Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Adnan Menderes Said Nursinin elini öptümü?

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/63820.jpg

 

 

Kendisini 40 senedir millete sosyolog diye yutturan, ama aslýnda sosyal hizmetler uzmaný olan sözde aydýn Emre Kongar´ýn iftirasý “Adnan Menderes Said Nursi´yi ziyaret etti ve elini öptü“, iki gün önce Hulki Cevizoðlu´nun “Ceviz Kabuðu“ programýnda ele alýndý. Ayrýca birde “Adnan Menderes Said Nursi´ye araba hediye etti“ polemiðide konuþuldu.

 

Cevizoðlu, adaletli olmasý gereði, yolladýðýmýz mail ve belgeleri programda okudu ve Said Nursi´nin Adnan Menderes ile hiç bir zaman görüþmediðini sahar sultanda duymuþtur inþaallah…

 

Biz yinede tekrarlayalým….

 

Said Nuri ve Adnan Menderes hiç bir zaman ayný mekanda, ayný anda bulunmamýþlardýr. Yüz yüze hiç bir zaman görüþmemiþlerdir. Adnan Menderes Said Nursi´nin elini öpmemiþtir. Adnan Menderes Said Nursi´ye araba hediye etmemiþtir. Bunlarýn aksini iddia edenler, belge sunmak zorundadýrlar.

 

***

 

Said Nursi ve Adnan Menderesin iliþkisini uzmanlarýna býrakýp, sadece ana hatlarýyla þunlarý söyleyebiliriz:

 

* Menderes´in 18 sene sonra ezaný serbest býrakmasýnýn ardýndan, Said Nursi onu “Ýslam kahramaný“ olarak nitelendirmiþtir.

 

* Said Nursi Menderes için dua etmiþtir.

 

* Nursi talebelerine “Menderes´in aleyhinde bulunmayýn“ demiþtir.

 

* Menderes´in çekimser tavrýna karþý, Said Nursi çok üzülmüþtür ve onun „tepetaklak“ gideceðini söylemiþtir.

 

***

 

Emre Kongar´a gelince. Bir sosyolog olarak söyleyelim: Sosyoloji ve Sosyal Hizmetler Uzmanlýðý arasýnda daðlar fark var. Acaba Kongar Bey halktan kopuk aydýnlýk sýfatýný gizlemek için mi, kendisini sosyolog olarak “satmaya“ çalýþmýþ? Bilemeyiz… Biz Kongar´ý þu ibretli hikayeyle baþbaþa býrakalým:

 

1947 senesinin son aylarýnda, Afyon’dan üç sivil polis memuru, güyâ memleket çapýnda gizli bir dînî cemiyetin faaliyetine âþinâ olmak için Emirdað’ýna gelmiþlerdi. Baþta Said Nursî olarak Nur Talebelerini tesbit etmeye çalýþýyorlardý. Sudan bahaneler îcad etmeye tevessül ettiler. Bir nümûnesi þudur: Bir sivil memur, bir kâðýda yazýyor, "Said’in hizmetçisi buradan Said’e raký aldý" ve rakýcý dükkânýnda sarhoþ ve aklý yerinde olmayan bir adama bu kâðýdýn altýna imza atmasýný teklif ediyor. O adam diyor: "Tövbeler olsun, bu yalaný kim imza eder?"

Sonra o kâðýdý imzalatmaya çalýþan, fakat muvaffak olamayan memur; ayný gece acîb bir hâdisede, iþlediði hatâsýnýn tokadýný yiyor. Þöyle ki: Beraber raký içtiði adamlarla dere kenarýnda gezerken aralarýnda bir kavga cereyan eder. O bedbaht adama orada bir güzel dayak atýyorlar ve tabancasýný da alýyorlar (Said Nursi, Tarihçe-i Hayat, 7. Kisim, Afyon Hayati, Sayfa 469).

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 31.05.2009

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=11729&yazar=493

http://www.moralhaber.net/63820_Menderes-Said-Nursi-nin-elini-optu-mu-.htm

 

Risale Haber, 02.06.2009

http://www.risalehaber.com/author_article_detail.php?id=5152

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...