Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Minare yasaðýnýn olumlu yönleri

 

 

„Güzel gören, güzel düþünür.

Güzel düþünen, hayatýndan lezzet alýr“

Said Nursi

 

 

Bardaðýn dolu tarafýna bakabilmek için, Ýsviçre´de yapýlan ve yeni minarelerin yapýlmasýnýn yasaklanmasýyla sonuçlanan referandumu tekrar gözden geçirelim.

 

Öncelikle referanduma katýlanlarýn %57,5i minareye karþý çýktýklarýna göre, %42,5i minareyi onayladýlar demektir. Ýsviçre halkýnýn sadece %4,5inin müslüman olduðunu düþünürsek, bu kadar insanýn yasaða karþý gelmeleri aslýnda sevindirici bir olaydýr. Demekki biraz daha gayret sarf edilse, Avrupa´nýn göbeðinde bulunan gayrimüslim bir ülkenin halkýnýn yarýsýndan fazlasý, Ýslamýn açýk bir sembolü olan minareyi onaylayacaklar.

 

11 Eylül olayýný hatýrlayalým. O korkunç saldýrýdan sonra tüm dünya Ýslamý araþtýrmaya baþladý. Kur´an-ý Kerim adeta yok sattý. Yüzlerce yeni kitaplar yazýldý. Tabiki olumsuz makaleler ve yazýlarda arada kaynadý. Fakat bir çok insan, “bize saldýran þu Ýslam dinini tanýyalým“ diyerek “gerçek Ýslamý“ öðrenip, bu dinin hiçte saldýrgan olmadýðýný, tam aksine hoþgörü, sevgi ve insanlýðýn kaynaðý oldugunu öðrendiler.

 

Danýmarkada yayýmlanan iðrenç karikatürleride hatýrlayalým. Peygamber Efendimizi (sav.) çirkin bir þekilde gösteren bu resimler sayesinde, herkes Kainatýn Efendisini araþtýrmaya baþladý. Tüm Avrupa´da “Hz.Muhammed“ konulu konferanslar verildi. Ve dikkat çeken baþka bir olay: Bu karikatürlerden bahseden gayrimüslim medya, hep þu ifadeyi kullandýlar: „Peygamber Muhammed…..“. Ýnanmasalar dahi, Hz. Muhammed´e Peygamber diye hitap ettiler.

 

Þimdi minare yasaðýndada aynýsýný görüyoz.

 

Ýslamý öðrenmek için camileri ziyaret eden gayrimüslim sýnýflar, öðretmenler, ziyaretçiler vs. hep minare hakkýnda bilgi istiyorlar. Eskiden minareler hakkýnda soru dahi akýllarýna gelmeyenler, artýk minareyi, yani küçük detaylarý dahi, öðrenmek istiyorlar. Daha önce “baþörtü“, “tesettür“, “domuz eti“, “cihad“ gibi konular ele alýnýrken, artik “minare“de bu serüvene katýlmýþ bulunuyor.

 

Adeta müslümanlara kendilerini ifade edebilmek için yeni bir fýrsat daha doðdu.

 

Bu olaylar bize, Allah´ýn kendi dinini isterse bir zalimle istersede bir gafille yüceltebileceðini hatýrlatýyor. Yani müslümanlar kendilerine düþen görevlerini yapmadýklarýnda, Cenab-ý Allah bu yüce dinini böyle zalimlerin eliyle yine tüm dünyaya tanýtýyor ve ilan ediyor.

 

Minare yasaðýnýn bu olumlu yönüne bakýp, minarelerin iþlemlerini, vazifelerini, sembollerini anlatma imkaný, gurbetçilerin eline verildi. Fýrsattan faydalanmak lazým…

 

 

Cemil ÞAHÝNÖZ, Moral Haber, 17.12.2009

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=13863&yazar=493

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...