Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bediüzzamaný Almanya´ya anlatabilmek

 

Bediüzzaman Said Nursi eserlerinde Almanlardan bahsederken, onlara “Bahtiyar Alman milleti“ diye hitap ediyor. Sanki, gurbetcilerin Almanya´ya iþci olarak geleceklerini, fakat vatanlarýna dönmeyip, bu ülkenin her köþesine camii inþa edeceklerini hissetmiþ gibi.

 

Alman-Türk ittifakýný destek mahiyetinde, Said Nursi þu sözleride ilave eder: “Almanlar ve türkler tarih boyunca dosttular.“ Bu dostluklarý þu günlerdede devam ediyor. Nitekim Almanya´da yaklaþýk dört milyon müslüman yaþýyor ve tahminen 3000 tane camii/mescid var.

 

Hatta Said Nursi, Tevâfuklu Kur'an´ýn ya Almanya´da yada Ýtalya´da basýlmasýný istemiþ. Bununlada kalmaz, 1950li yýllarda Said Nursi, kendi eserlerinden yaklaþýk 50 tane Almanya´ya önemli mevkilere yollar.

 

Said Nursi kendiside Almanya´da kýsa bir dönem bulunmuþ. 1918 yaz mevsiminde rus esaretinden firar ederken, Berlin üzerinden Ýstanbula gidiyor ve Berlin´de tahminen iyi ay boyunca kalýyor. Burada elde ettiði deyimler nedeniyle, yukarýdaki sözleri sarf etmiþ olabilir.

 

***

 

Bediüzzaman Said Nursi bu hafta sonu tekrar Almanya´ya dönüyor. Busefer eserleriyle beraber geliyor.

 

Evet, Said Nursi’nin hayatýndan önemli bir kesitin mercek altýna alýndýðý ve o günlerden kalma belgelerin gösterildiði, “Barla ve Kastamonu“-Yýllarý Sergisi, 25.12.2009 ve 03.01.2010 tarihleri arasýnda Almanya´nýn Duisburg þehrinde düzenlenecek. Bu tarihler arasýnda Said Nursi´nin orijinal eserleri Diyanete (DÝTÝB) baðlý Duisburg Merkez Camiinde sergilenecek. Her gün saat 10dan 21e kadar ziyaretciler, müslümanlar, gayrimüslimler, bu büyük kahramanýn çileli hayatýndan parçalar izleme fýrsatý bulacaklar. Almanya´nýn en büyük camisinde düzenlenecek olan sergi, Said Nursi’nin hayatýndan 1934 ve 1944 yýllarý arasýndaki 10 yýllýk bir bölümü kapsýyor. Bu bölüm içinde Said Nusi’nin Barla sonrasý Isparta’da geçirdiði bir yýla yakýn süreyle Eskiþehir ve Denizli hapisleri ve Kastamonu’daki sürgün yýllarý yer alýyor.

 

Bu sergide Müslüman camiaya Said Nursi´nin hayatý, eserleri ve çektiði çilelerinin tanýtýlmasý çok yerinde ve doðru. Fakat hedef bununla sýnýrlý kalmamalý. “Barla ve Kastamonu“-Yýllarý Sergisi zaten Türkiye´nin dört bir yanýnda düzenleniyor. Almanya´da düzenlenmesinin bir hedefide, belkide asýl hedefi, Said Nursi´yi Almanlara ve gayrimüslimlere anlatabilmek olmalý.

 

Bunu gerçekleþtirebilmek için Said Nursi´nin eserlerinden almancaya, ingilizceye ve ruscaya çevirilen kitaplarý, Said Nursi hakkýnda yazýlmýþ olan yine bu dillerden eserler, bu sergi sayesinde gelen ziyaretcilere ulaþtýrýlmalý.

 

 

Gelecek sene Said Nursinin 50. Ölüm Yýl Dönümü. Bu vesileyle bir çok anma programlarý, sempozyumlar Almanya´da yapýlacaktýr. Bu programlarýn tarih ve yerleri sergide anons edilmeli. Sergiye siyasetciler, gazeteciler, akademisyenler ve ilmi kurumlar özellikle davet edilmeli.

 

Peki Said Nursi´nin hangi yönü ön planda olmalý?

 

Bu soruyu cevaplayabilmek için, baþka bir soruyu sormamýz gerekir: Avrupa´ya en çok ne lazým?

 

Materyalistlik, kapitalizm, darwinizm ve yüzlerce savaþlardan sonra Avrupa´ya en çok lazým olanlar: Huzur ve Mutlukuk!

 

Ýman esaslarýný insanlara yaymak güzeldir ve doðrudur. Fakat 20. Yüzyýlýn kanlý döneminden sonra, insanlarýn aradýðý þey insanlýktýr, insan olmaktýr, huzur, saadet ve mutlu olmaktýr. Bunlarý hem dünyada, hem ahirette verebilecek tek model, Ýslamýn insan modelidir. Ve bu insan ve insanlýk modelini Said Nursi eserlerinde ortaya koymuþ ve hayatýyla ve yaþantýsýyla en güzel bir þekilde bizzat sergilemiþ. Ýþte Said Nursi´nin bu insanlýk anlayýþýný anlatabilmemiz gerekiyor.

 

Said Nursi ve eserlerine gönül vermiþ binlerce gurbetcinin bu sergiye akýn edeceðini ve duygusal anlar yaþayacaklarýný umut ederek…..

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 24.12.2009

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=13950&yazar=493

 

http://www.saidnursisymposion.de/SaidNursiAlbmFotografi2.jpg

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...