Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Almanya´da Türk (oy) açýlýmý

 

Almanya´da herhangi bir siyasetci “Türk açýlýmý“ndan veya “Türk sorunundan“ bahsette, herhalde – haklý olarak – biz gurbetçiler kýyameti koparýrýz.

 

Çünkü bir toplumu, bir ýrký, bir milleti “sorun“ veya “problem“ olarak nitelendirmek, son derece büyük bir hakarettir. Düþünsenize, birileri sizi “sorun“ olarak görüyor. Toplumda sorun meydana getirdiðinizi düþünüyor…

 

Aynýsý “Açýlým“ kelimesi içinde geçerli. Adeta bir ülkenin milyonlarca vatandaþýný,

 

sanki hiç o ülkede yaþamamýþlar gibi,

 

sanki hiç oranýn suyunu, ekmeðini, havasýný paylaþmamýþlar gibi,

 

sanki uzaydan gelmiþler gibi,

 

sanki farklý bir toplummuþlar gibi,

 

“açýlým“ ile onlarý topluma sokma gayreti, talihsiz bir olay olacaktýr.

 

Zaten alman siyasetcilerinde böyle bir niyeti yok.

 

Onlarýn, ortalama her 3-5 sene, baþka dertleri var: Oy açýlýmý. Haydi biz buna “Türk oy açýlýmý“ diyelim.

 

Evet, genel seçimler yaklaþtý. “Açýlýmlarda“ baþladý. 27 Eylül 2009´da Almanya´da Genel Seçimler yapýlacak. Tüm partiler, özellikle büyük partiler, türk oylarý için elleri, kollarý, hatta bazýlarý bacaklarýný bile sývadýlar.

 

Dernek, dernek, cami, cami dolaþan garip insanlar görürseniz, sakýn þaþýrmayýn. Bunlar Alman siyasetcilerdir.

 

 

Seçimlere katýlacak olan parti ve milletvekilleri, türk oylarýnýn ne kadar önemli olduðunu çok iyi biliyorlar. Bu nedenle son hýzla devam eden seçim çalýþmalarýnýn odaðýnda türkler ve türk oylarý var. Ýþin ucunda yaklaþýk 800.000 oy var. Evet, Almanya´da yaklaþýk 800.000 alman vatandaþý olan türk, oy kullanma hakkýna sahip.

 

Ve siyasetcilerde çok iyi biliyorki, türk seçmenleri oylarýný toplu halde verirler. Yani herhangi bir derneði, lokali, klubü etkileyebilirseniz, o derneðin tüm oylarýný almýþ olursunuz. Onun için bu aralarý siyasetciler harýl harýl türk derneklerini, lokalleri, spor klüplerini ve camileri gezmektedirler. Adeta bir “açýlým” peþindeler...

 

Olaya birde diðer yandan bakmakta fayda var: Türklerin yapmasý gereken açýlým.

 

Yani, biz bu 800.000 oyu nasýl kendi lehimize çevirebiliriz?

 

Mesela bu 800.000 oyu

 

* Alman-Türk vatandaþlýðý meselesinde

* Almanca dil kurslarý konusunda

* Türkiye´den evlenme durumlarýnda

* Okullarda Ýslam din dersi tartýþmasýnda

* Yine okullarda türkçe dil dersinin kaldýrýlmamasýnda

* Eþit haklar için

 

vs. kullanmak mümkün deðil mi?

 

Mesela derneklerde, camilerde oy kullanma hakkýna sahip olan vatandaþlarýmýz bu konular hakkýnda bilgilendirilse, biraz lobi çalýþmasý yapýlsa, daha faydalý olmaz mý?

 

Elemizdeki bu firsatý, bu gücü, maalesef her seçimde kaçýrýyoruz. Daha doðrusu, kullanamýyoruz. Adeta sesi çýkmayan 800.000 kiþiyiz. Bu secimlerdede bu imkaný kaybettik. Darýsý artýk gelecek seçimlere….

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 21.09.2009

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=12933&yazar=493

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...