Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

BEDÝÜZZAMAN VE ERMENÝLER... / 09.04.2005

 

 

 

 

 

Bediüzzaman, Ermeni çeteleri ve Rus ordusuyla savaþtý ama asla sivillere dokunmadý. Bediüzzaman; bu muhârebeler esnasýnda toplanan binlerce Ermeni çocuðunu serbest býrakýp Ruslarýn içindeki ailelerine geri döndürdü .Bu hareket, Ermeniler için büyük bir ibret dersi olup, Müslümanlarýn ahlakýna hayran olmuþlardý. Bunun üzerine Ermeni fedai komiteleri reisleri, Müslüman çocuklarýný kesme adetini býrakýp, "Madem Molla Said bizim çoluk çocuðumuzu kesmedi bize teslim etti, biz de bundan sonra Müslüman çocuklarýný kesmeyeceðiz" diye ahdettiler. Karlý tipili bir gecede Bitlis'te Rus/Ermeni askerleriyle þehir savaþý yaptýðý sýrada bir köprü altýna saklanmak için bir duvardan dereye atlarken ayaðýný kýrýp iki gün bir laðým kanalýnda talebeleriyle buzlar içinde kaldý. Donarak ölmek yerine teslim olmaya mecbur oldular.

 

Müslüman milislerin elinden öldürülmek üzere olan birçok sivil Ermeni'yi kurtardýðýný yine Tarihçe-i Hayat'tan ve Bilinmeyen Taraflarýyla B.S.N kitabýndan okumak mümkündür. Olayýn Bediüzzaman'la ilgili kýsmý özet olarak böyle. Ancak, Ermeni Soykýrýmý meselesinde çok ilginç bir iki yüzlülük var. Onu da maalesef Ermeniler ve Kürtler yapýyor. Ermeniler ve Ermeni terör örgütleri, "tehcir" operasyonunu bir trajediye, Ýttihat Terakki Cemiyeti içindeki hangi "beynelmilel" uzantýlý özel cemaatin

 

dönüþtürttüðünü bilmesine ve daha sonra önemli liderlerini öldürmelerine raðmen bunu dile getirmiyorlar. Niçin? Çünkü, o gün olduðu gibi o günden sonra ve bugün de Ermeni diasporasýný besleyen yine ayný güç merkezi. Bu merkezi aþamýyorlar.

 

Ermeni Soykýrýmý'nýn resmen tanýnmasýna hayatýný adamýþ Prof. Vahakn

 

Dadryan'a "soykýrým bilimine yaptýðý katkýlar nedeniyle" kim ödül vermiþti dersiniz? Uluslararasý Yahudi Holokostu Konferansý. Toplantýlarýný bu yýlýn 5-8 Mart tarihlerinde ABD Florida'da yaptýlar. Bu ekip, 5 yýl önce de Türkiye'nin "Ermeni soykýrýmýný tarihi reddedilemez bir gerçeklik" olarak kabul etmesini istemiþlerdi. Bu isimler arasýnda Austcwitz kampýndan kurtulan ve ABD Baþkanlarýnýn en has danýþmanlarýndan Eli Wisel de bulunuyor.

 

Yýllarca Ermeni "soykýrýmý"ný yadsýyan ve hep son anda Türk tezini destekleyip

 

soykýrým tasarýlarýný kongreden çektiren insanlara son zamanlarda ne oldu acaba?

 

Bu konudaki ilk ithamý 5 yýl önce Ýsrail eski Milli Eðitim Bakaný Yosi Sarid dile getirmiþ ve diplomatik krize neden olmuþtu. Sarid, "Yeni tarihimizde soykýrým üzerine büyük bir bölüm görmek istiyorum ve bu bölümde Ermeni soykýrýmýndan da açýkça bahsedilmelidir. Bu bizim, sizlere ve kendimize karþý görevimizdir." diyordu.

 

Aslýnda, konu çok çapraþýk ama o kadar da kontrol dýþý deðil. Ermeni meselesini

 

anlayabilmek için, Vak'ai Hayriye'yi, Yeniçeriliðin kaldýrýlýþýný, ve büyük olaylar

 

sýrasýnda Yeniçeri aðalarýný kullanarak kazan kaldýrýp kazan indirten Yahudi Cemaati liderinin ekibiyle birlikte ortadan kaldýrýldýðýný, tüm malvarlýðýna el konduðunu, hükümetten Yahudi nüfuzunun silindiðini, Ermenilerin onlarýn yerine geçtiðini bilmek gerekiyor. (Bkz: T. Yahudilerinin Batýlýlaþmasý, Aron Rodrik, Ayraç Yay.)

