Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

Cemaatler her bölgede bir meþveret heyeti oluþturmalý

 

Bu sayýda ki yazýmda þöyle bir fikir öne süreceðim. Birlik, beraberlik ve destek düsturuyla hareket etmek zorunda olan cemaatler, birliklerini güçlendirmek için bir konsey kurmalarýnda fayda görüyorum. Bu nasýl olabilir?

 

Her bölgede bir konsey, yani bir istiþare grubu (heyeti) kurulmalý. Bu gruba bölgede ki her camiden, hiç bir cemaat ayrýmý yapmadan, bir-iki temsilci, mesela hoca veya baþkan, caminin temsilcileri olarak bu konseyde olmalý. Fakat önemli olan hiç bir cemaat ayrýmý yapmamak. Ne mezhep olarak, nede millet olarak. Ýslam adýna hangi grup varsa, hatta aleviler dahi, bu istiþare heyetine katýlmalý.

 

Bu heyet, þartlara göre, ayda bir buluþmalý. Hem birlikde faaliyetler organize edilmeli hemde çeþitli konularda fikir alýþ veriþi yapýlmalý. Mesela gayri müslimlerle irtibatlarýn koordineleri yapýlabilir. Yerel medyaya beyannameler verilebilir. Önemli olan insanlarýn karþýsýna birlik ve beraberlik halinde çýkmak. Unutmayalým, birlikden güç doðar.

 

Böyle bir heyetin çok faydalý olacaðýný düþünüyorum. Hem kendi insanlarýmýza faydalý olur hemde yaþadýðýmýz devlete kendimizi dinlettirebiliriz. Kendi insanýmýza ve kendimize “cemaatlerin kardeþ” olduðunu ispat etmiþ oluruz. Yaþadýðýmýz devlete gelince. Birbirimizle uðraþdýðýmýz müddetce, biraraya gelmedikce, devlet dahi “Ýslam adýna kiminle görüþeyim?” diyor. Örnek: Ýslam din dersi. Almanyada senelerce din dersi problemi var. Devlet “Gelin okullarda Ýslam din dersi verin” diyor. Belli bir grup çýkýyor: “Biz verelim” diyor. Ardýndan baþkalarý: “Hayýr onlarýn ki yanlýþ Ýslam. Bizim ki doðru Ýslam” diyor. Devlet dahi kiminle irtibat edeceðini bilmiyor. Ve þaþkýn þaþkýn þu soruyu soruyor: „Doðru Ýslam. Yanlýþ Ýslam. Kaç tane Ýslam var?“

 

Diðer dinlerin böyle heyetleri var. Ýsteklerini bu heyetler sayesinde gerçekleþtiriyorlar. Fakat müslümanlarýn böyle bir kurumu yok. Resmi olarak “Islamrat” ve “Zentralrat” var. Fakat bunlar benim anlatmaya çalýþdýðým þekilde çalýþmýyorlar ve tüm cemaatleri temsil etmiyorlar. Ayrýca çoktandýr faaliyet göstermiyorlar.

 

Burada sunulan sadece bir fikir. Ýnþaallah gereken yerlere ulaþýr ve gereken kiþiler burada ki fikirleri ele alýp daha iyisini uygularlar.

 

Selamlar ve Dualarla

 

Cemil Þahinöz

 

Yayýnlandýðý dergi: Ayasofya Nr.13, 2005, s.27

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...