Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yeme-içme âdabý ile ilgili hadisler

 

 

 

494. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

"Biriniz yemek yerken "Bismillah" desin. Baþta söylemeyi unutursa, hatýrlayýnca, "Baþýnda da sonunda da Bismillah!" desin."

Aiþe radýyallahu anha. Ebû Dâvud.

 

495. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

"Yemeðin bereketi, hem yemekten önce, hem de yemekten sonra el ve aðzý yýkamaktadýr."

Selman radýyallahu anh. Tirmizî.

 

496. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin korumasý altýnda bir çocuktum. Elim yemek kabýnýn her tarafýnda dolaþýr dururdu. Bunun üzerine:

"Evladým! Besmele çek, sað elinle ye ve sana yakýn olan taraftan ye!" buyurdu.

Ýbn Ebû Seleme radýyallahu anh. Buhârî.

 

497. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yaslanarak yemek yemezdi. iki adamýn onun ardýndan gittiði de olmamýþtýr. Üç kiþi olduklarýnda aralarýnda yürürdü. Toplu olduklarý zaman, birini öne geçirirdi.

Ýbn Amr radýyallahu anh. Ebû Dâvud.

 

498. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, içki içilen sofrada oturmayý yasak etti. Kiþinin, karnýna dayanarak yemesini ve içmesini de yasakladý. Dane ve benzerini oturarak, ya da yaslanarak yemeðe izin verdi.

Ýbn Ömer radýyallahu. Rezîn.

 

499. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sofra üzerinde yemek yerdi.

Enes radýyallahu anh. Buhârî.

 

500. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

"Kim, bir tabakta yemek yeyip de, sonra o tabaðý sýyýrýrsa, o tabak onun için Allahtan af diler."

Nubeyþe radýyallahu anh. Tirmizî.

 

501. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

"iki kiþilik yemek üç kiþiye yeter. Üç kiþilik yemek ise, dört kiþiye yeter."

Ebû Hureyre radýyallahu anh. Buhârî.

 

502. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

"insan, karnýndan daha kötü bir kabý doldurmamýþtýr. Belini doðrultacak birkaç lokma yeterlidir, mutlaka bundan fazla yemesi gerekirse, midesini üçe bölsün: Üçte birini yemek, üçte birini su, üçte birini de nefesi için."

Mikdam radýyallahu anh. Tirmizî.

 

503. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemeðe kusur bulmazdý, caný çekerse yerdi, çekmezse býrakýrdý.

Ebû Hureyre radýyallahu anh. Buhârî.

 

504. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

"Sofra kurulduðu zaman, kaldýrýlýncaya kadar kimse kalkmasýn. Kiþi doysa bile, elini, herkes bitirinceye kadar sofradan çekmesin. Çünkü, aralarýnda utanan kimse bulunur da, doymadan kalkar.

 

bn Ömer radýyallahu anh. Ýbn Mâce.

 

505. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ayakta yemek yemeyi ve su içmeyi yasakladý.

Enes radýyallahu anh. Bezzâr.

 

506. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanýma girip:

"Yanýnýzda yiyecek bir þey var mý?" diye sordu.

"Biraz ekmek, biraz da sirke var," dedim.

"Onu getirin, içinde sirke bulunan ev fakir sayýlmaz!" buyurdu.

Ümmü Hani radýyallahu anha. Tirmizî.

 

507. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Tebükte, Hýristiyanlarca üretilen peynir getirildi, onu býçakla kesti ve besmele çekerek yedi.

Ýbn Ömer radýyallahu anh. Rezîn.

 

508. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

"Rahmana ibadet edin! Yemek yedirin! Bol selâm verin ki, esenlikle cennete giresiniz!"

Ýbn Amr radýyallahu anh. Tirmizî.

 

509. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

"Biriniz, müslüman kardeþinin yanýna girip de, o kendisine yemek ikram ettiði zaman, yesin. Onun hakkýnda bir þey sormasýn. ikram ettiði suyu da içsin, hakkýnda bir þey sormasýn."

Ebû Hureyre radýyallahu anh. Ahmed.

 

510. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

"Deve içiþi gibi tek bir içiþle su içmeyin, ikiþer üçer için. içmeye bismillah diyerek baþlayýn, bitirince elhamdülillah deyin."

Ýbn Abbas radýyallahu anh. Tirmizî.

 

511. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

"Biriniz su içtiði zaman bardaðýn içinde nefes almasýn."

Ebû Katâde radýyallahu anh. Buhârî.

 

512. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

"Sarhoþluk veren her içecek haramdýr."

Aiþe radýyallahu anha. Buhârî.

 

513. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

"Çoðu sarhoþ edenin azý da haramdýr."

Câbir radýyallahu anh. Tirmizî.

 

514. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, her sarhoþ eden ve dalgýnlýk veren þeyi yasak etmiþtir.

Ümmü Seleme radýyallahu anha. Ebû Dâvud.

 

515. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, þarapla ilgili on kiþiye lânet etti: Üzümünü sýkana, sýktýrana, içene, içirene, taþýyana, taþýttýrana, satana, satýn alana, baðýþlayana ve parasýný yiyene.

Enes radýyallahu anh. Tirmizî.

 

516. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

"Ümmetimden birtakým insanlar, þarap içecekler ve ona baþka baþka isimler verecekler."

Sahabeden biri radýyallahu anh. Nesêî.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...