Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bilderberg 2009a dikkat

 

Gelecek hafta önemli bir toplantý olacak. Geleneksel Bilderberg toplantýsý düzenlenecek. Yine bir kaç avuc insan, son derece gizli bir þekilde buluþup, dünyanýn kaderi (!) hakkýnda „istiþare“ edecekler. Ne basýn, nede insanlar bundan bahsedecekler.

 

Bu sene toplantý Yunanistan´da düzenlenecek. 58. Bilderberg toplantýsý 14.05. ve 17.05 tarihleri arasýnda 5 yýldýzlý Nafsika Astir Palace Hotelinde yapýlacak. Dünyanýn „önemli“ insanlarý – daha doðrusu kendilerini önemli zannedenler - bunun için Yunanistan´ýn Vouliagmeni þehrinde toplanacaklar.

 

Bilderberg-Araþtýrmacýsý Daniel Estulin´e göre bu sene konuþulacak konulardan bazýlarý þunlar:

 

- Amerikan Dolar ve Amerikan ekonomisinin gelecekteki rolü

- Amerika´da büyüyen iþsizlik

- Dünyada ekonomik krizler

 

Bizler için önemli olan Türk katýlýmcýlarý olacaktýr. Türkiye´nin Ergenekon meselesiyle çalkalandýðý bir zamanda, Bilderberg de bu yönde çýkacak olan bir sonuç iç siyaseti hiç þüphesiz etkileyecektir.

 

Ali Babacan´ýn bu senede Bilderberge katýlacaðýndan emin olabiliriz. Bu nedenle özellikle Babacanýn toplantýdan sonraki sözlerine iyi dikkat etmek gerekecek. Sözleriyle, Bilderbergde alýnan kararlarý sezmeye çalýþabiliriz.

 

Ayrýca Bilderberg toplantýsý 1959, 1975 ve 2007 senelerinde Türkiye´de yapýldý. Bilderberg toplantýlarýna katýlan Türklerin listesi þöyle:

 

2008 Türk katýlýmcýlarý: Ali Babacan, Zeynep Göðüþ, Mustafa Koç, Faik Öztrak, Ferit Þahenk

2007 Türk katýlýmcýlarý: Ali Babacan, Kemal Derviþ, Mustafa Koç, Fehmi Koru

Daha önceleri katýlanlar: Adnan Menderes, Fatin Rüstü Zorlu, Muharrem Nuri Bilgi, Selahattin Beyazit, Semih Akbil, Ýhsan Sabri Çaðlayangil, Süleyman Demirel, Ýhsan Doðramacý, Bülent Ecevit, Turhan Feyzioðlu, Oðuz Gökmen, Hasan Iþýk, Kamuran Ýnan, Gülten Kazgan, Memduh Yaþa, Halil Tunç, Selçuk Yaþar, Ýsmail Cem, Hikmet Çetin, Rahmi Koç, Sedat Ergin, Þerif Mardin, Nur Yalman, Uður Bayar, Dinç Bilgin, Cem Boyner, Nuri Çolakoðlu, Gazi Ercel, Üstün Ergüder, Turan Feyzioðlu, Meral Gezgin Eriþ, Oðuz Gökmen, Emre Gönensay, Vahit Halefoðlu, Kamuran Ýnan, Hasan Esat Iþýk, Nail Gidel, Gülten Kazgan, Suna Kýraç, Tugay Özçeri, Rüþdü Saraçoðlu, Erkut Yücaoðlu, Sinan Tara

 

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 08.05.2009

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=11474&yazar=493

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...