Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Eþit Haklar

 

 

“Önce farenin þerrini defet, sonra buðday biriktirmeye çalýþ.“

Hz. Mevlana

 

 

Hangi ülkede yaþýyorsanýz yaþayan. O ülkeye uyum saðlayabilmek için, kendinizi rahat hissedebilmeniz için, eþit haklarýn geçerli olmasý gerekiyor.

 

Yani baþkalarýna verilen haklarýn tamamen aynýsý sizin içinde geçerli olmasý gerekiyor. Ve dolayýsýyla size verilen haklarýn aynýsý baþkalarýnada verilmesi gerekiyor.

 

Örneðin bir iþ görüþmesine gittiðinizde türk veya arap, alman veya ingiliz, baþörtülü veya kýsa þortlu, kel veya uzun saçlý vs. olduðunuz önem taþýmamalý. Sadece o iþ için gereken kabiliyetlerinize bakýlmalý ve iþe alýnýp alýnmadýðýnýz bu faktörlere göre belirlenmeli.

 

Eþit haklarýn olmasý toplumsal barýþ ve huzur içinde çok önemli. Kýyafeti, ýrký, dili ve dini yüzünden aþaðýlanan veya haklarý elinden alýnan insanlarýn, yaþadýklarý toplumlarda huzur bulmalarý imkansýzdýr. Böyle bir ortamda daima huzursuzluk ve anarþi hakim olur.

 

***

 

Eþit haklar konusu Almanya´da da son yýllarda tartýþýlan en önemli konular bir tanesi. Özellikle eðitim ve iþ dünyasýnda bir eþitsizlik söz konusu. Bir çok araþtýrmanýn sonuçlarýna göre, Almanyada baþarýlý olmak için iyi gelirli olmak ve göçmen çocuðu olmamak gerekiyor. Yani iyi gelirli olmayan almanlar dahi eðitim sisteminin belli taþlarýna çakýlýp kalýyorlar.

 

Somut bir örnek: Bielefeld þehrinde yapýlan sosyolojik bir araþtýrmadan bahsedelim. Ýki sayfalýk bir metin yirmi öðretmene veriliyor. Deniliyorki: “Bu yazýyý bir týp profesörünün çocuðu yazdý. Çocuk ilmi dergiler okumasýný seviyor. Lütfen bu metine not verin“. Bu bilgilere göre öðretmenlerin 12 tanesi metine en iyi notu, yani “pekiyi“ veriyorlar. Üç tanesi “iyi“ notunu, geriye kalan beþ kiþide “orta“ notunu veriyorlar.

 

 

Ayný metin yirmi farklý öðretmene veriliyor. Bu sefer þöyle deniliyor: “Bu yazýyý iþci bir ailenin çocuðu yazdý. Çocuk genelde kitap okumaz, okursada müstehcen dergiler okur.“ Öðretmenlerden hiç biri ayný metine “pekiyi“ notunu vermiyor. Sadece dört tanesi “iyi“ notunu veriyor. Geriye kalanlar kötü notlar veriyorlar.

 

Öðretmenlerin farklý olduðunu, fakat metinin ayný olduðunu göz önünde bulundurarak, böyle tamamen farklý sonuçlarýn ortaya çýkmasý, okul sisteminde eþit haklarin olmadýðýný açýk ve net þekilde gösteriyor.

 

Son senelerde yapýlan PÝSA, ÝGLU ve OECD araþtýrmalarýn sonuçlarýda hep ayný: Almanya´da, özellikle okullarda, eþit haklar yok. Yani kýsacasý herkesin þansý ayný deðil. Bazýlarý doðuþtan daha þanslý...

 

Kýlýk – kýyafet konusundada aynýsý geçerli. Yüzlerce baþörtülü kýzýn üniversitelerde öðretmenlik okuduðunu müþahede ediyoruz. Maalesef bu kýzlarýn neredeyse hiç biri, baþörtüleri yüzünden, öðretmenlik yapamayacaklar. Öðretmenlik diplomalarýný alabilmelerine raðmen, öðretmen olamýyorlar. Demekki öðretmen olabilmek için, birde baþörtüsüz olmak gerekiyormuþ...

 

Bu þuna benziyor: Size araba sürebilmek için ehliyet veriyorlar, ama diyorlarki: “Yolda araba sürme.”.. ne hazin bir çeliþki...

