Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

PÝÞMANLIK VE HÜZÜN

Nurullah Genc

 

 

Elim silahlý sermayem: Gurur

Ne çiçekler benim; ne ben çiçeðim

Bir gün hesap için divan kurulur

Ayaklar altýnda kalýr yüreðim

Elim silahlý sermayem: Gurur

Korkarým beni de alnýmdan vurur

 

Piþmanlýk ve hüzün hep yýðýn yýðýn

Bütün varlýðýmdan soyuluyorum

Ortasýnda kaldým bir bataklýðýn

Kurtarýn dostlarým, boðuluyorum

Piþmanlýk ve hüzün hep yýðýn yýðýn

Bahçesi harâbe tüm insanlýðýn

  Karþýmda yokluðun alev gözleri
  Zindanlar içinde zavallý ruhum
  Mükâfat mý, bana þu kan gölleri
  Yoksa iþkence mi, avutulduðum
  Karþýmda yokluðun alev gözleri
  Bana diþ biliyor yýllardan beri

Dilene dilene eðilmiþ belim

Yüzüm kaktüs yapraðýna benzemiþ

Bilmiyorum, neden böyle tembelim

Kim bana 'çalýþma, yaþarsýn' demiþ

Dilene dilene eðilmiþ belim

Artýk görmüyorum, saðýrým, kelim

  Acaba çýkar mý yollarým düze
  Yoksa yokuþlar mý öldürür beni
  Birgün kavuþursam belki, gündüze
  Talih bir defacýk güldürür beni
  Acaba çýkar mý yollarým düze
  Sonsuzluða, mutluluða, denize...

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 337
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Doðmamýþ Çocuða Mektup

Nurullah Genc

 

 

Hayat dað gibi, inan ki

Doðar doðmaz bunalýrsýn

Yaþamak kolay mý sanki

Kuruda, yaþta kalýrsýn

 

Yanlýzlýk var, üzülmek var

Çaresizlik, ezilmek var

Zaman bir çeþmedir; bahar

Süzülür, kýþta kalýrsýn

 

Karanlýktýr saðýn, solun

Zayýfsan, bükülür kolun

Bazen düze çýkar yolun

Bazen yokuþta kalýrsýn

 

Gülersin mutluymuþ gibi

Hakikati bulmuþ gibi

Hep zavallý bir kuþ gibi

Büzülür, taþta kalýrsýn

 

Aldanýrsýn insanlara

Dalarsýn derin sulara

Yenilirsin korkulara

Siste, ateþte kalýrsýn

 

Ömrün düzeni bozulur

Dostlarýn hepsi kaybolur

Aynalara düþman olur

Devr-i geçmiþ'te kalýrsýn

 

Hiç eksilmez ah ü zarýn

Seninledir intizarýn

Serüven biter, mezarýn

Kazýlýr; düþte kalýrsýn

  Kaderin önünde eðil
  Doðmamak elinde deðil
  Gözlerinin yaþýný sil
  Hayattan zevk de alýrsýn......

Link to comment
Share on other sites

GAZEL

Bâkî

 

 

Ferman-ý aþka can iledir inkýyadýmýz

Hükm-i kazaya zerre kadar yok inadumuz.

 

Baþ eðmezüz edaniye dünya-ý dûn içün

Allah'adur tevekkülümüz, itimadumuz.

 

Biz mütteka-yý zer-keþ-i caha tayanmazuz

Hakk'ýn kemfil-i lûtfunadur istinadumuz.

 

Zühd ü salâha eylemezüz iltica hele tutdý

gerçi âlem-i kevni fesadumuz.

 

Meyden safa-yý batýn-ý humdur garaz hemân

Erbab-ý zahir anlayamazlar murftdumuz.

Minnet Huda'ya devlet-i dünya fena bulur

Bakî kalur sahife-i alemde adumuz...

Link to comment
Share on other sites

HATIRLATAN

Yahya Kemal Beyatli

 

 

Hicran, gün ortasýnda öten bir horoz gibi,

Seslendi pek vakitsiz... Ýçim yandý ansýzýn.

Mazi yosunla örtülü bir göl ki yok gibi,

Mevsim serin ve bahçede yaprak yýðýn yýðýn.

 

Hicran gün ortasýnda neden böyle seslenir,

Birden hatýrlatýr unutan kalbe sevgiyi?

Keskin bir özleyiþle hayal ettiren nedir.

Bir devre varsa insanýn ömründe en iyi?

 

Ey sevgi, anladým bu uzakta seda ile,

Ömrün yegâne lezzetidir hatýran bile...

