Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

 

Hayatýn Ýçinden – Ünlülerden Yorumlar

 

Aþaðýdaki yorumlar bildiðimiz ünlülere ait. Her gün TV´de gördüðümüz insanlarýn bu yorumlarýný hiç bir yorum yapmadan yayýnlýyorum.

 

„Farklý dinlere mensup insanlar her tarafta kiliseye gidiyor. Bizde camiye çok fazla gittiðin zaman yobaz sayýlýyorsun. Her Cuma namaza gidiyorum. Ramazan´da beþ vakit namaz kýlýyorum. Bunlar benim dinimin gerektirdiði vecibeler.“ – Mahsun Kýrmýzýgül, türkücü

 

„Tasuvvufta Yunus´tan, Mevlana´dan, Ahmet Yesevi´den Hz.Gaybi´den, Niyazi Misri Hazretlerinden ve diðer deðerli zatlardan öðrendiðim kadarýyla kafamda çizdiðim bir model var. Nasýl daha güzel bir insan olabilirim, nasýl Hakkýn rýzasýnoý kazanmýþ himetli bir insan olabilirim. Ben kafamdaki o insan olmaya çalýþýyorum. Þu anda eðitimdeyim kendi kendimi eðitmeye çalýþýyorum. Kendime sürekli olarak tekrar ettiðim söz ise, „Maðrur olma padiþahým senden büyük Allah var.“ Benim kýzkardeþimin arkadaþý vefat etti. Þu anda yaþýyor olsaydý on sekiz yaþýnda olacaktý. Bu bana en büyük ibret oldu. Onun için fotoðrafýný cüzdanýmda taþýyorum ve ölüm gerçeðini aklýmdan çýkarmamaya gayret ediyorum. Ýnsanýz þöhret de ateþten gömlek, nefsiniz gururunuz çok fazla ön plana çýkýyor. Her gittiðiniz yerde beðenilebilir, el üstünde tutulabilirsiniz. O zaman þöhretim, yýldýzým demeye baþlarým. Ýþte onun için bu resmi cüzdanýmda taþýyorum.“ – Zara, türkücü

 

„Bediüzzaman´ý okuyup, Batýlý felsefecilerin varoluþculuk tezi karþýsýnda cesaretle ileri sürdüðü görüþleri öðrenince, kendi topraklarýmýzdan Batý´ya karþý kafa tutabilen birisinin olmasýndan dolayý gurur duydum.“ – Zülfü Livaneli, þarkýcý

 

„Allah´ým herþey için sana þükürler olsun. Tek gerçek Sensin ve Senin yolun. Yaptýðým ve yapmaya çalýþtýðým herþeyde yanýmda olduðunu biliyorum. Bana bu harikulade yaþamýn içinde bir miheng taþý olacaðýný bildiðim bu albümün hazýrlanýþý süresince herþey o kadar güzel geliþti ki! Senin rýzaný ve yardýmlarýný hissedebilmek için gönül gözümü açtýðýn için de Sana ve Senin iradeni gerçekleþtiren ´tüm yardýmcýlarýma´ çok teþekkür ederim. Bundan sonra da beni yolundan ayýrma.“ – Pop müzik þarkýcýsý Akýn, „Ateþ ve Su“ isimli albümünün sunuþ bölümünde bu satýrlarý yazmýþ.

 

„Çok küçük yaþlarda anneme sürekli „biz nereden geldik, biz kimiz, neyiz?“ diye sorardým. Güneþ sisteminde ya da güneþ sistemi dýþýnda baþka varlýklar var. Kainatta yalnýz olduðumuza inanmak, büyük Yaradan´a terbiyesizlik ve saygýsýzlýk.“ – Orhan Gencebay, þarkýcý

 

„Tarkan her þeyi kötüye götürdü. Türk halkýnýn ikiyüzlülüðü o. Tarkan´ý ülkede herkes seviyor, alkýþlýyor. Tarkan, bir homoseksüel. Kliplerinde bir kadýn gibi oynuyor, göbek atýyor. Kadýnlarýmýzýn çoðu öyle bir çocuklarý olsun istemez; fakat Tarkan´ý alkýþlar. Ýþte ikiyüzlülük burasý. Bakýyorum homoseksüel kültür tutuyor, bayýlýyor kadýnlar. Maço erkekler bile bayýlýyor. Alýyorlar kadýnlarýný, gidiyorlar onlarý seyretmeye. Bu ne gariptir, ne iðrençtir. Hani Kur´an´da geçen bir kavim vardý, sapýklýk türemiþti de yok olmuþlardý ya, neydi? Lut kavmi. Ha bunu simgeliyor þimdi bunlar. Adam homeseksüel olabilir. Hastalýkdýr, deðildir, beni hiç ilgilendirmiyor. Ama kardeþim, bu ülke ne biçim? Hani bu ülkenin geleneði vardý, ahlaký vardý, bilmem ne vardý? Baþörtülü annelerimiz, mesela benim annem bayýlýyor ona. Bu, beni sinirlendiriyor, yoksa kýskançlýk deðil bu.“ – Kýraç, pop müzük þarkýcýsý

 

„Benim hayatta tek istediðim þey, insanlarýn duasýný almaktýr. Ben gösteriþ yapsam ne olur? Ýnsanlarý mahcup etmek bir kere çok kötü, hem benden aldýðý yardýmýn hiçbir anlamý kalmaz onun için. Zaten gösteriþ olarak yapsaydým yaptýðým iyilikler hep bana kötülük olarak dönerdi. Allah bana herþeyi vermiþ, bazý insanlarýn rýzkýný da benim kanalýmla verdiðini düþünüyorum. Çünkü benim yardýmcý olduðum insanlar hakikaten iþ yapamaz durumda olanlar. Ben onlara vermemle fakir olmam; ama orada bir çocuk, bir anne mutlu oluyor. Herþeyin dua ile olacaðýna inanýyorum, onun için de veriyorum. Kazandýðýmý cebime atsam, ayaklarýmý uzatýp bir elim yaðda bir elim balda yaþasam ben kesinlikle mutlu olamam.” – Hülya Avþar, þarkýcý

 

Cemil Sahinöz

 

Yayinlandigi dergi: Ayasofya Nr.8, 2004, s.29

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...