Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Filistinden kim özür dileyecek?

 

 

Acaba Filistinde yapýlan bu soykýrýmdan kimler özür dileyecek? Birileri çýkýp „Ýsrail soykýrým yapýyor“ diyecekmi? Diyebilecek mi?

 

Ýsrailin soykýrýmý Filistine karþý deðil, müslümanlara karþý deðil, araplara karþý deðil. Ýsrail „insanlýða“ karþý soykýrým yapýyor.

 

Evet, Filistinde "insanlar" deðil, "ÝNSANLIK" ölüyor. 6 ay önce planlanan bu saldýrýda kasýtlý olarak okullar, hastaneler, polis merkezleri, camiler, köprüler bombalanýyor. Gazze halkýnýn insanlýk ile iliþkisi kesiliyor.

 

Gazze´nin en büyük hastanesinde perdeler sargý bezi olarak kullanýlýyor. Hatta bu hastaneyi bombalama ihtimali çok yüksek olduðu için, hastane boþaltýlýyor…

 

Þimdi acaba, Ermenilere dalkavukluk yapanlar, Filistine sahip çýkacaklar mý?

 

Sahip çýkmalarýna gerek yok... çünkü …

Kabenin sahibi nasýl Kabeyi koruduysa (Fil Süresi) ve Ebu Lehebin ellerini kuruttuysa (Tebbet Süresi), aynen öyle de Gazza´yi koruyacak ve roket atan elleri kurutacak.

 

Ayrýca büyük bir tevafuk: Tam bugün, 491 sene önce, yani 30 Aralýk 1517 tarihinde, Yavuz Sultan Selim Kudüs´ü fethetmiþti. Demek ki Necip Fazýlýn sözlerini hatýrlamakta fayda var:

 

"Mehmedim sevinin baþlar yüksekte

Ölsek de sevinin eve dönsek de

Sanma bu tekerlek kalýr tümsekte

Yarýn elbet elbet bizimdir

Gün doðmuþ gün batmýþ ebed bizimdir" Necip Fazýl

 

 

 

Cemil Þahinöz

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...