Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

 

ÖNYARGI

 

Evinizde ki sözlüðe bakarsanýz, “yargý” kelimesinin karþýlýðý “Bir þey için þöyle ya da böyledir, ya da deðildir” demekdir.

 

Önyargý kelimesi de, bir þey için, hiç bir araþtýrma yapmadan, hiç bir bilgi edinmeden, ancak kendi ürettiðimiz düþünceler ile, böyledir, ya da deðildir demektir.

 

Önyargýlý bir insan her þeyi bildiðini zanneder. Ve her zaman da çaresiz kalýr. Çünkü önyargýsý onu bazý þeylerden mahrum býrakýr.

 

Mesela nerede bir küpeli genç görse “Bu bir zibididir! Bunda iþ yok!”, nerede bir Milli Görüþ Hocasý görse “Bunun iþi gücü politika!”, Diyanet Camisi görse “Bunlarý Türkiye yönetiyor, burda iþ yok!”, Risale-i Nur okuyucusu görse “Bunlar Bediüzzaman´cý!” vs. der.

 

Böyle bir durumda, karþýdaki insan ne anlatýrsa anlatsýn, bizim önyargýlý þahsiyet bir duvar gibi olur. Ýçinden düþünür “Anlattýklarý ne kadar güzel olursa olsun, sadece beni kendi gurubuna çekmek için anlatýyor!” Böylece herkesi kendi kafasýnda guruplaþtýrýr ve o guruplarýn ya da þahsiyetlerin yaptýðý faaliyetleri ALLAH rýzasý için deðil, gurubuna üye kazandýrmak için yapýyor der.

 

Önyargýcý olmanýn belki en büyük zararý, baþkalarýna verilen yanlýþ bilgidir. Hiç bir bilgi olmadan, hiç bir dayanak olmadan, baþkalarýna bir konuda bilgi vereyim derken, o kiþiye sadece ve sadece ÖNYARGISINI iletir.

 

Yanýlma ve yanýltma, çok kere tek noktaya bakmaktan ve sadece olayýn bir boyutuyla hükme varmaktan kaynaklanýyor.

 

Müslüman cemaatler bile bir birlerine önyargýyla baktýklarý zaman, hiç bir yere varýlmaz. Unutmayýn ki, “Sinek” Meselesini tartýþýrken, Halife´lik kaldýrýldý!

 

Son olarak büyük önder, tek lider, eþsiz komutan, Muhammed Mustafa (sav.)´den bir söz: “Birþeye sebep olan, onu iþleyen gibidir.“*

 

*“Hayrýn yolunu gösteren, onu iþleyen gibidir.” Hadisinden alýnan bir ölçü; Feyzü´l-Kebir, c.3, s.537, hadis no: 4250; Keþfü´l-Hafa, c.1, s.399)

 

Cemil Sahinöz

 

Yayýnlandýðý dergi: Ayasofya Dergisi Nr.3, S.18

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...