Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

 

Hayýrseverlik öldü… buyurun cenaze namazýna

Deniz Feneri Davasý

 

Deniz Feneri olayýndan zihinlerde geri kalanlar sahtekarlýk, gereksiz polemikler, Doðan-Erdoðan kavgasý ve çalýnan 16 Milyon Avro. Fakat gözden kaçan bir mesele daha var. Bu olayda sadece binlerce insanýn baðýþlarý çalýnmadý. Ayný zamanda hayýrseverlik öldürüldü…

 

Hayýrlý niyetlerle, sadece Allah rýzasý için yardým eden insanlarýn önemli bir duygusu adeta katledildi. Hayirseverlik damarýna zehir katýldý. Yardým etme duygusuna darbe yapýldý.

 

Bu darbeden sadece Deniz Feneri nasibini almayacak. Hiç þüphesiz diðer Ýslami gruplar, yardým kampanyalarý düzenleyen kurumlar vs. hepsi bu olaydan sonra en az iki bedel ödeyecek.

 

Birincisi, bundan sonra hepsi kaðýt-kürek-bürokrasi iþini türk usulü deðil, düzenli bir þekilde yapmak zorunda kalacak. Çünkü artýk Alman devleti tüm derneklerin tepesinde, hemen arkasýnda, bir adým geride, bekliyor.

 

Ýkincisi, yardým etmek isteyen insanlar, hayýr yaparken iki kere düþünecekler: „Acaba verdiðim yardým doðru yere ulaþacak mý? Verdiðim insanlar güvenilir mi? Verdiðim kurum güvenilir, ama parayý alanlara güvenebilirmiyim?… aman boþver gitsin“… Asýl kilit nokta burasý iþte.

 

Hayýrseverlik ve yardým etme duygularý kendilerine geri gelebilmek için, zehirden kurtulabilmek için, panzehire ihtiyaçlarý olacaktýr. Bu panzehiri üretmek yine hayýrsever kurumlara düþüyor. Ýþini ehline verip, devletten para kaçýrmadan, alýnan emanetleri yerine ulaþtýrabilen kurumlar, toplumun güvenirliðini yeniden kazanmalý.

 

Umarýz, her þerde bir hayýr vardýr kaidesiyle, bu olaydan sonra, diðer kurumlarda kendilerine çeki düzen verirler.

 

Cemil Þahinöz

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...