Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Takiyyecilik OUT, Þeffaflik ÝN

 

 

“Ya olduðun gibi görün veya göründüðün gibi ol“

Hz. Mevlana

 

Takiyye, kelime itibariyle “kendini gizlemek“ veya “asýl düþündüðünden daha farklý hareket etmek“ anlamýna gelir. Þii mezhebinde takiyyeciliðe cevaz verilmiþsede, ehl-i sünnet anlayýþýna göre, hayati tehlike olmadýðý zaman takiyyeciliðe müsaade yoktur. Mü´min Süresinde, Firavun döneminde kendisini hayati tehlikeden dolayý gizleyen bir mü´minden bahsedilir. Ayný hareketi Hz. Abbas´da da görüyoruz. Müslüman olduktan sonra, kendini gizleyerek Mekke´de kalýyor ve önemli bilgileri müslümanlara aktarýyor. Buna benzer gizlenmeler, Mekke´de iþkence çeken müslümanlar arasýndada uygulandýðýný siyer kitaplarýndan öðrenebiliyoruz.

 

Netice itibariyle zorlama, iþkence ve hayati tehlike durumlarýnda takiyyecilik yapýlabilinir ve gayette normaldir….

 

***

 

Konumuz itibariyle Avrupa ülkelerini, bilhassa Almanya´yý ele alalým. Almanya´da yaklaþýk dört milyon müslüman yaþýyor ve tahminen 3000 tane camii/mescid var. Yani her camiye 1300 civari müslüman düþüyor. Almanya´da yaþayan müslümanlarýn %63ü türk. %83ü sünni mezhebine baðlý. Eyaletlerin bir çoðunda resmi okullarda Ýslam Din Dersi çalýþmalarý baþlatýldý. Türklerin ve müslümanlarýn çoðunlukta olduðu bölgelerde hastanelerde veya üniversitelerde mescidler inþa ediliyor.

 

Irkçýlýðýn bazý bölgelerde yaygýn olmasýyla beraber, müslümanlarýn dinleri yüzünden iþkence gördükleri, hayati tehlike yaþadýklarý veya herhangi bir zorlama içinde olduklarý görülmemiþtir. Genel itibariyle Almanya´da yaþayan her müslüman dinini serbestce yaþayabilir ve kimsede buna karýþmaz veya müdahale etmez.

 

Durum böyle iken...

 

Yani zorlama, iþkence veya hayati tehlike yokken...

 

Üstelik dini yaþamakta serbestiyet verilmiþken...

 

Bazý grup ve çevrelerde takiyyeciliðin yaygýn olmasý, akýl almaz bir durumdan baþka birþey deðildir. “Aman sakýn ha, bilmesinler dindar olduðumu“ anlayýþýyla devletin nimetlerinden faydalanmak istemek, belli makamlara takiyyecilik ile gelmeye çalýþmak veya devletin üst düzey yetkileriyle “iyi olalým“ mantýðýyla takiyyecilik yapmak, samimiyetsizliðin ta kendisidir.

 

Çünkü Alman devleti zaten kendini gizleyen, kendini olmadýðý gibi gösteren gruplarýn peþinde. Olduðu gibi görünmeyip, göründüðü gibi olmadýðý için, devlet ve istihbarat böyle hareket edenlere güvenmiyor ve gizlediklerini ortaya çýkarmak için “Kedi-Fare“ oyunu oynuyor.

 

Sun-i hareket sergileyerek ve rol yaparak, hem devleti hem milleti kandýrmaya çalýþmak, tamamen ters tepiyor…

 

Çünkü dinimizde þeffaflýk esastýr… Doðruluk esastýr….

 

Yapmacýlýk veya münafýklýk madde ve makam sevdasýndan ileri geliyor. Biryerlere varabilmek için kendini gizlemek münafýklýk alametidir. „Benim ayetlerimi az bir dünya menfaati ile deðiþtirmeyin“ ayetinin açýlýmýdýr.

 

Ýslam dininin ve müslümanlarýn saklamasý gerektiði hiç bir þey yok… Cici veya þirin gözükmek için atýlan yalanlarýn gerçeði sonradan ortaya çýkýyor nasýl olsa…

 

Bu nedenle, Almanya´da bulunan islami cemaatlerin þeffaf olmalarý gerekiyor. Devletten birþeyler gizlemenin veya insanlara farklý gözükmeye çalýþmanýn hiç bir þey getirmediðini anlamak zorundayýz.

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 22.10.2009

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=13254&yazar=493

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...