Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Alman okullarýnda hasema izni

 

Hakperest ve adeletli olmak, iki önemli vasýflardýr. Bu vasýflar, kimin elinde olursa olsun, karþýdaki insana güven verir. Öte yandan inatçýlýk ve adaletsizlik karmaþa doðurur. Anlaþmazlýk ve kavga meydaný ortaya çýkar. Ýkincisi için örnekler boldur. Bu nedenle biz birinciye, yani hakperestliðe bir örnek getirelim...

 

Olay þu: Almanya´da müslüman öðrenciler okullarda zorunlu yüzme derslerinde sýkýntý çekiyorlar. Erkek-Kýz karýþýmý olsun, tesettür meselesi olsun, tartýþýlan bir çok mesele var. Okul toplantýlarý, veli toplantýlarý, medya, eleþtirmenler… bir çok sekilde bu konu tartýþýldý, ele alýndý.

 

Olaylar mahkemeye intikal etti…

 

… ve karar verildi:

 

“Müslümanlarýn bu tavrý, dinleri gereðidir. Yoksa alman okullarýný protesto için deðil. Bu nedenle, yüzmeyi öðrenebilmeleri için, imkan sunmamýz gerekiyor. Tesettüre uyabilmeleri için, okuldaki yüzme derslerinde haþema giyebilirler. Yüzme derslerinde erkek-kýz ayýrýmý isteyebilirler. Bunlara hiç bir okul itiraz edemez. Haklarýdýr.“

 

Karar bu.

 

Yani mesele “Bu müslümanlarý nasýl yoldan çýkarýpta, þu havuza sokabiliriz“ deðil. “Baþlarýný açalým, dinleri gereði günah iþlesinler“ deðil… Mesele “Yüzme öðrenmek“.

 

Þimdiye kadar bu iznin verilmemesi, müslümanlarý anlamamaktan ileri geliyordu. Yani onlarýn itirazlarýnýn dinleri gereði olduðu anlaþýlmamýþtý. Hz. Ali´nin dediði gibi: ”Ýnsan bilmediðinin düþmanýdýr.“ Ama durum anlaþýldýktan sonra, ortada bir inat deðil, hakiki bir dini gerekçe olduðu ortaya çýkýnca, net bir karar verildi. Müslümanlarýn yüzmeye karþý olmadýklarý ortaya çýktý…

 

Yoksa Peygamber Efendimiz (sav.) 1400 sene önce, çölün ortasýnda, neden yüzmeyi teþvik etsin, neden bir babaya evlatlarýna yüzmeyi öðretme görevini versin?

 

***

 

Alman makamlarýný bu hakperest davranýþlarý ve anlayýþlarý yüzünden, adaletli kararlarý için tebrik ediyoruz…

 

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 28.05.2009

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=11698&yazar=493

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...