Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

 

Sancýlý Cumhurbaþkanlýðý seçiminde Milliyetçilik

 

Malum, Cumhurbaþkanlýðý seçimleri yaklaþtý. Geçen aylarda sancýlarýný gördük: Þemdili olaylarý, bayrak yakmalar, papaz cinayeti, danýþtay cinayeti, imam cinayeti ve nihayet Hrant Dink´in cinayeti. Bu ayýn sonunda Nevruz Bayramý var… artýk Allah kerim! Tabi ki bunlarýn hepsini tesadüf olarak görmek mümkün deðil.

 

Her ne zaman Türkiye´de Cumhurbaþkanlýðý seçimleri olduysa, belli kitleler harekete geçirilmiþ ve halk kýþkýtýlmýþ. Sadace seçimlerde deðil. Darbelerden öncede bu tür faaliyetler gözetmek mümkün. Mesela onuncu yýlýna girdiðimiz postmodern darbe 28.Þubat´ta da sun-i bir irtica problemi halka sunulmuþtu.

 

Þimdi yine benzer bir durum ile karþý karþýyayýz. Bu sefer ki sun-i mesele: Milliyetçilik. Evet, birileri, artýk kimin iþine yarýyorsa, milliyetçilik problemini gündeme getiriyor. Kimin iþine yaradýðýný bu köþede konuþacak deðiliz. Biz „Milliyetçilik nedir?“ ve „Türkiye´de milliyetçilik ne anlama geliyor?“ sorularýný sosyolojik bir yaklaþým ile çözmeye çalýþalým.

 

Ýnsan, topluma baðlý bir varlýktýr. Toplumda yaþar ve kendini topluma ait hisseder. ‘Aidiyet ‘ ve ‘mensubiyet ‘ her insan için önemlidir. Ýnsan kiþiliðini ve özelliklerini, baðlý olduðu toplumdan alýr.

 

´Millet´ kelimesi 19.yüzyýlda Batý´da ilk defa kullanýlýr. Genelde ´nation´ olarak kullanýlmaya baþlanýr. Milliyetçilik ise modernleþmenin dayandýðý ulus-devlet ideolojisini ifade eder. Ünlü Sosyolog Durkheim kelimeyi geniþletir ve ´beraberliðe dayanan toplum´ olarak kullanýr. 19.asrýn sonlarýna doðru Ziya Gökalp tarafýndan ´millet´ kelimesi Türkiye´ye ulaþýr.

 

Daha önce ´Ýslam Milleti´, ´Ümmet´ veyahut ´Millet-i Ýbrahim´ þeklinde din ve inanç birliðini ifade etmek için kullanýlan kelimeyi, Ziya Gökalp ‘Türk Milletindenim, Ýslâm Ümmetindenim, Garp Medeniyetindenim’ diye yorumlar ve ekler ´dil, din bir ise, millet de birdir’. Bu þekilde türk literatürüne yeni bir tarif girmiþ olur. Bugünkü sözlüklerde ´millet´in tarifi þu þekildedir: ´Çoðunlukla ayný topraklar üzerinde yaþayan, aralarýnda dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliði olan insan topluluðu, ulus.´

 

Gelelim ´Milliyetçilik´ kavramýna. Bu kavram Avrupa´da ´nasyonalizm´ þeklinde kullanýlýr ve ýrkçýlýðý kasteder. Hatta Almanya´da 2.Dünya Savaþýndan sonra ´faþizm´ ve ´milliyetçilik´ ayný manada kullanýldý. Halbuki Türkiye´de ki ´milliyetçilik´ kavramýnýn ýrkçýlýk ile alakasý yok. Amerikan literatüründe ´patriotizm´ manasýna gelen ´vatanseverlik´ kavramý Türkiye´de ki ´milliyetçilik´ kavramýna daha uygundur. Yani Türkiye´de ki ´milliyetçilik´ kelimesi ´vatansever´ manasýna geliyor. Irk esasýna dayalý milliyetçilik tanýmý ise ´menfi milliyetçilik´dir ve zararlarý açýk ve beyan ortadadýr.

 

Yüzlerce sene Türkiye topraklarýnda yaþayan çeþitli etnik gruplar ´menfi milliyetçilik´ sevdasýna kapýlmadýklarý sürece, birlik ve beraberlik içerisinde yaþamýþlar. Türkler, Kürtler, Aleviler, Ermeniler, Lazlar, Çerkezler kendi deðerlerinden taviz vermeyip, ýrka dayalý milliyetçiliði redederek, Avrupa´nýn hayal ettiði Pluraltoplumu bu topraklarda barýþ içinde gerçekleþtirmiþlerdir. Bu þekile hiç bir zaman soykýrým yaþanmamýþtýr. Bu kardeþliði çekemeyenler þu günlerde ´Ermeni Komedyasý´ oyununu oynuyorlar.

 

Son zamanlarda ´ýrkçýlýk´ manasýna gelen ´faþizm´ ve Avrupa´nýn mayasýnda olan ´ýrkçýlýk´ halkýmýza empoze edilmeye çalýþýlsada, milletimiz bu oyuna gelmemiþtir ve gelmeyecektir. ´Faþizm´i Yugoslavya´da ve Irak´ta yerleþtirmeyi baþaran ve bu þekilde koca devletleri küçük devletlere bölen emperyalist ve sömürücü zihniyet Türkiye topraklarýnda avucunu yalamýþtýr.

 

Son olarak Mehmet Akif Ersoy´u dinleyelim:

 

“Arabýn, Türk’e, Laz’ýn Çerkez’e yahut Kürd’e

Acem’in Çinliye rüçhaný mý varmýþ nerde.

Ýslâmiyette anasýr mý olurmuþ ne gezer

Fikr-i milliyeti tel’in ediyor Peygamber

En büyük düþmanýdýr ruh-u Nebi tefrikanýn

Adý batsýn onu Ýslâm’a sokan kaltabanýn.”

 

Cemil Þahinöz

 

Yayýnlanan Gazete: Anadolu Gazetesi, Mart 2007

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...