çekinmeden verebilir. Kendisinin dini bilgisi siyaset bilgisi kadar azdýr. Ýþte bu „azlýk“ yüzünden kolaylýkla istediðiniz cevabý alabilirsiniz.

 

Haydi oda olmadý… Birisi var ki, ekmek gibi fetva üretir. Kendisi adeta „fetva makinesi“. Onu kimse durduramaz. Her soru ve soruna, çaðre ve çaðresizlere, tam yerinde, hurafelerden en uzak bir cevap verebilen “hocamýz” var. Kendisi sosyetenin Þeyhül Ýslamý, namý deðer Zekeriya Beyaz. Süt gibi beyaz olan hocamýza, en saçma ve en olamayacak sorularýnýzý sorabilirsiniz. Size veremeyeceði fetvasý yoktur. Kendisini bu konuda kimse durduramaz.

 

***

 

Bizler alýþmýþýz. Alýþmýþta, kudurmuþtan beterdir. Her zaman iþi ehline deðil, kerizine veririz… Dolayýsýyla iþlerimizde yarým yamalak, çürük gider. Bu sadece dini konularda deðil. Her konuda böyledir.

 

Saðlýk hariç… Kimse kanser hastasý olunca, marangoz olan komþusuna gitmez. Veya beyin cerrahý yerine, doktor dizileri izleyen ve karpuz satan yan mahallenin esnafýna gitmez…

 

Ama fetva için, herkese baþvurulur…

 

Piskolojik konularda, herkese baþvurulur…

 

Sosyolojik konularda, köþe yazarlarý cirit atar..

 

Fakat unutmayalým ki… Yarý doktor candan, yarý imam imandan eder.

 

Cemil Þahinöz, Ikinci Vatan, 26.02.2010

http://www.ikincivatan.eu/%E2%80%9Cdini-sosyetelestirme-sektoru%E2%80%9Crnveyarn%E2%80%9Eisi-ehline-degil-kerizine-vermek%E2%80%9C-makale,167.html

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...