Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

 

ÝNSAN OLMAK VARKEN…

 

Bü gününü düþünme

 

Dün geçti, Yarýn var mý?

 

Gençliðine Güvenme!

 

Ölen hep ihtiyar mý?

 

Bir sarhoþu bile imana getiren þu Mucize eser, aklý baþýnda birini hala imana getirmediyse ve hatta, kalbinin sesini býrakýpda hala nefsinin heva ve hevesine uyduruyorsa muhakkak ki, insanda sorun vardýr…Nitekim:

 

Allahu Teala mahlukatý 3 þekilde yaratmýþtýr.

 

a)HAYVANLAR: hayvanlar ki; ne nefis verilmiþtir, nede bizim anladýðýmýz anlamda akýl.

 

b)ÝNSANLAR: insanlar ki; hem akýl sahibi, hemde nefs sahibi olarak yaratýlmýþtýr.

 

c)MELEKLER: melekler ki; nefs verilmemiþ, sadece akýl verilmiþtir..

 

Kýsaca, bir insanýn aklý ve kalbine oranla, nes, heva ve hevesi üstün gelirse

 

kul o ki: HAYVANDAN DA beterdir. Zira aklý nesfini yenerse ki kul o zaman Allah katýnda MELEKLER den daha üstün tutulmuþtur.

 

“Ve þu emîn beldeye yemin ederim ki, Biz insaný en güzel biçimde yarattýk. Sonra da çevirdik aþaðýlarýn aþaðýsýna attýk. Fakat iman edip sâlih amel iþleyenler için eksilmeyen devamlý bir ecir vardýr” Tin Süresi, Ayet 3-6

 

Evet, alemlerin Rabbi olan Allah bu ayette belirttiði gibi; insan imansýzsa, hem hayvandan beter olur, hemde insanlýkdan çýkmýþ olur.

 

Çünkü yaratýlmýþ olan, yarataný tanýmassa, neden yaratýldýðýný, yani neden insan olduðunu hiç anlamaz! Ýmanlý bir insan, hem Allah´ý tanýr, hem vazifesini bilir; böylece gerçek manada ÝNSAN olur!

 

Hayvanlar ve bitkiler bile Allah´ý tanýyorlar! Bizim anlayamayacaðýmýz bir þekilde durmadan Allah´ý zikrediyorlar! Ve hatta bazen sanki bize sesleniyorlar:

 

“Ey insan, baksana! Katibsiz kitab olur mu? Ressamsýz resim olur mu? Muhtarsýz köy olur mu? Olmaz diyorsan, ve diyorsun; þu koca aleme bak! Þu kainat sahipsiz olur mu? Seni hiç baþý boþ býrakýr mý? Senin de vazifen var! Sen insan, aklýný kullan ve insan ol, vazifeni yerine getir!”

 

Büyük bir Ýslam Alimi olan Bediüzzaman bu konu hakkýnda þöyle demiþ:

 

“Ýman insaný, insan eder; belki Sultan eder!”

 

Ne mutlu imanlýyým, diyebilene………

 

Son söz:

 

Ya Ýslam`da erirsin

 

Ya inkarda çürürsün

 

Yol Mezarda bitmiyor

 

Girdiðinde görürsün…………….Allahaýsmarladýk.

 

CEMIL SAHINÖZ

 

Yayýnlandýðý dergi: Ayasofya Nr.1, s.6

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...