Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

 

Toplumsal Kamplaþma

 

Ýlhan Selçuk, Doðu Perinçek ve Kemal Alemdaroðlu´nun Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda gözaltýna alýnmalarý toplumu yine böldü. AKP´nin kapatýlmasýný isteyen zihniyet, kendi içlerinden birinin gözaltýna alýnmasýna dahi tahammül edemiyor. Tabiki açýk bir þekilde hukuku ve savcýyý eleþtiremedikleri için, “Usul yanlýþtý. Saat 4.30da baskýn yapmaya gerek yoktu” ile yetinmek zorundalar. Çünkü savcýyý eleþtirdikleri zaman, AKP davasýný açan savcýyýda eleþtirme hakký doðacak.

 

Toplumun fikrini kimse sormuyor….

 

Önce Baþörtüsü meselesiyle bölünen halk, daha sonra sýnýr ötesi hareket ile sarsýldý. Ardýndan gelen AKP davasý milleti bölmüþken, Cumhuriyet Gazetesine yapýlan “darbe” toplumun tekrar kamplaþmasýna vesile oldu.

 

Bu olaydan sonra maalesef herkes fikir beyan etmek mecburiyetinde…

 

Herkes kampýný seçmek durumunda…

 

Seçmeyenler üçüncü gruba dahiller. Hiç þüphesiz bu üçüncü grup en büyük grup. Bu grup “Adalet neyse, o olsun. Hukuk kazansýn” diyenlerden oluþuyor. Fakat bunlarýn sesini kimse duymayacak. Kimse dinlemeyecek ve kimse sormayacak.

 

Dogmatik ve ideolojik zihniyetler bu üçüncü grubun temsilcilerini zorla karar vermeye zorlayacaklar. Herkes safýný belli etmek zorunda kalacak…

 

Ýþte buyurun, tam bir istikrarsýzlýk. Tam bir toplumsal kaos ve bölünme.. Maddi kaybýmýzý hesaplamak mümkün deðil. Peki manevi kayýbýmýz? Topluma açýlan bu yaralarý sarmak için sargý bezleri yetecek mi? Ýki ay sonra tüm bunlar unutulacak mý, yoksa birbirimize yine “Sen laiksin”, sen “dincisin” mi diyeceðiz?

 

Hayýrdýr, bu senaryo size tanýdýk mý geldi?

 

Tabiki tanýdýk gelecek. 1980 öncesi sað-sol kavgalarý yeni bir isim ile tekrar oynatýlýyor.

 

Oynayanlar ayný, rejisör ayný, isimler farklý…

 

Cemil Þahinöz

 

22.03.2008

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...