Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ergenekon Çetesi, Gladyo ve

 

Küresel Emperyalizmin yeni düþmanlarý

 

Türkiye´yi bugünlerde çalkalayan, toplumu yine ikiye ayýran Ergenekon Soruþturmasýný iyi analiz etmek gerekiyor. Yani devlet iktidarýný kontrol altýna almayý hedefleyen bu çete neyin nesidir?

 

Ergenekon yeni bir mesele deðildir. Yýllardýr Türkiye´de var olan, az sayýda insanýn haberdar olduðu bir meseledir. Hatta önceleri Alparslan Türkeþ ve Abdullah Çatlý´nýn bile ismi geçtiði yapýlanmayý anlamak için Soðuk Savaþ zamanlarýna geri dönmek gerekiyor.

 

1950li yýllarda NATO, CÝA ve MÝ6 “Gladyo“ isminde bir gizli örgüt kurarlar ve yaklaþýk 40 sene Yunanistan, Türkiye ve Batýavrupa ülkerinde faaliyetler gösterirler. Bu örgütün elemanlarý genellikle toplumu kýþkýrtmak için çeþitli faaliyetler düzenlerler ve etkili olduklarý ülkede gerekirse rejimi çökertirler.

 

Soðuk Savaþ zamanýnda Amerika Birleþik Devletleri (ABD) özellikle Avrupa Ülkelerinde ajanlar yerleþtirme çabasýna girer. Asker içinde gizli örgütler kurulur. ABD`nin amaçlarý doðrultusunda sivil toplum kuruluþlarý, thing-thang´ler kurulur. Bu þekilde Amerika, CÝA ayaðý ile tüm dünyada solculara karþý bir akým eðitmiþtir. Kontrol ettikleri devletlerin Rusya ile baðlantýlarýný kesebilmek için gizli çeteler harýl harýl çalýþtýrýlmýþtýr. Bu yapýlanmalar Gladyo yapýlanmalarýdýr.

 

Soðuk Savaþ sona erdikten sonra, Avrupa ülkerinin birçoðunda Gladyo yapýlanmalarý çökertilmiþtir. ABD ise kendi gücünü muhafaza edebilmek için yeni düþmanlar „yaratmak“ zorunda kaldý. Nitekim hiç bir devlet düþmansýz ayakta duramaz. Düþmansýz bir devlet gücünü kaybetmeye mahkumdur. Yok olmamak için, halký rejime baðlamak, daha doðrusu rejimden baðýmlý hale getirebilmek için, onu korkutmak gerekir. Korkutmak için düþman birebirdir. ABD´de Rusya´nýn ekonomik, siyasi ve askeri gücünün yýkýlmasýyla beraber, en büyük düþmanýný kaybetmiþ bulunuyordu. Yeni bir düþman arayýþýna girmek zorundaydý. Bu arayýþ çabuk sonuçlandý: Ýslam.

 

Ýslamý tüm dünyaya öcü olarak göstermek için 90lý yýllarda düðmeye basýldý. CÝA maaþlý Samuel Huntington zaten baþlangýcý yapmýþtý. Ardýndan bir çok karanlýk „aydýn“ iþini baþarýyla yerine getirdi. Bazý devletlerde özel olarak müslüman görünümlü „radikal dinci gruplarý“ kuruldu ve eðitildi. Bin Ladin ve ekibi dahi Soðuk Savaþ´ta ABD´nin can yoldaþý deðil miydi?

 

Türkiye hariç tüm müslüman ülker bu þekilde hem öcü haline getirildi, hemde sonunda ABD´nin kukla devletleri haline geldiler… yine Türkiye hariç…

 

Peki neden Türkiye hariç?

 

Memleketimizi çok sevdiklerinden mi?

 

Yoksa çayýna, suyuna, simitine, çayýrýna bayýldýklarýndan mý?

 

Elbetteki deðil. Gerçek neden, Türkiye´nin sosyo-kültürel þartlarý yukarýda belirtilen „oynamalara“ müsait olmadýðý için. Bu nedenle Türkiye için özel bir proje hazýrlandý: Gladyo Projesi. Eski bir CÝA yetkilisinin CNN´de yaptýðý bir açýklamaya göre, Soðuk Savaþ döneminde Rusya´da Amerika´nýn üç bin tane ajaný varmýþ. Sovyetler daðýlýnca bunlarýn hepsi Türkiye´ye gönderilmiþ.

 

Ýþte „Kenan Evren Darbesi“nden sonra tohumlarý atýlan Ergenekon çetesi, Gladyo´dan baþka birþey deðildir. Ergenekon, Gladyo´nun Türkiye ayaðýdýr.

 

Baþörtü, Türban, Þeriat, Kemalizm, Ýrtica, Laiklik, Kürtçülük ve Ilýmlý Ýslam terimleriyle Türkiye´yi 20 senedir yýpratan Küresel Emperyalistler, önce Gladyo´yu Türkiye´ye yerleþtirdirler ve eðittiler. Þimdide son darbeyi vurabilmek için, birileri kendi örgütlerini deþifre etmeye baþladýlar.

 

Ýki senedir Türkiye´nýn altýný üstüne getiren Gladyo yapýlanmasýnýn hasarýna bir bakalým: Þemdili olaylarý, bayrak yakmalar, papaz cinayeti, danýþtay cinayeti, misyonerlerin yayýn evi baskýný, imam cinayeti, Hrant Dink cinayeti, Cumhurbaþkanlýðý seçimleri nedeniyle yaratýlan kaos vs. vs.

