Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

 

Ermeni Komedyasý

 

Bir kaç sözde “Ermeni Komedyasý“ hakkýnda söyleyelim. Demokrasinin beþiði olduðunu ittia eden Fransa, antidemokratik, faþist, düþünce ve ifade özgürlüðüne aykýrý bir karar aldý. Ayrýca soykýrýmý anarþilere karþý tedbirden ayýramayan Orhan Pamuk Nobel Ödül´ü aldý.

 

Pamuðun bu ödülü almasý gayet normal. Kendi ülkesine hakaret eden, „Türkler benim yazdýklarýmý anlamýyor“ diyen, 1998´de Türk Devletinin verdiði ödülü kabul etmeyen Pamuk tabiki bu ödülü alacaktý. Çünkü kendisi daha önce bahsettiðimiz, baðýmlý, halktan kopuk ve kendi milletini küçümseyen “aydýnlardan“. Þimdi de onu kukla gibi kullananlar ona bir ödül verdi. Yani ona, “Afferin, rolünü güzel oynuyorsun, seni ödüllendireceðiz“ diyorlar.

 

Aslýnda Pamuk önemli deðil. Onu oynatanlara bakmak gerekir. Peki “Orhan Pamuk“ kuklasýný oynatanlar kim? Pamuðun böyle konuþmasý kimin iþine yarýyorsa, onlar oynatýyor. Yani AB. Türkiye´nin AB´ye girmemesi için, önüne tüm engelleri koyan bazý lobiciler. Türkiye´yi çýðýrdan çýkarmaya çýalýþan zihniyet.

 

Bu emperyalist zihniyetin oyununa gelmemek gerekir. Ayný zihniyet Vietnam´da ve Ýrak´ta bataklýða saplanan, Bosna´da Müslümanlarý katleden, Türkiye´de PKK´yý destekleyen, Ýrak´ý üçe bölüp bir Kürt devleti yapmak isteyen zihniyettir. Ermenileri ve Türkleri karþý karþýya getiren bu sömürücü zihniyete, hem Türkler, hem Ermeniler ve hatta Kürtler dahi karþý gelmeli.

 

Aramýza nifak tohumlarý eken bu haram saltanatý yýkýlacak elbet…

 

Topraklarýmýzda ve daðlarýmýzda bizimle dalga geçen bu zihniyetin sonu gelecek elbet…

 

Tüm okurlara hayýrlý bayramlar dilerim. Hepimize saðlýk, huzur ve mutluluk, ülkemizede halkýn içinden gelen, halkýn dilini konuþan, aydýnlar ve yazarlar diliyorum.

 

Cemil Þahinöz

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...