Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

 

Emperyalizm durmadan, dünyanýn kan aðlamasý durmaz

 

Ýnsan doymayan bir varlýktýr. Vicdaný sükut etmiþ, ahlaký sönmüþ, adalet terazisi bozulmuþ olan bir insanýn gözünü doyurmak neredeyse imkansýzdýr… Böyle bir insanýn tek derdi mal varlýðýný çoðaltmaktýr. Fakat bunu ahlaksýz bir þekilde yapar. Yani baþkasýnýn hakkýný gasp ederek. Komþusunun arabasýnýn, evinin, telefonunun en azýndan aynýsýna sahip olmak için gece gündüz çalýþýr, gerekirse yandaþlarýný dirsekleriyle iter. Rekabeti, karþýsýndaki ezmek olarak algýlar…

 

Bu doymazlýk duygusu mikro alemden makro aleme geçince, yani devletlerin iþtahý açýlýnca, felaketler ard arda gelir. Bitmeyen, tükenmeyen bir sömürücülük baþlar. Artýk odakta birey deðil, devlet vardýr. Bu sefer devlet komþusunun mal varlýðýna göz diker. Ondaki petrolü, altýný, suyu, doðal kaynaklarýný ister.

 

Elde etmek için sinsice planlar çizer… Mesela komþusunun bir zalim hükümdar olduðunu açýklar ve oradaki halký kurtarmak için barýþ (!) savaþý ilan eder…

 

Bazende böyle bir senaryoya hiç gerek kalmaz. Bazý devletler kamuoyuna hiç bir gerek sunmadan dalýverirler fakir ve kimsesiz ülkelere. O masum insanlarýn önce dinleri, sonra dilleri, ardýndan insanlýklarý alýnýr. Karþýlýðýnda vahþet, fitne ve acýmasýz bir hayat býrakýlýr…

 

Devletler bunu kimler için yaparlar? Elbette kendi devletlerini güçlendirmek için. Kendi insanlarýnýn refah ve huzur içinde yaþamalarý için.

 

Peki o zaman baþka ülkeleri sömüren devletlerin insanlarýnada bir göz atalým…

 

Sabahlarý TV kanallarýnda kendi rejimlerinin sömürüp, despot edip, öldürdükleri insanlarýn bir-iki tanesinden belki söz edilir. Sabah-sabah iþtah kaçýrmamak için, kanal deðiþtirilir…

 

Öðlen üstü çocuklar okuldan dönerken, sömürülen ülkenin çocuklarýnýn bir elinde silah, bir elinde umut. Umut ediyor, düþman gelmesin diye…

 

Akþama doðru savaþsýz ülkenin babalarý iþlerinden dönerken, savaþlý ülkenin babalarý çöplükten ekmek toplar…

 

Akþamleyin keyifli çay içilirken „barýþ ülkesinde“, „savaþ ülkesinde“ yine bir aðýt baþlar, yine köyler harap edilir, yine insanlarýn canlarý ve mallarý alýnýr…

 

… ve gece çöker…

 

… ve dünya yine kan aðlar…

 

Emperyalizm ve sömürücülük yine devam eder… Kimse görmez.. Ýþitmez.. Çünkü uzaktýr.. Çünkü sessizce öldürülür bazý ülkelerin bir çok fertleri… Cünkü onlar ölmez ise, bizler Nike ayakkabýlarýmýzý, son model telefonlarýmýzý kullanamayýz… Çünkü….

 

Öldüren devlet deðil, öldüren biziz!

 

Cemil Þahinöz

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...