 

Çeliþkilerden bahsetmiþken....

 

Almanca dilini öðrenmenin ne kadar önemli olduðunu hepimiz biliyoruz. Yaþadýðýmýz bu ülkeye uyum saðlayabilmek için bu dili bilmek þart.

 

Fakat... Amma velakin.... Vel hasýl...

 

Dilbilimcilerin ve piskologlarýn ortak bir dille söyledikleri bir gerçek var: Anadilini bilmeyen, baþka bir dili doðru dürüst öðrenemez. Durum böyle iken, Almanya´da anadil dersleri birer birer okullardan kaldýrýlýyor. “Kendi dilini öðrenebilme” hakký binlerce insanýn elinden alýnýyor...

 

Eþit haklar dedik...

 

Eþit haklarýn verilmesi bir lüks deðildir. Bu bir þarttýr. Her insan, hangi dinden, dilden, ýrktan, renkten olursa olsun… ayný haklara sahip olmalý. Ancak bu þekilde uyum ve entegrasyon gerçekleþebilir.

 

Esenle kalýn, efendim...

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 12.11.2009

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=13478&yazar=493

Link to comment
Share on other sites

:selam: Bruder Cemil,

 

sence türk cocuklarina okullarda esit haklar nasil tanilmali?

 

Ben ilk okulla anlasmali olarak 3. ve 4. siniflara haftanin dört gününü türk cocuklarina ev ödevi yardimi veriyorum...cünkü dersleri anlamakta zorluk cekiyorlar. Bundan dolayi dersten geri kaliyorlar

ve sormayi coktan birakmislar...

Ama bu cocuklara sence daha nasil esit haklar tanilmali?

1. ve 2. siniflara zaten Rucksackprojekt altinda hizmet veriliyor ama sanki fazla yol kat edilemiyor...

 

Ben bu konuda cok sikintiliyim bizim buranin dogum oraninin 57% yabanci lar ve özellikle türler olusturuyor, fakat Gymnasiuma giden cocuklarin sayisi üc ilkokuldan toplam sadece dört cocuk ve Realschule ye gidenlerin sayisi da ancak 5. Gerisi hep Hauptschule ye gidiyor..

Sence okullar ne gibi önlemler almali?

Ve velilere ne gibi vazifeler düsüyor?

 

:selam:

Link to comment
Share on other sites

Esselamu Aleykum Ayse hanim,

 

Rucksack-Projesi aslinda güzel bir sey. Suan bende aynisini baska bir sehirde baslatiyorum. Bu proje sayesinde hem anadilimizi hemde almancayi gelistirme imkani buluyoruz. Tabiki bu sadece dil konusu icin hazirlanmis bir proje. "Esit Haklar" icin gecerli degil.

 

"Esit Haklar" icin ne yapilmali, diye sormussunuz.

 

Öncelikle velilerde bir degisim olmali. Düsünceler ve hedefler degismeli: http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=13410&yazar=493

 

Yani gencler artik buradaki sartlara uygun olarak yetistirilmeli. Almanyada kalici oldugumuzun bilinci altinda yetistirilmeli.

 

Bunun disinda egitim seviyesinin yükselmesi, türk lobilerinin kurulmasi ve bir elit ve entellektüel tabakanin yetistirilmesi gerekiyor.

 

Mahalli meselelere gelince. Herkes kendi bölgesinde belediye ve entegrasyon sorumlulari ile irtibata gecebilir. Projeler üretilebilinir. Haklarimizi aramak icin, derneklerin aktif olmasi gerekiyor. Kendi kösemize cekilmememiz gerekiyor.

 

Okul meselesinde, israrla Hauptschule´den kacinmamiz gerekiyor. Ögretmenlerin, okullarin ve rektörlerin dediklerini bire-bir kabul etmemiz gerekmiyor. Kendi inisyatifimizi kullanmamiz gerekiyor.

 

vesselam

 

c

Link to comment
Share on other sites

:selam: Cemil Bey,

 

Allah razi olsun, cok güzel yazmissiniz, her konuya birebir katiliyorum.

 

Fakat insanlarimiza ulasabilmek okadar da kolay degil, her seyden cok cabuk usaniyorlar ve hemen pes ediyorlar nedense..

 

Bazi seylerin degismesi cok zaman alack gibi görünüyor...

 

:vesselam:

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...