Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Avrupa, Ýslamýn Ýnsan Modeline Muhtaç

 

Avrupa insaný mutluluðu ve huzuru maddecilikte aradý. Para kazandý, ev aldý, araba aldý. Teknolojiden faydalandý. Kapitalist bir düþünceyi dünya felsefesi haline getirdi ve mutlu olmak için bu düþünceyi dünyaya pazarladý…

 

Fakat görünen o ki, çýlgýnca mal ve mülk biriktirme sevdasý ne huzuru, ne rahatý, nede mutluluðu getirdi. Tam aksine, bu duygularý insanlarýn elinden aldý. Bu doyurucu duygularýn yerine „maddeye sahip olma“ hastalýðý yerleþtirildi.

 

Bu hastalýðýn ilginç bir özelliði var. Maddenin birikimiyle çoðalacaðý düþünülen huzur, çoðalmýyor, düþüyor. Yani, ne kadar çok varlýk, o kadar az huzur. Çünkü mal varlýðýný çoðalttýkça, hýrs da ayný oranda çoðalýyor. Daha fazlasýna sahip olma duygusu kýþkýrtýlýyor. „Hepsi benim olsun“ düþüncesi galip geliyor. Kanaat azalýyor.

 

Herkes herþeye sahip olamayacaðýna göre herkes herkesin rakibý haline geliyor. Dolayýsýyla toplumda güvenme duygusu zedeleniyor.

 

Ýstatistikler bu durumu tasdik ediyor. En zengin ülkelerde, huzur, mutluluk ve güven yok. Bunlarýn yerini depresyon ve intiharlar almýþ. Mesela Finlanda… Mesela Norveç…

 

***

 

Avrupa, huzuru ve mutluluðu aramaya devam ediyor. Bir kaç senedir, moda haline gelmiþ olan, Hinduizm, Budizm ve Yoga tekniklerine yöneliyor. Ýnsanlar stresli günlerin yorgunluklarýný atabilmek için, yüklü paralar ödeyip, Uzakdoðu Felsefesine yöneliyorlar. Fakat bunlardada aradýðýný bulamayan Avrupa insaný, ümitsiz bir þekilde „yeniden huzur bulma“, yani „yeniden insan olma“ yollarýný arýyor.

 

Ýþte tam burada Avrupa´da yaþayan müslümanlar devreye gidiyor…

 

40 sene önce „para kazanmak“ için Avrupaya gittiklerini zanneden müslümanlar, belki sýrf bu vazife için o ülkelerde bulunuyorlar. Vazifeleri belli: Gerçek huzuru tatmak için milyonlarca Avroyu harcayan Avrupaya, Ýslamýn verdiði huzuru tattýrmak.

 

Madem huzurlu ve mutlu olma isteði, insan olmanýn gereðidir. Öyleyse Avrupalý müslümanlar Ýslamýn getirdiði Ýnsan Modelini tanýttýrmak zorundular. Ýslam dini, bu model ile her insana gerçek manada huzuru sunmaktadýr.

 

Bir birey, zenginde olsa, fakirde olsa, hastada olsa, sýhhatlide olsa, Ýslam dininde sonsuz mutluluðu ve huzuru yakalayabilir. Bunun nedeni, Ýslamin sunduðu insan modeli…

 

Bu insan modelini Avrupa´ya sunmak gerekiyor. Sunuluþ þekli, anlatmak ile deðil, yaþamak ile olmalý. Çünkü iman teorik birþey deðil, pratiðe dökülmüþ bir yaþayýþ tarzýdýr. Ýslamýn verdiði bu insan modelini yaþayarak anlatmak gerekiyor.

 

Bu praktik olarak su sekilde olmalý: Avrupa´da Ýslamý temsil eden müslümanlar azami þekilde dürüst olmalý. Hayirsever olmalý. Sözünde durmalý. Yalan söylememeli. Emanete hýyanet etmemeli. Güvenilir, cömert, sevimli, canayakýn ve yardýmsever olmalý vs. vs. Böyle bir yaþayýþ tarzý, insana ister istemez huzuru ve mutluluðu veriyor. Gayrimüslimlerin hasret kaldýðý bu sýfatlarý müslümanlar yaþayýþlarýyla yansýtmalý.

 

Yine istatistiklerden öðreniyoruz ki, müslümanlýða geçenlerin çoðunluðu, müslümanlardan gördükleri davranýþlar yüzünden Ýslamý seçmiþler. Bu önemli bir husus. Demek ki Ýslamýn sunduðu insan modelini yaþamak, teblið için yeterlidir.

 

Allah´ý ispat etmek, ahiretin varlýðýný anlatmak vs. güzel þeylerdir. Ve bunlar imanýn esaslarýdýrlar. Fakat 20. Yüzyýlýn kanlý döneminden sonra, insanlarýn aradýðý þey insanlýktýr, insan olmaktýr, huzur, saadet ve mutlu olmaktýr. Bunlarý hem dünyada, hem ahirette verebilecek tek model, Ýslamýn insan modelidir.

 

40 sene evvel Avrupaya akýn eden gurbetcilerimiz bu insan modelini Avrupaya sunmak mecburiyetindedir. Ayný þekilde Avrupa insaný, huzur ve mutluluk için bu insan modeline muhtaçtýr.

 

Cemil Þahinöz, Moral Haber, 04.05.2009

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=11430&yazar=493

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...