Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yrd.Dc.Dr. Muhammed Sadik Hamidi, Yeni Safak, Aralik1, 2002

 

 

Kadir Gecesi

Faziletli bazý mekanlar olduðu gibi, faziletli zamanlar da vardýr. Fazileti ayet ve hadislerle sabit olan Ramazan ayýnýn içinde bulunan Kadir Gecesi, Kur'an-ý Kerim'de hakkýnda müstakil bir sure nazil olmuþ, çok faziletli bir gecedir.

El-Kadr Sure'sinin meali þöyledir: (beþ ayettir) Bismillahirrahmanirrahim 1-Þüphesiz biz onu (Kur'an-ý) Kadr gecesinde indirdik. 2-Kadr gecesinin ne olduðunu bilir misin? 3-Kadr gecesi bin aydan daha hayýrlýdýr. 4-Zira o gecede Melekler ve Ruh Rablerinin izni ile (yer yüzüne) her türlü iþ için inerler. 5-O, selamdýr (selamettir). Fecrin doðuþuna kadar devam eder.

 

Ebu Hureyre rivayet ediyor: Peygamber (s.a.s) buyurdular ki: Her kim Ramazan orucunu, farziyetine inanarak ve sevabýna nail olmak için tutarsa geçmiþ günahlarý affolunur. Her kim Kadir Gecesi'ni sevabýna inanarak ihya ederse (bütün geceyi ibadetle geçirirse) geçmiþ günahlarý affedilir.

 

Sahih-i Buhari: kitabüs-Savm, bab: 27 Hadis: 38 Sahih-i Müslim: Kitabül-Ýman, bab: 24 Hadis: 760

 

Sahih-i Buhari: kitabül-Ýman, 35, 1091 numaralý hadis Abdullah b. Ömer (r.a.) rivayet ediyor: Peygamber (s.a.s)inb azý ashabý Kadir Gecesi'nin Ramazan'ýn son yedi günlerinde olabileceðini rüyada gördüler. Resulullah (s.a.s) buyurdular ki: Rüyanýzýn gerçek olduðunu gördüm. Onu son yedi günlerde arayýn.

 

Sahih-i Buhari: kitabü Salatü't-Teravih, 2015 numaralý hadis. 2016-217-2020 numaralý hadis-i þeriflerde ise: Onu son on günün tek gecelerinde arayýn diye buyurmaktadýr. Tek gecelerden kasýt: 21, 23, 25, 27, 29'ncu gecelerdir.

 

Bazý mübarek zamanlar bazý günlerde gizlenmiþtir. Mesela Cuma gününde dualarýn kabul olduðu bir saati vardýr. Fakat bu saat gizlenmiþtir. Gizlenmesinin sebebi de Cuma gününün tamamýný ibadet ve dua ile geçirmek içindir. Ayný þekilde Kadir Gecesi de Ramazan'ýn içinde gizlenmiþtir. Fakat Peygamber (s.a.s) Efendimiz'in hadis-i þeriflerinden Ramazan'ýn son on gününde ve bilhassa tek gecelerinde olacaðýný geçen hadis-i þeriflerden öðreniyoruz. Bazý rivayetlerde de 26'yý 27'ye baðlayan gece olacaðý beyan edilmiþtir. Bu gizliliðin hikmeti ise Ramazan'ýn son on gününü ve bilhassa tek gecelerini ibadetle ihya etmek içindir. Ýslam aleminde genellikle 26'yý 27'ye baðlayan gece, Kadir Gecesi olarak ihya edilmektedir.

 

Bu geceyi Kadr Gecesi olarak kabul edip ihya edeceðiz inþaallah.

 

Bu geceyi nasýl ihya edelim? Yatsý ve sabah namazýný mümkün olduðu takdirde camide cemaatla kýlacaðýz. Eve döndükten sonra namaz kýlmak, Kur'an okumak, zikir ve tesbihattab ulunmak (Lailahe illallah, la havle ve la kuvvete illa billah, hasbunallahu ve ni'mel-Vekil, Subhanallah, estaðfurullah gibi) dua etmek suretiyle ihya etmek mümkündür. Kadir Gecenizi tebrik eder, duanýzýn kabul olmasýný niyaz ederim.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Bugün öyle bir gün ki,

Dualar, Tevbeler kabul edilir.

1000 aydan hayirli olan bu

Kadir GECESI

 

tüm Islam alemine mübarek olsun!

 

 

Esselam liebe Brüder und Geschwister,

 

heute ist ein Tag,

an dem alle Bittgebete erhört werden!

Ein Tag, wertvoller als 1000 Nächte!

 

Dieser Tag soll zur Einigkeit, zu Bereket und Rahmet der Muslime führen!

 

 

Selamlar ve Dualarla,

Webmaster

Link to comment
Share on other sites

selamünaleyküm

 

KADIR GECENIZ MÜBAREK OLSUN

TÜM DUALARINIZ KABUL OLSUN INSAALLAH

 

bu acizide dualarinizda esirgemezsiniz insaallah

 

HAYIRLI,VERIMLI,GÜZEL BIR GECE GECIRMEMIZ TEMENISIYLE.

 

duaniza muhtac aciz kardesiniz

songül

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...