Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Entegrasyon mu, Asimilasyon mu? 2 - Bielefeld´de yabancýlar

 

Geçen sayýmýzda „Entegrasyon“ ve „Asimilasyon“ kavramlarýný ve Avrupada bu çerçevede yapýlan uygulamalarý ele almýþtýk. Þimdide özel olarak Bielefeld þehrini analiz edeceðiz. Bunun için Bielefeld Belediyesinin arþivlerinden aldýðýmýz ve hesapladýðýmýz istatistiklere bakalým:

 

Nüfus

 

 

328629

 

Alman Vatandaþý

 

 

%88,42

 

Yabancý Vatandaþlar

 

 

%11,58

 

Ýþsiz sayýsý

 

 

22065

 

Ýþsiz olanlarýn arasýnda yabancýlarýn oraný

 

 

%25,6

 

Öðrenci Sayýsý

 

 

59044

 

Yabancý Öðrenciler

 

 

%15,11

 

Bielefeld´de 328629 insan yaþýyor. Bunlarýn %11,58inin Alman vatandaþlýðý yok. Þunuda belirtelim: Sonradan Almanya´ya gelen Ruslar Alman olarak kayýta geçtikleri için, onlarýn sayýsýný tesbit etmek maalesef mümkün deðil. Bielefeld´de en çok yabancý Bielefeld-Mitte (%17,1), Brackwede (%14,7) ve Schildesche´de (%11,9) yaþýyor. En az yabancý Jöllenbeck (%5,9) ve Dornberg (%5,4) bölgerinde oturuyor. Ayrýca 22065 iþsiz var. Bu rakamda yabancýlarýn oraný %25,6. Yani normal þartlar altýnda olmasý gerekenin iki katýndan daha fazla. 59044 öðrenciden %15,11i yabancý. Yabancý öðrencilerin daðýlýmý þöyle:

 

http://www.misawa.de/enteg21.gif

 

Yabancý öðrencilerin %53,56i Türk vatandaþý. Yani yarýsýndan fazlasý Türk. Yabancý öðrencilerin çoðu Senne (%22,07) ve Schildesche (%18,65) okullarýnda kayýtlý. Ve gelelim okul daðýlýmýna:

 

http://www.misawa.de/enteg22.jpg

 

Ýlk okula (Grundschule) giden yabancýlarýn oraný %21,43. Förderschule´de %26,44 yabancý var. Bu oran cok yüksek. Realschule´de %14,07 yabancý var. Gesamtschule´nin yabancý oraný %14,32. En az yabancý (%5,89) Gymnasium´a gidiyor. Ve tahmin edilebileceði gibi, büyük bir oran ile (%39,93) yabancýlarýn çoðu en düþük eðitim veren Hauptschule´ye gidiyor. Toplam yabancilarin sadece %19,96ý Realschule veyahut Gymnasiuma gidiyor.

 

Bu daðýlýmlarýn ve rakamlarýn yorumunu bir daha ki sayýmýza býrakýyoruz. Ayrýca Bielefeld Belediyesi tarafýndan yabancý öðrenciler hakkýnda araþtýrma yapmamýz istendi. Bu araþtýrmanýn sonucunuda gelecek sayýmýzda ele alacaðýz. Tüm okurlarýn Kurban Bayramýný kutluyorum. Hayýrlara vesile olmasýný diliyorum.

 

 

Cemil Þahinöz

 

Yayýnlandýðý Gazete: Anadolu Ocak 2007

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...