Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

 

Kýyamet Günü

 

„Onlar, kýyamet gününün ansýzýn gelip çatmasýný mý bekliyorlar? Þüphesiz onun alâmetleri belirmiþtir. Kendilerine gelip çatýnca ibret almalarý neye yarar!“ Muhammed Süresi, Ayet 18

 

Kýyamet, yüce Allah´ýn emri ile, Ýsrafil aleyhisselam sura birinci üfürüþü ile baþlayacaktýr. Kur´an-ý Kerim kýyameti haber veriyor. Birgün mutlaka olacaktýr. Herþeyin bir ömrü olduðu gibi, dünyanýn, kainatýn da bir ömrü vardýr. Son bulacaktýr.

 

Allah´ýn Kur´an´da verdiði haberlerden biri evrenin yaratýldýðý ve bir sonunun olduðu gerçeðidir. Týpký bir insanýn doðuþu ve ölümü gibi. Kainatýn ölüm günü „kýyamet vakti“ olarak ifade edilmiþtir. Kýyamete yakýn olan zaman da „Ahir Zaman“ olarak belirtilmiþtir.

 

Kýyamet lügat manasý olarak, „Dünyanýn yýkýlýp harab olmasý. Her þeyin mahvolmasý. Dünyanýn sonu ve mahþer meydanýna bütün insanlarýn dirilip toplanacaðý zaman” demektir. Kýyamet ayný zamanda, “ebedi hayat”´ýn baþlangýç vaktidir. (1)

 

Kýyametin kopacaðý günü ancak Cenab-ý Allah bilir. Bu gerçeði Allah, Kur´an´da þöyle bildirmektedir:

 

„Ýnsanlar sana kýyametin zamanýný soruyorlar. De ki: Onun bilgisi Allah katýndadýr. Ne bilirsin, belki de zamaný yakýndýr.“ (2)

 

Kur´an’ýn kýyamet ile ilgili mesajýnýn üzerinden 1400 sene kadar uzun süre geçtiðini, bu sürenin de bir insanýn hayatýna kýyasla uzun olduðunu düþünenler olabilir. Ancak burada söz konusu olan, Dünya’nýn, Güneþ’in, yýldýzlarýn, kýsacasý tüm kainatin sonudur.

 

Evrenin milyarlarca senelik geçmiþi göz önüne alýndýðýnda, on dört yüzyýllýk bir zaman diliminin çok kýsa olduðu kesindir.

 

Yakýn tarihimizin büyük Ýslam alimi Bediüzzaman Said Nursi de benzer bir soruya hikmetli bir tesbih ile þöyle cevap vermiþtir:

 

“Kuran, “kýyamet yakýndýr” ferman ediyor. Bu kadar sene geçtikten sonra gelmemesi, yakýnlýðýna zarar vermez. Zira kýyamet dünyanýn ecelidir. Dünyanýn ömrüne nispeten bin veya iki bin sene, bir seneye nispetle bir iki gün veya bir iki dakika gibidir. Kýyamet saati yalnýz insaniyetin eceli deðil ki onun ömrüne nispet edilip uzak görülsün.“ (3)

 

Kur´an´da „kýyamet saati“´nin geleceði haberinin yaný sýra, o zaman yaþanacak olaylar da tüm aþamalarýyla ayrýntýlý olarak tasvir edilmiþtir.

 

Alemlerin Rabbi olan Allah birtakým iþaretleri, alametleri sevgili Resulüne bildirmiþtir, o da bize aktarmýþtýr. Bu alametler de ikiye ayrýlmaktadýr. Küçük alametler ve büyük alametler.

 

Küçük alametler yavaþ yavaþ, adým adým çýkacakken, büyük alametler peþ peþe çýkacak. Ve nihayet tevbe kapýsý kapanacak, kýyamet kopacaktýr.

 

Ýmtihan sýrrý gereði, küçük alametler de çýksa, büyük alametler de çýksa insanlardan bir kýsmý halen inkar edecekler.

