Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Seçim arefesinde olan Almanya

 

Almanya´da seçimler Türkiye´den farklý geçer. Fazla gürültü, patýrtý olmaz. Abartýlmýþ afiþler, hopörlörlerden sabah-akþam yansýyan cýrtlak sesler, parti müzikleri, tüm þehri dolaþan parti arabalarý, evlerde ve binalarda bayraklar, büyük mitingler, döner veya kömür daðýtýmlarý olmaz. Hatta bazý seçimler o kadar sessiz, sakin geçer ki, siyasete ilgisi olmayanlar seçimin olacaðýný ancak bir hafta önce öðrenirler.

 

Her seçimde azýnlýklar – ve özellikle türkler – önemli bir rol oynarlar. Türklerin, anlaþýp topluca ayný partiye oy verdiklerini çok iyi bilen partiler, bu durumdan istifade etmek için camileri, dernekleri, lokalleri gezerler. Bir çok vaad ve sözde bulunurlar. Çünkü iþin ucunda yaklaþýk 700.000 alman vatandaþý olan türk var.

 

Tabiki türklerde bu gücü kullanmayý fark etmeye baþladýlar. Özellikle çeþitli dernekler partilerle sýk sýk biraraya gelip, taleplerini bildiriyorlar. Yanlýz bunu abartmamak gerekir. Henüz ciddi manada bir türk lobisi ve entellektüel sýnýfý olmadýðý için, çoðu zaman “talep”den ileriye geçilmiyor. Senelerdir türklerin oylarýný alan Gerhard Schröderin, görevi bitmeden önce “vatandaþlýk yasasý”ný nasýl türklerin aleyhine deðiþtirip, baþýmýza bela ettiðini hatýrlayalým.

 

Buna raðmen alman vatandaþý olan türkler oy meselesinde daha hassas olmalarý gerekiyor. “Benim oyumdan ne olacak?” demeyip, bir vatandaþlýk görevi olan seçimlerde oy kullanma hakkýný boþa atmamak gerekiyor. Çünkü haklarýmýza sahip olmak için, seçimler önemsenmeli. Haklý taleplerin sonuna kadar arkasýnda durulmalý.

 

Bu nedenle, 30 Aðustosta Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yapýlacak olan yerel seçimlerde, kendi taleplerimize duyarlý olan adaylarý seçmemiz çok ehemmiyetli. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yaklaþýk 700.000 türk yaþýyor. Oyumuzu kullanýrken, bu 700.000 türkün haklarýný düþünelim.

 

Belediye Baþkanlarý seçimlerinde partilere bakmak fazla etkili olmayacaktýr. Almanyada yapý olarak Belediye Baþkanlarýyla ait olduklarý ülke genelindeki parti arasýnda bazen çok büyük farklar olabiliyor. Bu nedenle Belediye Baþkanlarýný seçerken, mensubu olduklarý partiye deðil, kiþiliklerine, söylemlerine, yabancýlar ve türklerle olan iliþkilerine bakmak daha etkili olacaktýr.

 

27 Eylülde de Almanya Federal Parlamento seçimleri yapýlacak. Fakat bu seçimde, Belediye Baþkanlarý seçimlerinde olduðu gibi þahýslara deðil, partilere dikkat etmek gerekiyor. Haklarýmýzý en iyi savunduðunu inandýðýmýz partiye oy vermekte yarar var.

 

Kim hangi partiye ve kime oy verirse versin, önemli olan, seçimlere katýlmak. Elimizde olan bu imkanýn farkýnda olabilmek dileðiyle....

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 24.08.2009

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=12660&yazar=493

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...