Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Minare yasaðýna dünya basýný ne dedi?

 

 

“Ýnsan, bilmediðinin düþmanýdýr.”

Hz. Ali

 

Ýsviçre halkýnýn %4,5i müslüman. Ülke genelinde 4 tane minareli cami var. Beþinci bir minare istenilmiyor. Pazar günü yapýlan referandumda halkýn %57,5i minareye karþý olduklarýný belirtti. Ve netice itibarýyla yeni minarelerin yapýlmasý yasaklandý.

 

Bu yasak dünya basýnýnda farklý þekillerde ele alýndý. Ýþte bazý örnekleri:

 

Avusturya´nýn “Die Presse“ (30.11.2009) gazetesi “Barýþ engelleniyor. Müslümanlara hak etmedikleri muamele yapýlýyor“ diye yazdý. Gazete, Ýsviçre´de yaþayan müslümanlarýn ülkeye uyum saðladýklarýný ve bu yasaktan dolayý sýrtlarýndan vurulduklarýný yazdý.

 

Portekiz “Diário de Notícias“ (30.11.2009) gazetesi, minare yasaðýnýn çaðdýþý olduðunu ifade etti. Bu yasaðýn bir hoþgörüsüzlük delili olduðu ve bundan dolayý radikallere yol açýldýðý belirtildi. Ýslamýn yüzyýllarca hristiyanlýða hoþgörüyle baktýðý, ama hristiyan alemi hep “korkuyla” hareket ettiði ve Ýsviçre´nin bu yasak ile ülkeyi yüzyýllarca geri attýðý, gazetede yazýldý.

Ýsviçre´nin “Le Temps“ (30.11.2009) gazetesi, bu yasaktan dolayý ülkede bir panik yaþanacaðýný ve terörist saldýrýlarýn olabileceðini yazdý. Gazetenin görüþüne göre, Ýsviçre´de yaþayan müslümanlar Ýslam´ýn yanlýþ algýlayýþýndan dolayý sorumlu tutulamaz denildi. Ayný gazete bir gün sonra (01.12.2009) demokrasinin engellenmeye çalýþtýðýný yazdý. Pazar günü yapýlan ankette, akýllýlarýn kaybettiði, polemikcilerin kazandýðýnýn ortaya çýktýðý yazýldý. Gazete, bu referandumu “Duygularýn çöp kutusu” olarak tanýmladý ve demokrasinin istismar edildiðine vurgu yaptý.

 

Estonya “Postimees“ (30.11.2009) gazetesi, bu yasaðýn Fransa´da ki baþörtü meselesini hatýrlattýðýný, fakat yinede farklýlýklarýn olduðunu yazdý. Gazeteye göre saðcý halk partisi ekonomi krizi fýrsat bilip müslümanlara yüklendi ve halký minarelere ve genel olarak Ýslam´a karþý soðuttu.

 

Hollanda´da yayýmlanan “De Volkskrant“ (01.12.2009) gazetesi, “Korkunun galibiyeti“ manþetini attý. Bu olayýn Ýsviçreyle sýnýrlý olmadýðýna, aslýnda Avrupa´nýn genel görüþünü yansýttýðýna vurgu yapýldý.

 

Danimarka´nýn “Politiken“ (01.12.2009) gazetesi açýk bir dil ile saðcýlarýn Avrupa´daki siyaseti tamamen deðiþtirmek istediklerini yazdý. Dinlere ve dindarlara hoþgörü ile bakýlmamasý için ellerinden gelenlerini yaptýklarý ve yapacaklarý belirtildi. Gazetenin yazdýðýna göre bu yasaklama, Avrupa´nýn gittikçe bir hoþgörüsüzlük ortamýna dönüþtüðünü gösteriyor.

 

Ýsveç “Upsala Nya Tidning“ (01.12.2009) gazetesi, böyle durumlarda refarandum yapýlmasýnýn yanlýþ olduðunu yazdý.

 

***

 

Almanya´da tahminen 210 minareli cami var ve yaklaþýk 120 tane minareli caminin inþaati devam ediyor. Toplam 3000 tane camii/mescid var. Genel itibarýyla cami yapýlýmlarýna itiraz edilmesede, bazý bölgelerde protestolar meydana geliyor. Özellikle minare yapýlýmlarýnda sorunlar yaþanýyor. Fakat büyük bir çoðunluk ile yasal olarak müslümanlar haklarýný kullanýp, hem camilerini hemde minarelerini yapabiliyorlar.

 

Minarele karþý gelmek, aslýnda bir korkunun iþaretidir. Çünkü bir Avrupalý için minare “korkunun“ sembolüdür. Ýslamýn “meydandayým“ diye haykýrýþýdýr. Yani Ýslam dininin “göresel” alana geçmesidir. “Bende varým, iþte buradayým” deðiþidir.

 

Dolayýsýyla Ýslamý tanýmayan veyahut yanlýþ tanýyan insanlar, kendi þehirlerinde bir minare yapýldýðýnda, tepki gösteriyorlar. Ýslam dininin “görünmeyen alanlarda” kalmasýný istemeleride, korkularýndan ileri geliyor. Her minareye karþý çýkan illahada Ýslam düþmaný olmasý gerekmiyor. Birçok insan, sadece önyargýlý ve bilgisizliklerinden dolayý korkuyla hareket ediyorlar.

 

Bu korkularý ve endiþeleri gidermekte, iþ yine müslümanlara düþüyor. Avrupa´da yaþayan müslümanlarýn görevi, Ýslam´ý hakkýyla tanýtmak, özellikle Ýslam´ýn insan anlayýþýný ön plana çýkarmak.

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 03.12.2009

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=13712&yazar=493

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...