 

Peygamberimiz Allah´ýn açýk olarak inkar edilmesinin kiyametin bir iþareti olacaðýný þöyle belirtmiþtir:

 

„Allah apaçýk inkar edilir hale gelmedikçe kýyamet kopmaz.“ (4)

 

„Bundan sonra birtakým, Kur´an okuyan fakat okuduklarý dillerinde kalan, kalplerine inmeyen insanlarýn türeyeceði bir zaman gelecektir.“ (5)

 

19.yüzyýlda ileri sürülen sapkýn fikirler 20.yüzyýlda hýzla artan sayýda taraftar toplamýþ, böylece tarihte benzeri yaþanmayan bir durum ortaya çýkmýþtýr. Ateist hezeyanlar pek çok beyni yýkanmýþ insanýn ortaya çýkmasýna neden olmuþtur.

 

Ancak kýyamet kopmadan önce Müslüman´lar bir „Altýnçag“, týpký Asr-ý Saadet´de olduðu gibi, bir zaman yaþayacaklar. Ýslam alimleri bu döneme cennet benzeri özellikleri nedeniyle Altýnçag ismini vermiþlerdir. Sözü edilen bolluðun tarihte bir eþinin olmadýðý da hadislerde vurgulanmýþtýr:

 

„Benim ümmetin o devirde öyle bir refah bulacak ki, o güne dek onun benzerini kesinlikle bulmamýþtýr…“ (6)

 

„Muhakkak o zamanda mal çogalýp su gibi akacak da onu hiçbir kimse (tenezzül edip) kabul etmeyecektir.“ (7)

 

Þüphesiz Ahir Zaman ve Altýnçað insanlýða son uyarýnýn tam anlamýyla yapýlacaðý dönemdir. Bazý hadislerde bu dönemden sonra artýk „dünyada hayýrlý bir þey“ kalmayacaðý vurgulanýr.

 

“Kýyamet kopmasýnýn dehþetini görmemek için, mü ´minlerin ruhlarý bir parça evvel kabzedilir. Kýyamet kafirlerin baþlarýnda patlar.” (8)

 

 

Özet:

 

Nasýl ki, her yaratýlan ölüyor, elbette yaratýlmýþ olan bu dünya´da, bu kainat´da ölecek. Kainatýn ölümü, yani Kýyamet Günü o kadar dehþetli olacak ki, Alemlerin Rabbi olan Allah merhametin´den dolayý, Müslümanlara o dehþet gününü yaþatmayacak. Kýyamet´e yakýn bir zaman´da Müslümanlar „Altýnçað“, „Asr-ý Saadet“´i yaþayacaklar. Fakat bu uzun sürmeyecek. Hatta, öyle „bir zaman gelecek, Allah Allah diyen kalmayacak“ (9). Dünyada Müslüman kalmayacak. Kafirler bayram edecek. Ýþte o zaman kýyamet kafirlerin üzerine patlayacak!

 

Cemil Sahinöz

 

Yayýnlandýðý dergi: Ayasofya Nr.4, S.16

 

1 Burhan Bozgeyik, „Ölüm Sonrasý Hayat“, TürDav 2001, s.163

 

2 Kur´an, Ahzab Süre, 63.Ayet , Diyanet Meali

 

3 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, Yeni Asya Neþriyat, Ocak 2001, s.309

 

4 Son Zamanlarla Ýlgili Hadisler, s. 85; Kitabül Burhan; Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 27

 

5 Son Zamanlarla Ýlgili Hadisler, s. 85; Kitabül Burhan; Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 61

 

6 Sünen-i Ibn-i Mace, 10/347

 

7 Ölüm-Kýyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 464

 

8 Bediüzzaman Said Nursi, Þualar, s.491

 

9 Müslim, 1:131; Müsned, 3:107, 201, 268; Kenzü´l-Ummal, 14:227, 228

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...