Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

 

Müslümanlarýn tavrý nasýl olmalý?

 

Karikatür krizi, Papa´nýn aþaðýlayýcý sözleri vs. vs. Müslümanlar ve Ýslam dini zor bir dönemden geçiyor. Medyada Ýslam kötü, terörcü ve þiddet içeren bir din olarak gösteriliyor. Böyle bir zamanda en doðru tavrý göstermek gerekir. Hassas davranmak gerekir.

 

Þiddet eylemleri, bayrak yakmalar, baðýrmalar, çaðýrmalar aslýnda Ýslamý þiddet dini olarak gösterenlerin ekmeklerine bal çalýþýyor. Çünkü bu davranýþlar onlarýn aþaðýlayýcý sözleriyle baðdaþýyor, yani: „Ýþte bakýn. Aynen dediðimiz gibi, müslümanlar þiddetli insanlar.“ Tam onlarýn dediklerini yapmýþ oluyoruz.

 

Bizim kaynaðýmýz Kur´an-ý Kerim olmalý. Tek rehberimiz Kur´an´dýr. Furkan-ý Kerim bizden nasýl bir tavýr göstermemizi istiyor? Ve Kur´an-ý okumak ve anlamak için alim olmak gerekmiyor. Kur´an-ý herkes okuyabilir, okumalý.

 

Ýþte Furkan süresinin 63. ayeti bizlere tam bir merhem oluyor. Açýk ve net bir þekilde nasýl bir tavýr göstermemiz gerektiðini söylüyor. Cenab-ý Erhamürrahimin buyuruyor ki:

 

„Rahmân’ýn(has) kullarý onlardir ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attýðýnda (incitmeksizin) “Selam!” derler (geçerler).“ (Furkan: 63)

 

Yada Cenab-ý Allah Musa (a.s)´ya ne demiþti? Hatýrlayalým:

 

„Ona (Firavun´a) yumuþak söz söyleyin. Belki o, aklýný baþýna alýr veya korkar.“ (Taha: 44)

 

Ýþte ayet ortada. Peki bizim beþer aklýmýz Firavun gibi bir zalim karþýsýnda ne yapmamýzý emrederdi? „Sen Peygambersin. O kim oluyorki? Git Firavuna iki çak, iþ tamamdýr.“ Ýþte aklýn yetmediði yerde, aklýn almadiði yerde, ilahi mesaj yetiþiyor.

 

Aslýnda bu müthiþ açýklamalar, bu iki ayet, bizlere yeter aslýnda. Yazar Engin Noyan´ýn yazdýðý gibi: „Ben tepkiye tepki demem, Muhammedi olmadýkca“. Bizim tepkimiz Kur´an´a ve sünnete uymuyorsa, Ýslama ve müslümanlara zararmýdýr, kârmýdýr? Bayrak yakmak ile elimize zarardan baþka ne geçiyor?

 

Kuvvet kalemdedir. Demek ki yapýlmasý gereken yazmaktýr. Yahudi Yazar Uri Avnery´bile Papanýn menfi sözleri karþýsýnda öyle bir makale yayýnladý ki, hem Papayý, hem Katolik Kilisesini susdurdu. „Muhammedin Kýlýncý?“ isimli makalesinde Avnery þöyle yazýyor: „Eðer Ýslam kýlýnç ile yayýlmýþ olsaydý, bugün Yunanlar, Bulgarlar, Sýrplar, Rumlar hep Müslüman olurdu. Fakat elimizde hiç bir delil yok ki, müslümanlar yahudileri veyahut hristiyanlari müslümanlýða zorlamýþ olsun.“

 

Aynen bu þekilde araþtýrmacý-yazar Mustafa Özcan „Ýslam´dan Papaya cevap“ diye bir kitap yazýyor. Bu kitapta Papa´nýn sorduðu soru, yani „Muhammed, yenilik olarak ne getirdi?“, nefis bir þekilde, ilmi bir uslüp ile cevaplanýyor.

 

Veyahut Papa´nýn Türkiye gezisini hatýrlayalým. Gerek Diyanet Ýþleri Baþkaný Ali Bardakoðlu, gerekse Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve Ýstanbul müftüsü Mustafa Çaðrýcý´nýn tavrýný hatýrlayalým. Taviz vermeden, vakur, þahane ve harika bir tavýr ile Papa karþýlandý. Tüm dünyaya yalakalýklýk veyahut dalkavukluk yapmadan Ýslamýn misafirperverliði gösterildi. Peygamberimizin yenilik olarak getirdiði bir çok tavýr gösterildi.

 

Kur´an´ýn ve sünnetin rehberliðini terk ettiðimiz vakit, yolumuzu bulamayacaðýz…

 

Cemil Þahinöz

 

Yayýnlandýðý dergi Ayasofya Nr.19, Nisan 2007

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...