Link to comment
Share on other sites

Vefasiz Sevgiliye Ilan-i Ask

bir körün kaleminden ©

 

seni andim tekrar bu gece....

sen ve ben;

bir masal gibiydik

bir rüya gibi...

bir hikaye gibi...

inanilmaz güzeldi hersey...

inanamadik.

inanmadik.

sen ve ben, kendimize.

hakikat olamadik...

iste buna yanarim.

 

sen;

bir siir gibisin

bir hulya gibi...

bir kelebek gibi...

inanilmaz güzelsin sen...

inanamadim.

inanmadin.

bana.

tutamadim seni.

iste buna yanarim.

 

ben;

bir ... gibiyim

bir ... gibi...

bir ... gibi...

bilinmez bir seyim ben...

bilemedin.

bilmedim.

seni.

anlamadin beni.

iste buna yanarim.

Link to comment
Share on other sites

MUHTESEM ÖTESI!!! zamanelerin rap´ine tas catlatir ;)

 

KAFÝYELER

Üstad NFK

 

Ne diye,

Bu þuna,

Þu, buna,

Kafiye?

Baþa taþ,

Aþa yaþ,

Hey'e ney,

Tuhaf þey!

 

Kafiye

Mantýðý,

O mantýk!

Hediye

Sandýðý,

Bu sandýk!

O mantýk,

Bu sandýk-

ta sandýk,

Ve yandýk .

Ne yandýk!

 

Hendese,

Kümese

Týkýlmak.

Hadise

Kýrkayak.

Adese,

Oyuncak.

Vesvese,

Gökbayrak.

Ölümse,

Gel dese;

Tak, tak tak!

Mu-hak-kak!

 

Sorular

Sordular;

Neden çok,

Nasýl yok,

Niçin var?

 

Sanatsýz

Papaðan,

Neden çok;

Ve atsýz

Kahraman,

Niçin yok?

 

Çok ve yok,

Yok ve çok,

Aç ve tok,

Tok ve aç;

Tut ve kaç!

Saklambaç.

 

Neden çok,

Nasýl yok,

Niçin var?

 

Niçin'i

Boðarken

Piçini,

Yatakta

Bastýlar,

Þafakta

Astýlar.

 

Ve derken:

Nasýl yok

Niçin var?

 

Bir varmýþ,

Bir yokmuþ.

Karamýþ

Ve kokmuþ

Dünyamýz.

Rüyamýz

Kapkara.

Manzara:

Gebeler

Döþeksiz.

Ebeler

Isteksiz.

Kubbeler

Desteksiz.

Habbeler

Süreksiz.

Türbeler

Meleksiz.

Tövbeler

Gerçeksiz.

Cübbeler

Yüreksiz.

Cezbeler

Þimþeksiz.

Izbeler

Emeksiz.

Heybeler

Ekmeksiz.

 

Kafiye,

Hikâye!

Dava tek:

Ölmemek!

Peygamber!

Ne haber?

Bir batan

Var: Vatan!

Kandil loþ,

Ocak boþ;

Ve dað dað

Elveda!

 

Gitme kal!

Nefes al!

Emir tez,

Bekletmez!

Ve o nur

Bulunur!

Ýþte iz!

Geliniz!

Toprak post,

Allah dost...

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

BIR GÜN GÜNES DOGACAK

Erdem Beyazit

 

Beton duvarlar arasýnda bir çiçek açtý

Siz kahramanýsýnýz çelik diþliler arasýnda

Direnen insanlýðýn

Saçlarýnýz ýstýrap denizinde bir tutam baþak

Elleriniz kök salmýþ aðacýdýr zamana

O inanmýþlar çaðýnýn.

Zaman akar yer direnir gökyüzü kanat gerer

Siz ölümsüz çiçeði taþýrsýnýz göðsünüzde

Karanlýðýn ormanýnda iman güneþidir gözünüz

Soluðunuz umutsuz ceylanlarýn gözyaþýna sünger.

Gün doðar rüzgar eser bulut dolanýr

Rahmet þarkýsý söyler yaðmurlar

Alnýnýz en soylu isyandýr demir külçelere

Gürültü susar ses donar sevgi tohumu patlar

Sessiz bir bombadýr konuþur derinlerde.

Ey bizim sabýr yüklü topraðýmýzýn kutsal aðacý

Sen bize hayatsýn umutsun mezarlar kadar derin

Bizi tutan bir þey varsa dirilten o sensin

Üzerinde uyuduðumuz yavru kuþlarýn

tüy renkli sýcaklýðý.

