Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Sahte Kahramanlar…

 

 

„Bize kalan aziz borç, asýrlýk zamanlardan;

Tarihi temizlemek sahte kahramanlardan…“

Necip Fazýl

 

 

Her milletin, toplumun kendine göre kahramanlarý vardýr. Hatta her mesleðin dahi kendisine göre kahramanlarý vardýr. Bu kahramanlar milletin ortak geçmiþini sembolize eder. Bir nevi geçmiþi þimdiki zamana taþýrlar ve toplumun ortak hatýralarýný, kahramanlýklarýný taze tutarlar. Kahraman, „her sahada ve bütün hareket tecellilerinde üstün varlýða, üstün oluþa yol açan, kendisini ve cemiyetini aþan, insani ve cemiyeti yoðuran ve nefslerini aþmaya davet eden, zamaný delen ve mekaný yýrtan, hamle örneði üstün insan“´dýr (Necip Fazýl, Sahte Kahramanlar, s.13). Kahramanlar ayný zamanda toplumsal edimin temsilcisidirler. Ýçinden çýktýklarý toplumun özlem ve tutkularýný dile getirirler.

 

Bazý toplumlar da vardýr ki kendilerine sahte kahramanlar üretirler. Bu hayal insanlara bir hayat, bir tarih, bir geçmiþ giydirirler. Okullarda gerçek olmayan bu insanlarýn hayatlarý anlatýlýr. Gençlere bir portre ve örnek çizilir.

 

21. asýrda sahte kahramanlarý televizyon ve internet üretir. Dizilerde gerçek dýþý karakterler, internette sanal erler vataný, milleti kurtarýrlar. Hakiki kahramanlarý olmayan toplumlar bu sahtelerle yetinirler, onlarla övünürler, çünkü tek dayanak noktalarý bunlardýr. Böyle hallere hiç gerek duymayan türk halký son yýllarda ayný hevese takýlmýþ vaziyette.

 

Miroðlu, Çakýr, Memati, Polat Alemdar gibi aslý olmayan modern fakat sahte kahramanlar üretiliyor ve tüketiliyor. Þarkýcýlar, futbolcular, evlilik-yarýþmalarýna katýlanlar toplumun önüne “Ýþte sizde böyle olun“ diyerek çýkartýlýyor ve perde arkasýndan dejenere olmuþ, geçmiþini bilmeyen bir gençlik yetiþtiriliyor.

 

Adeta sahte kahraman türeten bir iklimimiz var bizim. Kabiliyetsiz, hiç bir yeteneði olmayan insanlar topluma örnek olarak gösterilir.

 

Halbuký türk milletini diðer milletlere karþýlaþtýrýnca ortaya þanlý ve gurur duyabileceðimiz bir geçmis ortaya çýkýyor. Bugün dünyanýn “güçleri“ olan ülkelerin tarihleri ve kültürleri 500 seneyi geçmez. Kültürleri belli bir sýnýrý asla aþamaz.

Türk milleti öyle kahramanlar yetiþtirmiþ ki, sahte kahramanlara imtisal etmek, ancak geçmiþimizi unutmamýzý isteyenlerin ekmeðine bal sürecektir. Bu millet Mevlana, Gazi Osman Paþa, Yunus Emre, Said Nursi, Cemil Meriç, Zübeyir Gündüzalp, Ahmet Yesevi, Hacý Bektaþ-ý Veli, Hacý Bayram-ý Veli, Abdülhakim Arvasi, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim, Mimar Sinan, Osman Gazi, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazýl Kýsakürek ve isimlerini sayýpta bitiremeyeceðim nice büyük insanlar gibi öyle kahramanlar yetiþtirmiþtir ki, hiç bir tarih hiç bir güç bu geçmiþimizi ortadan silemez ve bize unutturamaz.

 

Madem, geçmiþini unutanýn geleceði yoktur, bize düþen görev milletimize, gençlerimize bu gurur duyabileceðimiz geçmiþten bahsetmek – ki sahte ve sanal hayallerle geleceðimizi süslemeyelim.

 

Yazýmýza Necip Fazýl ile baþladýk, Necip Fazýl ile bitirelim. Der ki büyük þairimiz:

 

“Ne varsa çöplüðe at, belli baþlý zamanlýk; Ölümü öldürmekte olanca kahramanlýk.”

 

 

Cemil Þahinöz

Yayýnlandýðý dergi: Ayasofya Nr.16, 2006, S.31

Yayýnlandýðý gazete: Anadolu Nisan 2006

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...