Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Büyük Ergenekon, Küçük Ergenekon

 

Nasrettin Hoca´ya sormuþlar, “Hocam kýyamet ne zaman kopacak?“ Nasrettin Hoca kendine has üslubuyla soruya soruyla cevap vermis, “Hangi kýyameti soruyorsun? Büyük kýyameti mi, küçük kýyameti mi?“ Soranlar þaþýrmýþlar, “Hocam kýyametin küçüðü büyüðü olur mu?“ Nasrettin Hoca þu cevabý vermiþ, “Tabii ki olur!.. Karým ölürse küçük kýyamet, ben ölürsem büyük kýyamet kopar.“ Bu sözleriyle veciz bir þekilde bir gerçeðe parmak basmýþ, hocamýz.

 

Peygamber Efendimiz´de (s.a.v.) Tebük Sefer´inden dönerken, “Küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz“ demiþ. Sahabeler hayret içinde sormuþlar, “Yâ Rasûlallâh! Hâlimiz meydanda! Bundan daha büyük cihâd var mý?“ Kainatin Efendisi (s.a.v.) cevap vermiþ: “Büyük cihad, kiþinin nefsi ile olan cihadýdýr.“

 

***

 

Þimdi Büyük Kýyamet - Küçük Kýyamet, Büyük Cihad – Küçük Cihad olurda, Büyük Ergenekon – Küçük Ergenekon olmaz mý?

 

Küçük Ergenekonu hepimiz tanýyoruz. Devletin içinde, devleti yönetmeye kalkan, bunun için provokasyonlar düzenleyen sinsice bir derin çete.

 

Peki Büyük Ergenekonu tanýyormuyuz? Büyük Ergenekon, yine içeriden, bizim içimizden, bizi yönetmeye çalýþan, bunun için vesveseler, su-i zanlar üreten sinsice bir derin þahýs. Kimilere buna Ýblis, kimileri nefis´der.

 

Küçük Ergenekon nasýl içten darbe hevesleri duyuyorsa, Büyük Ergenekon´da darbe peþinde. Ölüm anýna kadar devam eden bir darbe hevesi.

 

Deþifre edilmeyi bekleyen bu Büyük Ergenekon insanýn dünya hayatýnýda, ahiret hayatýnýda tehlikeye sokuyor. Bu nedenle deþifre edilmesi gerekiyor.

 

Bunuda yine Küçük Ergenekonun deþifre edilme metotlarýyla baþarabiliriz. Yani Büyük Ergenekonun telefon görüþmelerini dinlememiz gerekiyor. Dinleyebilmek için her insana bir cihaz yerleþtirilmiþ: vicdan. Aklý ve kalbi provokasyonla darbeye sürükleyebilen Büyük Ergenekonun kýþkýrtýcý yöntemleri, vicdana karþý – eðer canavarlaþmamýþsa – çaresizdir. Vicdanýmýzla Büyük Ergenekonu deþifre edebiliriz. Vicdanýmýz hakim rolündedir.

 

***

 

Devletimizin Küçük Ergenekondan kurtulmaya çalýþtýðý þu günlerde, bizlerde Büyük Ergenekonla uðraþmamýz gerekiyor. Küçük Ergenekona harcadýðýmýz vaktin en az onda birini büyüðüne ayýrdýðýmýzda, mutlaka muvaffak olacaðýzdýr.

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 14.05.2009

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=11545&yazar=493

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...