Ey damarlarýmýzda donan buz yüklü heykeller

beldesinden

Yýkýntýlar sonrasý sarýndýðým þefkat anasý

Ey daðlarý yerinden oynatan ses ey mermeri toz eden

rüzgar

Ey alemi donatan ýþýk topraða can veren el.

Gün olur toprak uyanýr aðaç uyanýr uyanýr böcekler

Sarý bozkýr titrer çýplak aðaçlar yeþerir gök yýkanýr kirli

dumanlardan

Su coþar deniz kabarýr canlanýr ölü þehirler

Yemyeþil bir rüzgar eser yýldýzlar arasýndan.

Þimdi siz taþýyorsunuz müjdenin kurþun yükünü

Çatlayacak yalanýn çelik kabuðu

Sizin bahçenizde büyüyecek imanýn güneþ yüzlü çocuðu.

Güzlek – 1966

Link to comment
Share on other sites

ÇÖL ACILARI

Nurullah Genc

 

 

yanýlgýya çeker daðlarý bile

bu yol acýlarý, kul acýlarý

mehtabýn kahrýyla çürür bedenim

...damýtýr içimi çöl acýlarý

 

keskin bir muamma þarabýdýr bu

yine de, günahkar karanlýðýmda

cennet kokan bir mehtabý özlerim

oysa umutlarýn serabýdýr bu

 

minyatür bir kalbe sýðar mý benim

denizleri tutuþturan gözlerim...?!

Link to comment
Share on other sites

Kurbaným

Serdar Tuncer

 

 

Yar adýyla baþlayayým sözüme

Gülsüz baðda bülbül ötmez kurbaným

Sözü önce söyleyeyim özüme

Yoksa kalpten kalbe gitmez kurbaným

Sen senin olmazsan tüm dertler biter

Varýný yokunu mürþidine ver

Ustanýn elinde kütük ol yeter

Teslim olan zarar etmez kurbaným

 

Güvenme kendine ben oldum diye

Piþenler hamým der, bir düþün niye

Tövbe lazým ettiðimiz tövbeye

Bir tövbeyle bu iþ bitmez kurbaným

 

Ýltifat beklemek kýrýlmak nedir

O kapýdan kovsa sen bacadan gir

Ha sevmiþ ha dövmüþ ikisi de bir

Sevmese kaþýný çatmaz kurbaným

 

Çalýþ nasibini al dünyadan yana

Ama sanma dünya yar olur sana

Ahiret parasý lazým insana

Güneþ hep batýdan batmaz kurbaným

Hizmet yoksa himmet olmaz bu kesin

Hem hizmet nimettir böyle bilesin

Gayret et gönle gir “benimdir” desin

Sultan kölesini atmaz kurbaným

 

Yap dediðini yap emrine göre

Bu iþ bensiz olmaz deme boþ yere

O eli tutmuþsa insan bir kere

Nefsini hesaba katmaz kurbaným

 

Cahiller aðzýný açýnca ben der

Ben deyip yol alan var mý hiç göster

Eli hep güzel gör kendini hep yer

Tezek su dibine batmaz kurbaným

 

Günahtý sevaptý bunlar boþ hesap

Her neyi yaparsan Allah için yap

Avamýn iþidir bu hesap kitap

Aþýklar kar zarar gütmez kurbaným

 

Dua kabul, niye sýddýkýn ahý

Ne dedi hýzýra nakþibend þahý

Hatýrla idrak et anla bu rahý

Ben sadýkým demek yetmez kurbaným

Sadakat ne derse doðru demekmiþ

Onsuz doðrulara eðri demekmiþ

Sadakat sýddýkýn baðrý demekmiþ

Ciðer yanar duman tütmez kurbaným

Er olmak isteyen serinden geçer

Bir saki elinden badeyi içer

Seç deseler yarin zehrini seçer

Aðyarýn balýný tatmaz kurbaným

Sözün özü derdi minnet bil cana

Yare can ver ki can yar olsun sana

Serdar isen serini koy meydana

Kurbanlara býçak tutmaz kurbaným

 

 

-----

 

de hele kurbanim, sen bu yolda ask ile basini kurban edenlerden misin? hakikaten asik misin.....?

Link to comment
Share on other sites

Zulmü alkýþlayamam, zâlimi aslâ sevemem;

Gelenin keyfi için geçmiþe kalkýp sövemem

Biri ecdâdýma saldýrdý mý, hattâ boðarým!

-Boðamazsýn ki !

