Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Said Nursi kim deðildir?

 

 

Ýki gündür herkes Said Nursi´yi konuþuyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Fatih Altaylý, Murat Bardakcý, Mehmet Altan, Ahmet Hakan, Nevzat Tarhan ve daha nice sayamadýklarým… Hepsi Türkiye´nin en büyük tabu konusunu ele alýyor: Said Nursi.

 

 

Said Nursi´nin kim olduðunu yazmak, benim haddim deðil. Ama “Nurculuk Hareketi” diye almanca ilmi bir kitap yazmýþ biri olarak, sosyolojik manada, Said Nursi´nin kim olmadýðýný ve ardýndan kim olabileceðini ele almak istiyorum….

 

 

Said Nursi...

 

... þeyh deðildir.

 

... camii hocasý deðildir.

 

... felsefeci deðildir.

 

... kürt milliyetcisi veya aþiret reisi deðildir.

 

... Þeyh Said´i destekleyen biri deðildir.

 

... reformcu deðildir.

 

... bir “aydýnlýk” veya “calvinist” hareketin kurucusu deðildir.

 

... siyasetçi hiç deðildir.

 

 

Peki Said Nursi kimdir o zaman?

 

 

Said Nursi…

 

… Bitlis´de cesur ve kahraman bir gençtir.

 

… Ýstanbul´da hürriyet ve baðýmsýzlýk için mücadele veren biridir.

 

... 1. Dünya Savaþýnda canýný bu millete feda etmeye hazýr olan bir kumandandýr.

 

… daha sonra Ýstanbulun en önde gelen Gazi´lerindendir.

 

... Barla´da iman hakikatlarý yazan bir Ýslam alimidir.

 

... sürgün sürgün dolaþtýrýlan ve eziyet edilen bir yaþlý adamdýr.

 

... ömrünün son yýllarýnda demokrasi için çaba veren bir hürriyetperverdir.

 

 

***

 

Avrupa ve Amerika´da üniversite kürsülerinden fikirleri anlatýlan Said Nursi, bir türlü kendi vatanýnda ve camii kürsülerinde hakkýyla anlatýlmýyor. Hatta bazý çevreler sanki böyle biri hiç yaþamamýþ gibi veyahut makam ve mevkilerini kaybetmemek için Said Nursi´yi aðýzlarýna almaktan çekinirler.

 

Dolayýsýyla Said Nursi´nin kim olduðu, kim olmadýðý, ne yaptýðý, nasýl yaþadýðý toplumun büyük bir bölümü tarafýndan halen bilinmemektedir. Bilinsede, yanlýþ tanýnmaktadýr. Bunun en büyük nedeni, Nursi´yi, bilerek veya bilmeyerek, çarpýk bir þekilde tanýtan medyadýr. Said Nursi´yi kürt milliyetcisi, tarikat þeyhi, calvinist olarak tanýyanlar, hatta Þeyh Said ile karýþtýranlar azýnsanacak kadar az deðildir.

 

Bu nedenle, arap aleminde Ýmam Nursi diye hitab edilen Said Nursi´yi Türkiye sadece anlamalý ve anlatmalý deðil, ayný zamanda tanýmalý ve tanýtmalý.

 

Yazýmýza Zülfü Livaneli´nin bir röportajda söylediði sözüyle son verelim: „Bediüzzaman´ý okuyup, Batýlý felsefecilerin varoluþculuk tezi karþýsýnda cesaretle ileri sürdüðü görüþleri öðrenince, kendi topraklarýmýzdan Batý´ya karþý kafa tutabilen birisinin olmasýndan dolayý gurur duydum.“

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 05.10.2009

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=13073&yazar=493

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...