Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Mikail (Jackson) amcayý uðurladýk

 

 

„eline saðlýk tanrým, leyla çok güzel olmuþ.

tanrým eline saðlýk, dünya da güzel olmuþ.

keþke biraz ölmesem.....“

Ýbrahim Tenekeci

 

 

Dün Mikail amcayýda uðurladýk… bir zamanlar dünyanýn kralýydý. Onada kalmadý þu koca dünya. 1,5 milyar dolar serveti varmýþ. Hepsini geride býraktý gitti, Mikail amca.

 

Mikail amca, sen hayattayken hep çeliþkiler içinde yaþadýn.

 

 

Ömrünün yarýsýný siyah, yarýsýný beyaz olarak geçirdin, demek ki sende Beþiktaþlýydýn.

 

Siyah olarak doðdun, beyaz olarak öldün, dünyada bir ilk, bir ibretlik…

 

Halbuki “Black or White” isimli þarkýnda insanýn ten renginin hiç önemli olmadýðýný söylüyordun… müthiþ bir felsefe içinde “Hayatýmý bir renk olarak geçirmek istemiyorum” diyordun… Mikail amca, sende mi inanmadýn?

 

“Heal the World” derken dünyayý deðiþtirmek istedin. Deðiþtirmek istediðin dünyanýn bir parçasý – medya dünyasý – seni yerden yere vurdu… bak sende deðistiremedin…

 

“They don´t really care about us” derken, ezilmiþlerin hikayesini anlattýn. Mikail amca, sende mi solcuydun?

 

“History” þarkýsýnda, herkesin bir hikayesinin olduðunu anlattýn. Mikail amca, senin hikayende dop dolu geçti. Hatta “Nasýl yaþarsanýz, öyle ölürsünüz” sözü, sende tam anlamýyla tevafuk etti. Çünkü sen hayattaykende hep ameliyat edildin, ölüncede yine ameliyet masasýndaydýn. Hatta Mikail amca, seni gömdüler, ama beynini “ameliyat” etmek için çýkardýlar. Yani öldükten sonra dahi ameliyatlarýn devam ediyor.

 

Ay yürüyüþünü (Moonwalk) keþf ettiðin halde, ne dünya nede ay… ikiside sanada kalmadý Mikail amca.

 

Hayatýn “Thriller“ olarak çeliþkilerle geçti…

Siyahmýydýn, beyazmýydýn?

 

Müslümanmýydýn, Gayri-Müslimmiydin?

 

Eðer gerçekten Ýslam´la þereflenmiþ idiysen, Mikail amca, sen zaten ruhen siyah´tan beyaza geçmiþsin, peki neden birde ten olarak siyahtan beyaza geçmeyi tercih ettin? Siyahlarýn ezilik durumuna karþý þarkýlarýnla dayandýysanda, neden duruþ ve kimliðinle dayanmadýn?

 

Siyah olarak elde edemediðin ne vardi ki, beyaz olarak elde etmek istedin? Peki neyi elde ettin, Mikail amca? Özgürlüðünü mü? Hürriyetini mi? Siyah olarak vermedikleri hürriyetini beyaz olarak mý istedin? Yoksa “Þarkýlarýmý söylüyorum, yaralara parmak basýyorum, ama olmuyor. Bu iþ olmayacak. Hic deðiþmeyecek bu gaddar dünya. En iyisi ben kendim deðiþeyim“ mi dedin yoksa Mikail amca?

 

Ama bak, beyazda öldü, siyahda öldü.

 

Mikail amca, görüyorsun, sanada kalmadý. Beyazda olsan, siyahda olsan, müslümanda olsan, gayri müslimde olsan, zenginde olsan, fakirde olsan, Michael Jackson´da olsan, göbeðini kaþýyan adamda olsan…

 

…… sende öldün Mikail amca.

 

…. ve elbette sanada soracak melekler, “Hayatýn siyah mý geçti, beyaz mý geçti?“

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 08.07.2009

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=12160&yazar=493

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...