Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Almanya´daki türklerin hedef ve gayeleri

 

Yapýlan sosyolojik araþtýrmalara göre Almanya´daki yaþayan gurbetçilerimizin hedef ve gayeleri çok sýnýrlý kalýyor. Örneðin ortalama bir hayat serüveni þu sekilde oluþuyor: Lise diplomasý elde etmek, iyi bir iþe girmek, evlenmek, iki çocuk dünyaya getirmek, faizli bir krediyle ev almak. Yapýlan araþtýrmalara göre Almanya´da yaþayan türklerin %72sinin hedefleri bu þekilde oluþuyor.

 

Yani hayat bir þekilde ev aldýktan sonra duruyor… durgunluyor… ileri bir adým atýlmýyor.

 

Yine ayný istatistiklere göre, 17-24 yaþ arasý türk gençlerin hedeflerinde ne bir üniversite diplomasý nede çalýþtýklarý iþyerinde bir yükselme var.

 

Hedefinde üniversite olanlarýn arasýndakilerin %73ü bayanlardan oluþuyor. Erkeklerin hedeflerinde daha çok “iyi bir iþ“ veya “iyi bir meslek eðitimi“ var.

 

Üniversiteye giden erkeklerin okuduðu bölümlere bakýldýðýnda, %87si iþletme, ticaret, ekonomi veya hukuk seçiyor. Sosyoloji, piskoloji, edebiyat veya felsefe fakültelerini tercih eden erkek üniversiteliler %5lik bir oranla marjinal bir grubu temsil ediyorlar.

 

Bayanlarda ise “saðlýklý“ bir daðýlým gözüküyor. Sosyal bölümleri okuyanlarýn oraný %52. Bayanlar arasý marjinaller bilgisayar veya fizik fakültelerini tercih edenler oluyor.

 

Üniversiteyi bitirip, akademisyen olarak görev yapanlaron %60ý ise Türkiye´ye yerleþmek ve akademik kariyerlerini orada devam ettirmek istiyorlar. Çünkü Almanya´da eþit haklara sahip olmadýklarýný düþünüyorlar. “Eþit haklar“ meselesini gelecek yazýmýzda ele alacaðýz…

 

Þimdi tekrar “hedef ve gayeler“ konusuna geri dönelim….

 

Almanya´ya yerleþen birinci nesilin düþüncesinde, bir traktör parasý biriktirip geri dönmek vardý. Hedeflerinde burada kalmak, almanca dilini öðrenmek, çocuklarýný alman okullarýnda yetiþtirmek yoktu.

 

Dolayýsýyla çocuklarýnýda bu þekilde, bu düþünceyle yetiþtirdiler. Yani hedefte daima “para kazanmak“ vardý. Bu nedenle üniversiteye giden gurbetçilerin oraný her zaman %5lerin altýnda olmuþtur. Türk gençlerinin hedeflerinde liseyi bitirdikten sonra, meslek okuluna girip, ileride iyi maaþlý bir iþe girmek var(dý).

 

Birçok gurbetçi ailelerin düþencelerinde bu meselenin halen deðiþmemesi ilginçtir.

 

Evet, aþaðýlýk komplekslerimiz halen devam etmekte.

 

50 senedir türkler Almanya´da yaþýyorlar. Yüzbinlerce iþci ve öðrenci Türkiye´den gelip, Almanya´ya yerleþmiþler. Gelenler, kalmýþlar, dönmemiþler.

 

Fakat bütün yatýrýmlar, hedefler, gayeler halen hiç dönülmeyecek olan anavatan için yapýlýyor.

 

Hesaplar Türkiye için yapýlýyor…

 

Almanya´nýn hesabý unutuluyor, Bu hesabý kim görüyor?

 

Bu hesapta, türk gençlerinin hedefsiz gayesiz olmasý yazýyor.

 

Bu hesapta, türk gençlerinin ellerinden tutan olmadýðý yazýyor.

 

Bu hesapta, türk gençleri için bir yol harýtasýnýn olmadýðý yazýyor.

 

Bu hesapta, türklerin kendi anadillerini unutmalarý yazýyor.

 

Bu hesapta, türklerin asimile edilme tehlikesiyle karþý karþýya kaldýklarý yazýyor.

 

Bu hesapta… daha neler yazýyor.

 

 

Bu hesabýn sorumlusu elbette sadece biz gurbetçiler deðiliz. Yukarýda bir satýr ile deðindiðim “Eþit Haklar“ konusu, bu hesabý körükleyen durumlardan en önemlisi. Bizim payýmýza düsen faktörler ise sorumsuzluk, perspektifsizlik ve yanlýzca “madde“ ve “para kazanma“ aðýrlýklý düþüncelerimiz….

 

Yazýmýzýn en baþýna tekrar dönelim:

 

Bir fabrikada çalýþmak, evlenmek, çocuk dünyaya getirmek, ev satýn almak…. ve bitti.

 

Bu þekilde devam eden bir hayat, adeta 30 yaþýnda sona eriyor.

 

Ne bir adým ileri atýlýyor,

 

Nede gelecek nesillerin yollarýna dökülen dikenler temizleniyor.

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 05.11.2009

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=13410&yazar=493

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...