 

Peki Ergenekon´un tam bu zamanda deþifre edilmesin gerekçeleri nedir? Bunu açýklamak þuan zor… çünkü ortada henüz yanýtlanmamýþ önemli sorular var:

 

1. Bu iþ kimin iþine yarýyor? Yani Mahir Kaynak vari sormak gerekir. Sebep-Sonuç iliþkisine bakmak gerekiyor. Kimin iþine yaradýðý henüz pek berrak görünmüyor, fakat kimlerin iþine yaramadýðý açýk ve net ortada:

 

Öncelikle Tayyip Erdoðan´a hiç yaramýyor. Çünkü bu soruþturma üzerinden ilk baþta Baþbakan Erdoðan yýpratýlýyor. Buda açýkca, bazý medya örgütlerinin belirttiði gibi, „AKP´nin hesaplaþmasý“ olmadýðýný ispatlýyor.

 

Ýkinci olarak Türk halký yýpratýlýyor. Yukarýda saydýðým olaylardan dolayý zaten yýpranmýþ olan halk, Cumhurbaþkanlýðý seçimi ve AKP davasýyla adeta ortadan yarýldý ve 80li yýllarýn sað-sol çatýþmasýnda olduðu gibi, dindar-laik bölünmesi gerçekleþtirilmek istenildi. Ergenekon soruþturmasý ve bu soruþturmayla ilgili göz altýna alýnan tanýnmýþ þahsiyetler yüzünden, bu soruþturma adeta “AKP´nin geri vuruþu” gibi gösterildiði için, bölünmeye bir adým daha atýlmýþtýr. Böylece muhtemel bir darbeye yol açýlmýþ olacaktýr.

 

Üçüncüsü, gittikçe AB´ye yaklaþan Türkiye´yi o yoldan, hatta o düþünceden uzaklaþtýrmak. Türkiye´nin AB´ye girmesinden en çok rahatsýz olan kesim, nitekim ulusalcýlar ve bizzat ABD´dir.

 

Demek ki, bu iþten en çok faydalananlar, Türk halkýný kutuplaþtýrmak ve AB´den ayýrmak isteyenlerdir.

 

2. Taraf Gazetesine bu bilgileri kim sýzdýrýyor? Savcý mi bilgileri sýzdýrýyor? Daha yeni kurulmuþ bir gazete bu bilgileri nereden alýyor? Dahada önemlisi: karþýlýk olarak ne veriliyor?

 

3. Ýddianamesi bile ortada olmayan bir soruþturma yüzünden onlarca insan göz altýna alýndý. Buda açýklanabilinecek bir durum deðildir ve demokrasiyle örtüþmez. Acaba hakikaten bu insanlarýn hepsinin Ergenekon çetesiyle irtibatlarý var mý? Eðer yoksa ve olmadýklarý ortaya çýkarsa, yine en büyük darbeyi AKP yiyecek. Çünkü gözaltýna alýnan isimlerin tamamý AKP karþýtý þahýþlar.

 

Baþa dönelim….

 

Orta doðuda cirit atan küresel emperyalistler, ABD ve yandaþlarý Türkiye için hazýrladýklarý projenin sonuna mi geldiler? Neo-Con yapýlanmasý Türkiye için son kozlarýný mý oynuyor? Yoksa neden, kendi elleriyle kurduklarý Ergenekon çetesini deþifre ediyorlar.

 

Ergenekon çetesi Gladyo türü yapýlanma olduðuna göre, Eski Jandarma Genel Komutaný Þener Eruygur’un, Ýstanbul’da Fenerbahçe Orduevi’ndeki ofisinde bulunan “Darbe eylem planý”da hiç þaþýrtýcý deðil. Bu eylem planýnda geçen hedeflere sýra sýra göz atalým:

 

1. Ekonominin kötüye gittiðini gösteren anketler yapýlacak

2. Anketler Medya üzerinden kamuoyuna duyurulacak.

3. Temmuz ayýnda siyasi cinayetler iþlenecek.

4. Cineyetleri eski JÝTEM elemanlarýndan oluþturulan 30 kiþilik özel bir örgüt iþleyecek.

5. Yargý yýpratýlacak.

6. 6 Temmuz´da tam 20 ilde ulusalcýlar „Yargýya Sahip Çýk“ mitingleri düzenleyecekler.

7. Mitinglerde polisle çatýþmalar olacak.

8. Darbe yapýlacak.

9. Þahsi kasasýndan 3 Milyon Euro çýkan Ankara Ticaret Odasý Baþkaný Sinan Aygün parti kuracak ve Baþbakan olacak

 

Ayrýca kimin cumhurbaþkaný olacaðýda açýkca belirtilmesi, son derece þaþýrtýcý.

 

Yasal dýþý, þiddet içerikli, gerekirse silahlý ve bombalý, ahlaksýz ve sinsice eylemlerle bu milleti yýpratan Ergenekon çetesinin üzerine gidilmeli. “Darbe eylem planý” hazýrlayan bu terör örgütü çökertilmeli…. fakat hakiki faillerde ortaya çýkarýlmalý.

 

Darýsý diðer dýþ uyruklu derin çetelere ….

 

Cemil Þahinöz

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...