Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kaybedilen bir nesil? Almanya´daki Göçmenlerin Eðitim Seviyesi

 

Hafta baþý Almanya´daki eðitim seviyesiyle ilgili yapýlan son araþtýrmanýn sonuçlarý yayýmlandý. Devlet Ýstatistik Bakanlýðýnýn yaptýðý “Mikrozensus“ araþtýrmasý yine yanký yaptý. Ve yankýnýn merkezinde – her sene olduðu gibi – göçmenlerin eðitim seviyesi var.

 

Federal Alman Hükumetinin Göç, Sýðýnma ve Uyumla Sorumlu Devlet Bakaný Prof. Dr. Maria Böhmerin yaptýðý açýklamaya göre, göçmenlerin eðitim seviyesinin yükseltilmesi için yeni projelerin üretilmesi gerekiyor. Dr. Böhmerin dediðine göre, göçmenlerin eðitim seviyesi “sýkýntý“ verici.

 

Araþtýrmaya göre, göçmenlerin %14,2sinin hiç bir diplomasý yok. Bu oran almanlar arasýnda sadece %1,8. Ýþ konusundada ayný karamsar sonuçlar ortaya çýkýyor. Göçmenlerin %44,3ü meslek eðitimi almamýþ ve dolayýsýyla iþ bulma imkanlarý oldukça düþük. Almanlarýn sadece %19,9unun meslek eðitimi yok. Yani arada yine ciddi bir fark var.

 

Ayný araþtýrmada çýkan sonuclara göre, Almanya´daki yaþayan insanlarýn sayýsý gittikçe azalýyor, fakat yabancýlarýn ve göçmenlerin oraný yükseliyor. 82,1 milyon vatandaþtan 15,6 milyonu (%19) göçmen. Bu sayý 2007ye göre %0,3 artmýþ.

 

Ve buna ilaveten göçmenlerin yaþ ortalamasý düþerken, almanlarýn yaþ ortalamasý yükseliyor. 2080de Almanya´da yaþayan insanlarýn yarýsýnýn ya yabancý veya göçmen olacaklarý belirtiliyor.

 

Þimdi bu senaryoyu tekrar bakalým, yani

 

1. Yabancýlar ve göçmenler çoðalýyor

2. Almanlar azalýyor

3. Yabancýlarýn ve göçmenlerin eðitim seviyesi çok düþük

 

Tabiki durum bundan ibaret olunca, yani göçmenlerin eðitim seviyesinin ortalama almanlarýn seviyesinden çok düþük oldugunda, siyasetçiler ister istemez sýkýntýya giriyorlar. Bu devletin gelecekte halen bir dünya gücü kalmasýný isteyenler, bu yönde çalýþmalar yapmak zorundalar.

 

Peki göçmenlerin eðitim seviyeleri neden bu kadar düþük?

 

Göçmenlerin eðitim seviyesinin düþük olmasýnýn sebebi elbette sadece “ilime ve bilgiye“ uzak durmalarýndan deðil. Durum bundan ibaret olsaydý, bu araþtýrmadan çýkan sonuçlarý ýrkçýlar kendi lehlerinde kullabilirlerdi. Fakat göçmenlerin eðitim seviyesinin düþük olmasýnýn baþka bir nedeni daha var.

 

“Eþit Haklar“ yazýmýzdada belirttiðimiz gibi, dünya genelinde yapýlan araþtýrmalara göre Almanya´da göçmen çocuklarýna, özellikle türk gençlerine, okul ve iþ dünyasýnda eþit haklar tanýnmýyor. Kaliteleri ayný seviyede olsa daha, göçmenler hakkýnda kafalarda oluþan önyargýlardan dolayý, kendilerine kaliteli bir iþ verilmiyor veya kaliteli okullara alýnmýyorlar.

 

Bu eþitsizlik sadece göçmenler için geçerli deðil, ayný uygulama alman iþci ailelerine dahi yapýlýyor. PÝSA ve ÝGLU gibi araþtýrmalarýn sonuçlarý gösteriyorki, sistematik bir önyargý hakim. Fakat bu önyargý ýrkçýlýktan dolayý gelmiyor.

 

Dr. Böhmerde bunun farkýnda ki, bugün yaptýðý açýklamada, eþit haklarýn verilmesini talep ediyor. Eyaletlerin bu konuda çaba göstermelerini istiyor. 2012de Alman öðrencilerin ve göçmen öðrencilerin seviyesinin ayný olmasý gerektiðini vurguluyor. Tabiki bunun neredeyse imkansýz olduðunu kendiside biliyor.

 

Yazýmýza Dr. Böhmerin yaptýðý açýklamasýndaki bir söz ile son verelim: „Göçmen ailelerin çocuklarý kaybettiðimiz nesil olmamalý.“

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 28.01.2010

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=14342&yazar=493

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...