Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

 

Seçim 2007´e 1 kala

 

Yarýn Türkiye´de seçimler olacak. Bu önemli seçimin sonuçlarýný ve getireceklerini tahmin etmeye çalýþalým. Parti tutmadýðým için deðerlendirmek kolay olacaktýr diye düþünüyorum.

 

AKP: Tüm istatistiklerde birinci parti olarak AKP gözüküyor. Eðitim, Saðlýk gibi konularda baþarýlý olduklarý ortada. Halk kendi cebine bakar. Þuan cepler deðerli parayla dolu ve hastane kuyruklarý kalktýðý için, AKP´nin birinci parti olacaðý kesin. Dindarlarýn büyük bir kýsmý, mesela Gülen cemaati, yine AKP´ye oy verecek. Fakat baþörtü gibi meseleler geliþmediði için, AKP dindar kesimden oy kaybetti. Cumhurbaþkanlýðý seçiminde haksýzlýða uðradýklarý için, oylarý patlayacak. Türk halký mazlumu sever ve kollar. Tahminen %32 - %37 oranda oy alacaklar.

 

CHP: Ciddi bir medya desteði olmasýna raðmen, CHP´nin birinci parti olmasý imkansýz. Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde gösterdikleri tavýr nedeniyle, halkýn büyük bir kýsmý CHP´yi cezalandýracak. Ýdeolojik olarak CHP´yi destekleyenler ve „Ulusalcý“ takýlanlar oylarýný Baykal´a raðmen CHP´ye verecekler. “Ecevit”cilerin oyuda CHP´ye kayacak. %17 - %22 arasý oy olabilir.

 

MHP: Büyük fakat kirli bir seçim propagandasý izleyen MHP barajý geçti, geçecek. AKP´ye karþý uyguladýklarý çirkin propagandalarý radikal bir seviyeyi alýnca kendi içlerinde bile þaþýrtma oldu. Hatta “MHP-CHP beraberliði” sesleri yükselince MHP seçmeni öncelikle “olamaz” dedi. Fakat bu “olamaz” son haftalarda “bal gibi olur, yeterki AKP olmasýn”´a dönüþtüðü için barajý aþma ihtimali çok yüksek. Tahminen %9 - %12 olabilir.

 

DP: Mehmet Aðar güzel konuþuyor. Ýyi siyaset yapýyor. Fakat saðda birleþme gerçekleþmediði için ve Cumhurbaþkanlýðý seçimi sýrasýnda antidemokratik davrandýklarý için ciddi bir oy kayýbý gerçekleþti. Dini cemaatlerden Nurcularýn ve Süleymancýlarýn büyük bir kýsmý DP´ye oy verecek. Barajý aþmalarý zor gibi gözüküyor. Benim tahminim %6 - %11 arasý oy alýrlar.

 

Genc Parti: Cem Uzan, her ne kadar Ýbrahim Tatlýses gibi sevilen bir þarkýcýyý parti sýralarýna eklemiþ olsada, her ne kadar beyaz ve temiz gömleði ile karizmatik gözüksede, „Uzan“ isminin büyük lekesini beyaz gömleðinden silemedi. „Mazot 1 YTL“ gibi gerçek dýþý vaatlerle GP´yi kurtaramayacak. Barajý aþamayacak ve meclise giremeyecekler. GP´nin seçime katýlmasý yine AKP´ye yarayacak gibi. Tahminen %4 - %6 arasý oy alacaklar.

 

SP: Son iki haftadýr Saadet Partisinin oy kaybettiðini düsünüyorum. Nedenide ortada. Her konuþmasýnda “Siyonizm ve Yahudilik” tehlikesinden bahseden Erbakan hoca´nýn “AKP´ye oy veren, Cehenneme bilet almýþtýr” sözü, koyu Milli Görüþ´cüleri bile “Yahu, artýk bu kadarda olmaz” dedirtti. Dini bu kadar çirkin bir þekilde siyasete alet etmeleri yüzünden SP Partisi bu seçimde büyük bir þoka uðrayacak ve tahminen %2 - %4 arasý oy alacak.

 

Baðýmsýzlar: Belki bu seçim „Baðýmsýzlarýn Seçimi“ olarak tarihe geçecek. Bir çok kürt asýllý milletvekili adayý Doðu´dan meclise girecek. En az 26 baðýmsýz milletvekili seçilecek.

 

APO: Hangi parti gelirse gelsin, Abdullah Öcalan asýlmayacak. Öcalan üstünden yürütülen siyaset oyunlarý, oy toplamaktan ibaret. Öcalan´ý biz deðil, ancak bize paketleyip getirenler asabilir.

 

Irak: Ýki ihtimal var. Ya Irak´a girmeyeceðiz ve ülkemizde her an her yerde „PKK Terörü“ estirtilecek. Veyahut Irak´a gireceðiz ve her gün þehit haberlerini dinleyeceðiz. Ýki ihtimaldede Türkiye kaybedecek. Peki bütün bunlar kimin iþine yarýyor? Ne Türkiye´nin, nede Kürtler´in. Sadece ve sadece Amerika´nýn. Çünkü Amerika “Irak Bataklýðýna” saplandý, çýkamýyor, fakat çýkmak için çýrpýnýyor.

 

Darbe: Peki darbe olabilir mi? Darbe ancak þu þekilde olabilir. MHP ve CHP meclise girer. Toplam oylarý AKP´yi geçer. Erdoðan´da Baþbakan olmak için baðýmsýzlar ile birleþir. Darbe hevesli zihniyetlerde, “AKP terörcülerle birleþti” bahanesiyle, “Post Modern Darbe Sahne 2“ namýnda bir tiyatro gerçekleþtirirler.

 

Baþbakan: Eðer Deniz Baykal Baþbakan, Devlet Bahçeli´de Yardýmcýsý olur ise, kimse þaþýrmasýn. Ülkemizde 28 Þubat´a benzer manzaralarýn yaþandýðý bu dönemde, Baykal-Bahçeli ikilisi hem Derin Amerika´nin hemde Derin Çete´lerin iþine yarayacak. Küresel Emparyalizme karþý ne CHP nede MHP karþý gelecek durumda. Bu hükümet “Kukla Hükümet”inden baþka birþey olmayacak.

 

Haydi hepimize hayýrlý olsun…

 

Cemil Þahinöz

 

21.07.2007

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...