Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Cola tepkimiz ne ölçüde dengeli?

 

Ýki Kola firmasýnýn ismi son günlerde epey gündemde. Öteden beri gerek bu iki marka, gerekse genel manada bir meþrubat türü olarak kolanýn zararlarýyla ilgili epey bir bilgi elden ele, dilden dile dolaþýyor.

 

Hemen belirtmeliyim ki, bu iki ürünü kullanmýyorum. Tavsiye de etmiyorum. Ýnsan vücuduna zararlý olduðuna inanýyorum. Ancak bir kanaatimi bir öz eleþtiri olarak aktarmak istiyorum.

 

Ýlk önce, özellikle internet ortamýnda, grup ve þahsi adreslere yoðun bir þekilde gönderilen bir mesaj üzerinde durayým.

 

Son günlerde internet ortamýnda "Ezher'den Coca Cola’ya Haram Fetvasý" baþlýklý haber yoðun bir mesaj trafiðinin ana konusu oldu. Haberin kaynaðý Arapça bir siteydi. Uzunca bir yorum yazýsý þeklinde kaleme alýnan yazýyý bir-kaç kez okudum ve iyice anlamaya çalýþtým. Bu okumalarýn neticesinde edindiðim bilgi ve kanaat ile, mail mesajlarýnda konu edilen tespitler ve özellikle kullanýlan baþlýk epey bir farklýydý.

 

Bir kere bu haberin orijinalinde, tarihi geçmiþi bin sene öncesine uzanan "Ezher Üniversitesi" tarafýndan yapýlan bir açýklama deðildi. Ortak istiþareler ve fýkhî toplantýlar sonucu açýklanmýþtý. Sadece, yazýyý hazýrlayan kiþi, gazetecilik bakýþ açýsýyla, Ezher Üniversitesi’nde görev yapan bazý öðretim üyelerinin kanaat ve yorumlarýna kýsa kýsa yer vermiþti. Bu âlimler de, bizzat inceleme ve ilmî tedkikler sonucu elde edilen raporlardan ziyade, kendi þahsi duyum ve kanaatlerini deðerlendirmiþlerdi. En önemlisi de bir kurum adýna deðil, kendi þahsî deðerlendirmelerine göre bilgi vermiþlerdi. Bununla da kalmamýþlar, bu tür haberlerin uzun süredir söylenti halinde dile getirilmesine dikkat çekerek, böylesi þüpheli bir konumda bulunan kola ürünlerinin içilmemesini tavsiye ediyorlardý.

 

Bu haberde ayrýca, bütün gazlý içeceklerde kullanýlan "Pepsin" isimli kimyasal maddenin domuzun yaný sýra, büyük ve küçük baþ ehli hayvanlarýn iþkembelerinden de elde edilebildiði, bazen de kimyasal yöntemlerle üretildiði; eðer konunun uzmanlarýnca yapýlan tetkikler sonucu kesin olarak domuzdan elde edildiði tespit edilmesi halinde bu içecekleri içmenin haram olacaðý belirtiliyordu.

 

Þimdi kendimize dönelim. Kola markalarý ve ürünlerinin tüketilmemesine yönelik bazý önemli gerekçeleri dile getirebiliriz. Örneðin, bu tür gazlý içeceklerinin insan saðlýðýna olan zararlarýndan rahatlýkla bahsedebiliriz. Bu ürünlerin ardýnda Yahudi sermayesinin olduðunu, bu ürünleri almakla dolaylýda olsa Yahudi sermayesine katký saðlandýðýný, bilinçli bir Müslüman olarak bu ürünleri kesinlikle tüketilmemesi gerektiðini söyleyebiliriz. Her ne kadar ilmî heyetlerce incelenip içinde domuz mâmülü katkýlarýn bulunduðu kesin bir þekilde ifade edilmemiþ olsa da, þüpheli bir durumun bulunduðu için, bu ürünleri tüketmemenin daha doðru olacaðýný söyleyebiliriz. Bütün bunlarýn yaný sýra Arap kaynaklý bir sitede yer alan bilgilerin "Ezher'den Coca Cola’ya Haram Fetvasý" baþlýðýyla haber yapýlmasýnýn doðru olmadýðýný da söylemeliyiz.

 

Konuyla ilgili bir baþka tutum üzerinde daha durmak istiyorum.

 

Evet malûm iki kola markasý, yukarýda da belirttiðim gibi, Yahudi sermayesiyle dünya çapýnda üretim yapýyor. Yani asýl patronlarý Yahudi. Eninde sonunda satýn aldýðýmýz her kola, bu patronlarýn cebine kâr katýyor. Aslýnda bu açýdan bakýnca gerek ülkemizde, gerekse diðer Müslüman ülkelerde, bu yönde önemli oranda bir hassasiyet de var. Yani bu insanlar, öncelikle bu ürünleri almanýn destek manasý taþýdýðýný biliyorlar. Ve çekiniyorlar.

 

Peki, tam bu noktada bir dengesizlik ortaya çýkmýyor mu?

 

Yani kola mâmüllerinde gösterilen yaygýn tepki, niye bir ikinci veya üçüncü ürün örneðinde görülmüyor? Dünya pazarlarýnda, sadece iki kola firmasýnýn sahipleri mi Yahudi?

Yüzlerce-binlerce marka ve ürün var.

 

Acaba hangi ürünlerin ve markalarýn ardýnda Yahudî sermaye var? Yoksa, bir nevi bütün hassasiyetimizi gazlý içecekler ve bunlar içinde de sadece iki markaya yoðunlaþtýrýp, kendi kendimizi rahatlatmaya mý çalýþýyoruz?

 

Netice olarak, her konuda olduðu gibi, bu sahada da gösterdiðimiz tepkiler mutlaka vasat çizgide olmalý. Aþýrýlýklardan uzak olmalý. Dengeli olmalý. Sýrat-ý müstakimde gitmek, yolumuzu devam ettirmek en büyük ümidimiz ve duamýzdýr.

 

 

Veli Sirim

Moral Haber, 31.8.2006

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
  • Replies 82
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Etil alkol caiz degil tabii!

 

MEthyl ile Ethyl gercek alkollar ;)

 

Ama "merwertige Alkoholeye" ne diyorsunuz Webmaster abi, ben bi cok yerde caiz oldugunu duydum! Ve caiz olduguna inaniyorum.

 

Cünkü Kuranda gecen Alkolun yasaklanan cesiti tüm Kimyasal "Alkol"-cesitleri icin gecerli oldugunu düsünmüyorum!

Cünkü alkolun kimyada cok genis yeri var!

Sekerlerin bi cogunun icinde bile alkol bulunuyor, ama bu alkol bizim bildigimiz alkoldan degil...

 

Yanlissam kusrua bakmayin, Webmaster abi, klär uns auf!

 

(Yada su Gazozda Alkol var...meselesi... )

Link to comment
Share on other sites

ben birsey demiyorum abiler e ablalar. Hatta Ve Hatta Pfannere bi arkadas email atti, Elma sularinin nasil öyle glatt yapildigini bilmek icin. Yani ben elmadan cikan suyu daha öyle glatt görmedim, arkadas da yazdi iste. Ve adamlarin cevabinda su vardi.

 

Jelatini Icerisine Iyice dolduruyorlar. Sonra o elma suyu ile karisiyor. Sonra da elma suyu iyice glatt(durchsichtig) olunda geriye kalan fazla jelatini geri aliyorlar.

 

 

Buyrun. Buna ne diyorsunuz?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...