 

Bu iki azýnlýk arasýndaki çekiþmeler Jön Türkler ve daha sonra da Ýttihat Terakki Cemiyeti (ÝTC) kurulana dek toprak kavgasýndan deðil, iki zümrenin ticari çýkarlarýný çatýþmasýndan kaynaklanýyordu. Ermeniler, her zaman Yahudilerden çok daha zanaatkâr olmuþlardý ve kültürlerinde olmadýðý için genellikle rakiplerini "baþka yollarla tasfiye ederek" ticaret yapmazlardý. Ama rakipleri öyle deðildi. 1870'li yýllarda Selanik merkezli Osmanlý Yahudiliði (Avdetiler, Masonlar dahil) kendi içlerinde toparlanmaya ve güçlenmeye baþladýlar. Fransýz, Ýtalyan ve diðer dýþ güçlerin de yardýmýyla ekonomik alanda kendi güçlerinin boyutlarýnýn farkýna vardýlar. Hanedaný ortadan kaldýrýp, sistemlerini tamamen kendilerinin kuracaðý yeni bir devlet kurmanýn tohumlarýný atmaya baþladýlar. Ancak, planlarýný bozacak en önemli rakip Ermenilerdi. Rumlar, Yunanistan'ýn baðýmsýzlýðýndan beri zaten büyük bir problem oluþturuyordu. Ancak Ermeniler bunlara karþýn "millet-i sadýka" idiler. Anadolu'da ve baþkentte yerleþiktiler. Bu yüzden, ÝTC'nin içinde Ermenileri göremezsiniz. Gerçi, baþlangýçta karþýlýklý sempati vardý ama daha sonra herþey deðiþiverdi. ÝTC'nin "çelik çekirdeði" Ermenileri tasfiye için hazýrlýklara giriþtiler. Amaçlanan, Anadolu'nun çeþitli merkezlerinde yüzyýllardýr güçlü bir yapý kurmuþ olan Ermenileri sürüp, tüm egemenliðin kendilerinin elinde olacaðý yeni bir devlet kurmaktý. Ermeniler, atalarýný "gaza getirenlerin" Avrupa devletleri ve Rusya ile birlikte büyük silah ve finans kartelinin olduðunu hep bildiler.

 

Birinci Dünya Savaþý'nda Ruslarýn yanýnda Osmanlý'ya ihanet ederken, 1991'de baba Bush'a güvenip Saddam'a isyan eden ve yüz binlercesi daðlarda periþan olan peþmergelerin durumuna düþtüler. Ermeniler, hesaplarýnýn asýl kimlerle olduðunu çok iyi biliyorlar ama bugün yapabilecekleri çok fazla bir þey de yok. Onlara yine bir havuç uzatýlmýþ durumda. 6-7 Eylül 1955 olaylarýnýn arkasýnda kimlerin olduðunu, emlaklarýný üç kuruþa kimlerin sahiplendiðini bildikleri gibi. Ýþte, ahlak sorunu da burada aslýnda, söyleyemiyorlar. Onlar Dr. Nazým'ý, Maliye Bakaný Cavid'i, Talat'ý, Cemal'i, ÝTC Genel Sekreteri Mithat Þ. Bleda'yý ve bu ekibin "özel" baðlantýlarýný çok iyi biliyorlar. Özellikle de Bingöl, Bitlis civarýnda bulaþýcý hastalýklara karþý Ermeni köylerinde aþý çalýþmasý yapar gözüküp ahâliye tifo, tifüs mikrobu bulaþtýran ÝTC'li Dr. Yahya Muhlis B.'yi bildikleri gibi.

 

Heyecanlý dönemlere girdiðimiz anlaþýlýyor, ancak her þeye karþýn soðukkanlý

 

olabilmek gerekiyor. Nevruz gösterilerindeki bayraða hakaretin nasýl bir galeyan

 

oluþturduðunu hatýrlayalým. 6-7 Eylül olaylarýnda da "Atatürk'ün Selanik'teki evi

 

bombalandý" palavrasýyla saf ahali Þiþli ve Bakýrköy'e üþüþtürülmüþ Ermeni ve Rumlara yönelik son tasfiye gerçekleþtirilmiþti. Uyanýk olmakta fayda var!

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • Replies 50
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Esselam sakirtler,

 

Yine Ermeni Lobileri insani cildirtacak bir girisime girdiler.

 

24 Nisan tarihinin her yil "Ermeni soykirimini anma gunu" kabul edilmesi icin Ohio Eyaleti Meclisine bir karar tasarisi sundular.

 

Tasari gecerse her sene 24 Nisan?da bu rezil ve safsata Komedi kutlanacak.

 

Sizden ricam, asagida verdigim e-maili Ohio Meclis üyelerine yollamaniz.

 

Yollanacak e-mail adresleri sunlar:

 

 

webmaster@lis.state.oh.us

district37@ohr.state.oh.us

district89@ohr.state.oh.us

district01@ohr.state.oh.us

district19@ohr.state.oh.us

district70@ohr.state.oh.us

district03@ohr.state.oh.us

district30@ohr.state.oh.us

district27@ohr.state.oh.us

district31@ohr.state.oh.us

district40@ohr.state.oh.us

 

 

Lütfen kiymetli zamaninizdan 2 dakika ayirin ve bu maili yollayin.

 

Vatani görevimizi yapalim....

 

 

 

GONDERILECEK E-MAIL:

 

 

Honorable Representative,

 

I am writing this message to convey my disappointment regarding the

 

House Bill HB499 that, if passed, will designate April 24 as "Armenian

Genocide Remembrance Day".

