Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Türk´lerin Gabisi ve Almayan´da ki Türk´lerin tek çaresi

 

Almanya´da bir siyasetci için açýk bir þekilde Türk´leri desteklemek hiçde kolay bir mesele deðil. Fedakarlýk ister. Oylar güme gidebilir. Birde meslektaþlarýnýz tarafýndan aþaðýlanma durumu var. Onuda her yiðit kaldýramaz.

 

Ýþte Gabriele Pauli böyle bir yiðit bayan. Türkiye´nin AB´ye girmesi için çaba veren Gabriele Pauli´yi, Hýristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinden Bernd Posselt, “Türken Gabi“, yani “Türklerin Gabisi“ diye tanýmladý. Bu tanýmlama hiç þüphesiz ki, tebrik için deðil, aþaðýlanmak için kullanýldý. Ve medya bu meseleyi kaptý, Gabriele Pauli “Türken Gabi“ oldu.

 

Burada siyasi bir analizin yerine, sosyolojik bir gerçeðe parmak basmak gerekiyor.

 

 

Evet, Almanya´da 3 milyon Türk yaþýyor.

 

Evet, Almanya´da yaklaþýk 1 milyon Türk Alman vatandaþlýðýný aldý.

 

Evet, Almanya´da 5000 Türk cemiyeti, derneði ve camisi var.

 

Evet, Almanya´nin bir çok siyasi partisinde Türk´ler bulunuyor.

 

Evet, Almanya´nin bir çok futbol klübünde baþarýlý Türk´ler top koþturuyor.

 

 

*

 

Fakat…

 

Almanya´da Türk´ler halen 5. sýnýf vatandaþ muamelesinden çýkamadý.

 

Almanya´da Türk´ler halen “Entegrasyona karþýlar“ diye yargýlanýyorlar.

 

Almanya´da Türk´ler okul ve iþ hayatýndan sistematik bir þekilde dýþlanýyorlar.

 

Almanya´da Türk´ler halen bir-iki kendini bilmez “Türk“ gençleri yüzünden sorguya çekiliyorlar.

 

Almanya´da ýrkcý partiler halen Türk´lere karþý propagandalarýný serbestce yürütüyorlar.

 

Halen… 40 senedir…

 

*

 

40 senedir Almanya´da yaþayan ve hiç bir zaman memleketlerine dönmeyecek olan üç milyon Türk´e halen hiç bir siyasi parti sahip çýkmýyor. Türkleri desteklemek halen bir “sýra-dýþý“ olarak kabul ediliyor. Bir Robin Hood´luk olarak gözüküyor. Türk´leri destekleyenlerde aþaðýlanýyor, dýþlanýyor ve onlar ile alay geçiliyor. Belki bu yüzden Gabriele Pauli büyük partilerden deðilde, Baðýmsýz Seçmenler’den (FW) Avrupa Parlamentosunun listebaþýna koyuldu.

 

Bu durumu deðiþtirmek için Almanlara deðil, kendimize bakmamýz gerekiyor. Eðer Almanya´da yaþayan Türk´ler söz sahibi olmak istiyorlarsa, eðer Almanyada kalýcý iseler - ki kalýcýlar -, ciddi bir çalýþma yapmak gerekiyor. Projeler üretilmesi gerekiyor.

 

Bu çalýþmanýn ismini ister “Türk lobisi“ ister “Eðitimleþme“ koyun. Söz sahibi Türk´lerin yetiþmesi için, Türk´lerin istekleri, talepleri ve arzularý ciddi alýnmasý için, akademisyen ve elit bir Türk tabakasý yetiþtirmek gerekiyor…

 

 

Tek hedefi para kazanmak, hiç dönmeyeceði Türkiye´ye evleri katlarý dikmek, Alman 1. Futbol Liginde topun peþinden koþmak olmayan bir elit tabaka gerekiyor…

 

Birbiriyle uðraþmayan, kavga içinde olmayan, 5 adým beraber yürüdükten sonra 10 adam geri atmayan, türk dernekleri lazým…

 

Alman siyasetine atýlmak için Türk´lerin oylarýný alan, sonrada Türk´leri gözü görmeyen, Alman´lara dalkavukluk yapan sözde Türk siyasetcilerine bu milletin artýk karný tok.

 

Türk kültürüne sahip çýkan, Türk dilini benimseyen, asimile deðil, ama entegre olan bir türk nesli…

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 19.05.2009

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=11602&yazar=493

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...