Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Köln, Ýslam düþmanlarýna hazýrlanýyor

 

Irkçýlýk, her zaman Avrupanýn mayasýnda bulunmuþtur. Emperyalizm, sömürücülük hep bu mayadan ortaya çýkmýþtýr. Bugünlerdede bu mayadan beslenenler mevcut. Özellikle Fransa ve Almanya´da son zamanlarda ýrkcý faaliyetlerin çoðaldýðýný izliyoruz. Irkçýlýðý destekleyen partilerin oylarý her seçimde biraz daha çoðalýyor.

 

Irkçýlýða birde aþýrý Ýslam düþmanlýðý eklenince, ortaya küçüksenmeyecek bir tehlike çýkýyor. Ýþte böyle bir tehlike son bir iki senedir Almanya´nýn Köln kentinde çirkin yüzünü gösteriyor. Gerçi ýrkçýlýðýn güzel yüzü yoktur… fakat bu yüzü aþýrý bir kötü yüz mahiyetinde.

 

Zaten her zaman var olan, fakat maskeler arkasýnda gizlenen bu yüz, Diyanetin Köln´de büyük bir camii yapma isteðiyle su üstüne çýktý. Maskeler düþtü…

 

Irkçýlar „Almanya´nýn islamlaþmasýna karþýyýz“ diye pankartlarla aylardýr propaganda yaptýlar. Afiþler daðýttýlar. Konuþmalar düzenlediler. Propaganda yaptýlar. Baský kullandýlar. Dövdüler, yaktýlar…

 

Ama birde vicdan diye birþey vardý…

 

Vicdanýný yitirmemiþ gayrimüslim almanlar, türk ve müslüman dostlarýna sahip çýktýlar. “Köln´de ýrkçý istemiyoruz” diye yola düþtüler.

 

Müslümanlarla yürüdüler…

 

Onlarla soðukta üþüdüler…

 

Beraber þarkýlar söyleyip, türküler çaðýrýp, vicdanlarýný dile getirdiler…

 

Hem döner yediler, hemde alman patatesi…

 

***

 

Þimdi yine gözler Köln´de. Çünkü Diyanet eski caminin kapýsýný kilitledi. Artýk herkes yeni yapýlan, Almanya´nýn en büyük camilerinden birisi olan, Köln Camisinin açýlmasýný bekliyor.

 

Herkes hazýrlýk içinde…

 

Özellikle Ýslam karþýtlarý. Onlar yine iþ baþýnda. Bu sefer daha büyük bir organizasyon ile. Önümüzdeki Cuma´dan Pazar´a kadar ýrkçýlar Köln´de büyük bir gösteri yapacaklar. Gösterinin ismi “Ýslamlaþmaya karþý kongre”. Almanya genelinden binlerce insan bekleniyor. Büyük bir provokasyon yapýlmasý bekleniyor.

 

O kadar büyük ki, Alman Polisi genel bir bildiri yayýmladý. Herkes sað duyulu olmaya davet ediliyor. Çatýþmalarýn olmamasý ümit ediliyor.

 

Diyanet de bir bildiri hazýrladý. Cuma Namazýnda tüm Almanya´da ki 880e yakýn Diyanet camilerinde bu gösteriyle ilgili bilgi verilecek ve vatandaþlar sað duyulu olmaya davet edilecek.

 

Evet, haftasonu Köln´de sýcak geliþmeler yaþanacak. Umariz ki, vicdanýn sesi galip gelir.

 

Not: Acaba birileride saðcýlarý sað duyulu olmaya çaðýrsa, nasýl olur?

 

Cemil Sahinöz, Moral Haber, 07.05.2009

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=11463&yazar=493

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...