Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

 

Tatil bitti, gerçek hayata devam

 

Tatil hoþtur, güzeldir. Bazen gereklidir. Dinlenmeniz için birebirdir. Ama birde tatilin garip bir yan etkisi vardýr. Sizi gerçek dýþýna sürükler. Daha doðrusu sizi sizin gerçeklerinizden alýr ve baþkalarýnýn gerçeklerine götürür. Kurduðunuz dünyadan çýkarsýnýz ve baþkalarýnýn dünyalarýnda misafir olarak gezersiniz.

 

Çünkü çoðu zaman tatile baþka bir yere gittiðinizde, o beldenin insanlarý tatilde deðildir. Onlar için hayatýn gerçekleri devam eder. Fakat sizin için öyle degildir. Siz, geri býraktýðýnýz iþinizi, ortamýnýzý gün geçtikce takmazsýnýz. Artýk onlar aklýnýzdan, fikrinizden, zihninizden uzaklaþýr.

 

Sizin için tatilde ortam ve þartlar deðiþir. Fazla sorumluluk taþýmazsýnýz, doðrusu taþýmak istemezsiniz. Çünkü tatilin bilinç altýnda ki asýl maksadý, sorumluluklardan kurtulmaktýr. Bir kaç gün veya haftada olsa, evin, iþin veya okulun henüz çözülememiþ sorunlarýný unutmak içindir. Günleri, hatta bazen saatleri bile karýþtýrýrsýnýz.

 

Tabi bu tatlý günler gelip geçer. Geçici gerçeklerden, kalýcý realiteye geri dönersiniz. O güzel rüyadan en geç evinize tekrar döndüðünüzde uyanýrsýnýz. Fakat hemen adapte olamazsýnýz. O geri döndüðünüz dünyanýz size garip gelir. 20 senedir oturduðunuz evin köþesindeki saati sanki ilk defa görürsünüz, “Yahu bu her zaman oradamýydý? Hiç fark etmedim”. Bu soruyla sorumsuz günler biter ve gerçek hayat baþlar. Tatilde unuttuðunuz, hatýrlamak istemediðiniz çözülmemiþ sorunlar geri döner. Ve baþlar gelecek tatilin hasreti.

 

Evet tatil sezonu bitti. Gerçek hayata tekrar hoþgeldik hepberaber. Bu tatil yazýsýndan sonra gelecek yazýmýzda önemli meselelere deðineceðiz ve bitmeyen, fakat ihtiyaca binaen gerekli olan “Anadil” konusunu iþleyeceðiz.

 

Cemil Sahinöz (webmaster@misawa.de)

 

Bielefeld Üniversitesi Sosyoloji Fakültesi

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...