Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Tüm Osamalar bir gün Obamaydýlar

 

“Tarih tekerrürden ibarettir diyorlar. Hiç ibret alýnsaydý, tekerrür mü ederdi?“ Mehmet Akif Ersoy

 

Aslýnda kültürel olarak beyaz olan, siyahi lider Barack Hüseyin Obama´nýn Amerikan Baþkanlýðý seçimini kazanmasýyla, tüm dünyada yeni “Obama“lar ortaya çýktý. Almanya´da Cem Özdemir çýktý. Avusturyada “Bizdede Türk Obama çýkabilir mi?“ tartýþmalarý baþladý. Azýnlýklarýn bulunduðu bir çok ülkede, birileri kendilerini “Obama“ ilan ettiler…

 

Fakat…

 

Bu gönüllü Obamalarýn unuttuklarý birþey var: Tarih tekerrürden ibarettir. Bu nedenle tarihdeki meþhur Osamalara bir bakalým.

 

Ýlk olarak, ismi gereði Osama bin Laden. Osamada bir zamanlar piyasaya Obama olarak çýktý. Özellikle soðuk savaþ zamanýnda. Rusyanýn dünyayý komunizm belasýyla aþýlamaya çalýþtýðý bir zamanda, Amerika Birleþik Devletleri bugün Osama olan, o zamanlarý Obama olan, Bin Laden´e silahsal yardýmda bulunmuþtu. Sadece silahsal mý? Ayný zamanda teknoloji, lobistik ve eleman desteði. Komunizm tehlikesi ortadan kalkýnca, ve “Obama“ bin Laden´e ihtiyaç duyulmadýðýnda, ayný þahýsý “Osama“ bin Laden yapýverdiler. Kim yaptý? Onu Obama yapanlar, Osama yaptýlar. Baþlangýcý baðýmlý olduðu için, sonuda baðýmlý oldu.

 

Bir baþka örnek Saddam Hüseyin. Saddamý da Ýrak´ýn Obamasý diye tanýtan ABD, siyasal olarak en zirveye getirdi. Sömürdü, sömürttü. Nereye kadar? ABD için kayýplarýn, kazancýn önünü geçene kadar. O zaman Saddam “Obama” Hüseyin, Saddam “Osama” Hüseyin oldu…

 

Tarih onlarca Obama ve Osamalarla dolu… Tüm Osamalar bir gün Obamaydýlar…

 

Çünkü bu Osamalar, Obama olurken baþkalarýna güvendiler. Kendilerine gaz verenlere baðýmlý oldular. Süslü, püslü, renkli yalanlara inandýlar. “Ben baþkayým“ hülyalarýna daldýlar. “Beni kullanamazlar“ ve “Bana ihtiyaçlarý var“ rüyalarýna kapýldýlar. Fakat hakikat bundan çok uzaktý. Çünkü hiç bir zaman kukla olmaktan kurtulamadýlar.

 

Þimdi bugün kendilerini Obama olarak görenler, yarýn Osama olabilirler. Çünkü tüm Obamalar sömürücü güçlerin cici yüzleri olmuþlardýr. Hepsi “kurtarýcý“ veya “deðiþtirici“ olarak sahneye sürüldüler. Deðiþen bir þey hiç bir zaman olmadý.

 

… Kapitalistlerin zenginleþmesi deðiþmedi

 

… Sömürme deðiþmedi

 

… Fakirin ezilmesi deðiþmedi

 

… Düþman üretme mekanizmasý deðiþmedi

 

… Toplumda kardeþ kavgasý deðiþmedi

 

… Baþkalaþma deðiþmedi

 

Sadece isimler deðiþti…. Obamalar, Osama oldular…

 

 

Not: Bir zamanlarýn Osamasý Abdullah Öcalan, sanki bu aralarý Obama yapýlmak isteniliyor. Dikkat!

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 04.07.2009

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=12113&yazar=493

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...