Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Uyum Meclisleri

 

7 Þubat´ta Almanya´nýn bir çok þehrinde Uyum Meclisleri seçilecek. Bu Uyum Meclislerinde özellikle yabancýlarýn haklarý söz konusu olacak. Bu nedenle yüzlerce türk adaylarý Almanya´nýn dört bir yanýnda Uyum Meclislerine girmeye çalýþacaklar. Dolayýsýyla seçim kampanyalarý gelecek günlerde hýzlanacak.

 

Uyum Meclislerinin kurulmasýnýn ana sebebi, Almanya´da yaþayan yabancýlarý siyasete entegre etmek. Yani yabancýlara kendi haklarýný savunma imkaný vermek. Yetki olarak Uyum Meclislerinin büyük bir rolü olmasada, siyaseti etkilemede önemli bir merciyi oluþturuyor. Uyum Meclisleri adeta Sivil Toplum Örgütleri veya Lobiler gibi çalýþtýðýnda, gerçek manada deðiþimler gerçekleþebiliyor.

 

Son senelerde Almanya´da uyum ve entegrasyon gibi konular her zaman gündemde olduðu için, suanki Uyum Meclisleri seçimlerine büyük bir bilgi var. Her þehrin Belediye Görevlileri yabancý uyruklu dernekleri gezip, seçime katýlmalarýný ve hatta meclise aday göstermelerini tavsiye ediyorlar. Yerel gazete ve TV´lerde seçim için kampanyalar düzenleniyor. Alman Milletvekilleri dahi, bu Uyum Meclisi seçiminden yararlanabilmek için – yani oy toplayabilmek için – çeþitli beyanlarda bulunuyorlar.

 

Dolayýsýyla Uyum Meclisi seçimi bu sene büyük bir ilgiyle izleniyor. Ayný ilgi seçmenlerdende bekleniyor. Oy kullanabilmek için gereken þartlar þunlar: en az 16 yaþýnda olmalý, oy kullanacaðý þehirde en az üç aydýr yaþamalý, en az bir senedir Almanya´da yaþamalý ve Alman vatandaþlýðýný en erken 2005de almýþ olmalý. Bazý yaþ ve sene sýnýrlarý elayetten elayete deðiþiyor.

 

Peki vatandaþýn Uyum Meclisinden beklentileri nedir?

 

Aslýnda beklentiler çok basit: din, dil, ýrk, renk, cinsiyet vs. ayýrt etmeden hizmet etmek ve yabancýlarýn haklarýný savunmak.

 

Söz olarak bukadar basit olsada, realitede olay hiçte bu kadar basit deðil. Neredeyse herzaman Uyum Meclislerinde gruplar oluþuyor. Sürtüþmeler oluyor. Kavgalar, tarafgirlikler baþlýyor. Küçük olaylar ideolojik sebeblerden dolayý büyütülüyor ve çýkmaz bir yola giriliyor.

 

Yinede umudumuz o ki, en azýndan Uyum Meclisine girebilen türk vatandaþlarýn birlik ve beraberlik oluþturup, yaþadýklarý þehirlerdeki vatandaþlarýmýzýn, derneklerin, lokallerin dertlerine derman olabilsinler. Onlarýn sözlerini, temsilci olarak, duyurabilsinler.

 

Zaten asýl mesele temsilci olabilmek deðil mi? Uyum Meclisine girenler sonuç itibariyle vatandaþýn oyuyla o meclise adým atacaklar. Yani “Sen beni temsil ediyorsun” düþüncesiyle oylar verilecek. Kendi siyasi, maddi ve makam çýkarlarý için Uyum Meclisine girmek isteyenler, bu nedenle, avuçlarýný yalacaklar. Hizmet etmek maksadýyla seçime katýlanlar ve Uyum Meclisine girebilenler daha baþarýlý olacaklar.

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 08.01.2010

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=14102&yazar=493

Link to comment
Share on other sites

    "Uyum Meclisleri"

ilginc bir tercüme - nedense türk dilinde bu ceviri bende farkli (negatif) bir intiba birakiyor...


    "7 Þubat´ta Almanya´nýn bir çok þehrinde Uyum Meclisleri seçilecek."

Almanyanin hangi sehirlerinde? kisa bir arastirma sonrasi, yanlis anlamadiysam sayet, bu sadece NRW icin gecerli olsa gerek?

 

    "Yetki olarak Uyum Meclislerinin büyük bir rolü olmasada, siyaseti etkilemede önemli bir merciyi oluþturuyor. Uyum Meclisleri adeta Sivil Toplum Örgütleri veya Lobiler gibi çalýþtýðýnda, gerçek manada deðiþimler gerçekleþebiliyor."

"uyum meclisi" diye adlandirilimis olan bu merci, asagi saksonya eyaletinde "aktif" halde calisiyor - yalniz "policy-making" konumunda olmadiklari gibi "policy-advice" alaninda da faal degiller... bu meclisin tanimi ile fonksiyonu arasinda bir "uyusmazlik" var kanaatimce.

 

    "Oy kullanabilmek için gereken þartlar þunlar: en az 16 yaþýnda olmalý, oy kullanacaðý þehirde en az üç aydýr yaþamalý, en az bir senedir Almanya´da yaþamalý ve Alman vatandaþlýðýný en erken 2005de almýþ olmalý.

"

correct me if i am wrong: ama kaynaklara göre hem yabanci uyruklu, yani alman vatandasi olmayanlar, hem de almanlar bizatihi bu secimlere katilabiliyor - ?

http://mt-online.de/lokales/minden/3308261_Integrationsrat_ersetzt_Auslaenderbeirat.html

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...