-Hiç olmazsa yanýmdan kovarým.

Yumuþak baþlý isem, kim dedi uysal koyunum?

 

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!

Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciðerim,

Onu dindirmek için kamçý yerim, çifte yerim!

Adam aldýrma da geç git, diyemem aldýrýrým.

Çiðnerim, çiðnenirim, hakký tutar kaldýrýrým!

...Zalimin hasmýyým amma severim mazlumu...

Ýrticâýn þu sizin lehçede ma'nâsý bu mu?

Milli Sairimiz Mehmet Akif Ersoy - rahimehullah.

Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

BİR ÜSTAD TANIYORUM

 

Bir Üstad tanıyorum, o da Bediüzzaman,

Bir Üstad tanıyorum, en büyük bir kahraman,

Bir Üstad tanıyorum; asrın vekili ancak

Lailahe illallah, elinde duran sancak.

Bir Üstad tanıyorum, imandan bir kaledir...

Bir Üstad tanıyorum, Nurlardan bir hâledir.

Bir Üstad tanıyorum, imanı dalga dalga,

Tard eder vesveseyi, şüphe bırakmaz akla.

Bir Üstad tanıyorum, zulme boyun eğmemiş,

Bir Üstad tanıyorum, hiçbir tâviz vermemiş...

Bir Üstad tanıyorum, cihanşümul mücahid!

Bir Üstad tanıyorum, içiyle dışı Said...

Bir Üstad tanıyorum, güneşler kadar yüksek

Hak söyler ne söylerse, bütün sözleri gerçek.

Bir Üstad tanıyorum, gözlerinden nur saçar

Bir Üstad tanıyorum, kâfirler ondan kaçar.

Bir Üstad tanıyorum, şefkatın timsalidir.

Bir Üstad tanıyorum, imânın misâlidir.

Bir Üstad tanıyorum, ıslah etmiş nefsini,

Bir asırlık ömründe kısmadı nefesini.

Bir Üstad tanıyorum, cevherdir bütün sözler,

Allah, Kur'ân Peygamber, davasının en özü.

Bir Üstad taniyorum, ilân etti tevhidi,

Kahretti zalimleri, yere serdi mülhidi.

Bir Üstad tanıyorum, küfr-ü mutlakı kırdı,

Karanlık gönüllere imanın nuru girdi.

Bir Üstad tanıyorum, cihana meydan okur,

Yazdığı eserleri milyonca insan okur.

Bir Üstad tanıyorum, tek korkusu Allah'tan,

Yılmadı bu dünyada ne atomdan, silâhtan...

Bir Üstad tanıyorum, dünya zevkini bilmez

Vâris-i Peygamberî, Hakkın en sadık kulu.

Bir Üstad tanıyorum, imandan bir varlıktır,

Kâinatı titreten bir kuvvete maliktir,

Bir Üstad tanıyorum, yoktur cihanda eşi,

Son asrın müçtehidi, insanlığın güneşi...

Bir Üstad tanıyorum, mücehhezdir imanla,

Hizmet etti daima davasına Kur'ân'la.

Bir Üstad tanıyorum, bakidir tasarrufu

Gayesi: insanlığa tebliğ emr-i ma'rufu...

Bir Üstad tanıyorum, kalblerde mektep kurdu,

Kütle kütle insanlar onun safında durdu.

Bir Üstad tanıyorum, canileri çevirmiş,

Kalplerinden çıkarıp putlarını devirmiş

Bir Üstad tanıyorum, Allah demiş, Hak demiş,

Bir Üstad tanıyorum, şanı dünyayı tutmuş.

Bir Üstad tanıyorum, her hali müstakimdir,

Tek, biricik gayesi, sırat-ı müstakimdir.

Bir Üstad tanıyorum, ilham kaynağı Kur'ân,

Dostu da, düşmanı da cümlesi ona hayran.

Bir Üstad tanıyorum, ilmi, muhit bir deniz,

Dar gelir tefekküre koskocaman küremiz.

Bir Üstad tanıyorum, Bahr-i Ummandan derin

Kutlu olsun Üstadım bu mübarek zaferin!...

Bir Üstad tanıyorum, Allah'ın en sevgili, mübarek bir kuludur,

Gittiği yol, Hazret-i Muhammed'in yoludur.

Bir Üstad tanıyorum, hârikalar asrında!

Bir iki yıldan sonra bu cihad meydanında

Mematı hayatından hizmet ediyor zâhir,

Son asrın son vekili, son müceddid,en âhir..."

 

[ Mehmet Emin Birinci (RA) ]

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...