 

The Armenian allegations of genocide have, to this date, not been

historically or legally substantiated. Indeed, to this day, significant

scholarship on this sad chapter of history fails to corroborate the

Armenian allegations against the Turkish side.

 

There is no doubt that, other than being one-sided, this resolution is

potentially libelous for Turkish Americans of Ohio, a vibrant and

highly qualified community which makes comprehensive contributions to

the professional life in the State of Ohio. The resolution in question

will not only be hurtful to the Turkish-American community but will

also constitute a gross disservice to the Turkish-American friendship

that has stood the test of time since the Korean War.

 

I urge you to oppose draft resolution HB499 and take whatever steps you

might deem necessary to ensure that it does not pass the Ohio House of

Representatives.

 

Sincerely

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

EN...... ACILEN ...... ILGILERINIZE....

 

ABD'nin önemli ve cok izlenen kanallarindan biri olan PBS'de Ermeni

Soykirimi iddialarini destekleyen bir belgesel yayimlandi ve tabii ki

belgesel Ermeni sponsorlugunda hazirlanmisti.

 

Aslinda belgesel sonrasinda yayimlanmasi beklenen, Turk tarihcilerinin

de

bulundugu, program objektif bir tartisma programi da yayimlanacakti.

Fakat

Ermeni lobisinin cok guclu olmasi ve oylamalarda bizi geçmesi nedeniyle

buradaki Turklerin butun cabalarina ragmen yayinlanmasi onlendi.

Sonrasinda gonderilen bir cok sikayet mektubu nedeniyle bu tartisma

kismi

icin tekrar bir oylama yapiliyor.

 

Arkadaslardan ricamiz sadece birkac saniyenizi ayirmaniz ve ASAGIDAKI

LINKE gidip oyunuzu "evet, degisik goruslerdeki tarihcilerin

tartismasi,

filmin dayanaginin anlasilmasini arttirir" ( Yes, allowing historians

with differing views to debate a film's premise helps

increase

understanding ) sikkini isaretlemeniz ve bunu olabildigince FAZLA

kisiye

en kisa sürede yaymaniz .

 

http://www.msnbc.msn.com/id/12412125

 

Tesekkurler.

Milletimiz bu hizmetinizi unutmayacaktir..

Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

Arkadaþlar,

ABD'nden bir Türk Profesörün yazdýklarý aþaðýda.

*Google'da "Armenian Genocide" (ermeni soykýrýmý) yazdýðýmýzda ilk 100 sayfa tamamýyla uydurma ermeni iddialarýný anlatan sitelerindir. Ve de bunlarýn tümü ermeni siteleridir! Bu sýralama, sitelerin her gün girilme oraný ile yapýlýr. Bizim tezimizi anlatan aþaðý sýralardaki siteleri yukarý taþýmanýn tek yolu bu sitelere girmektir. Lütfen Türk tezlerini anlatan sitelere her gün en az bir kere týklayýn. Bunun en kolay yolu bu siteleri açýlýþ

sayfamýz yapmaktýr. Örneðin aþaðýdaki siteyi açýlýþ sayfanýz yapýn. Ülkenize destek vermek bu kadar kolay! Hadi hemen simdi! Baþat’tan denetim masasýna girin, internet seçeneklerini týklayýn. Giriþ sayfasý yazan yerin altýndaki adres yerine, aþaðýdaki adresi yazýn ya da yapýþtýrýn.

http://www.ermenisorunu.gen.tr/turkce/iliskiler/index.html

ve lütfen bu siteyi baþkalarýna da gönderin. Ülkemiz için bu kadarýný yapabiliriz! sanýyorum.. Ve bu sitenin 5 bin açýlýþ sayfasýyla Google'da ermeni sorununu aramanýn ilk maddesi haline getirilebilmesi iþten bile deðildir.

 

 

Professor Tevfik Dalgic Universityof Texas-Dallas School of Management

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Yine bir oylama var:

 

Amerika Dis Iliskiler Komitesinde Oylanip 21 oya karsilik 27 oyla kabul edilip temsilciler Meclisine

gönderilen Sözde Ermeni Soykirimi tasarisini internette oylaniyor.

 

 

 

http://www.msnbc.msn.com/id/21253084

 

Bu adrese girip türkiye lehine oy verin .Seceneklerden ortadakini isaretleyiniz

(NO ile basliyor.)

Bu nu bildiginiz tüm kisilere yollayiniz...

 

Emeni Tasarisi hakkinda gercek bilgilere ulasmak isteyenler

asagidaki siteden bilgi edinebilirler...

 

 

http :/www.ermenisorunu.gen .tr/

 

 

ÜLKESINI SEVEN HER TÜRK VATANDASI GERCEKLER KARSISINDA SUSKUN DURMAMALIDIR

HER PLATFORMDA VATANINI MILLETINI SAVUNMASINI BILMELIDIR..

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

simdide ermeniler bize tazminat davasi aciyor. tazminat olarak "birazcik" toprak istiyorlar bizden.

 

Ermenistan toprak istedi

 

Ermeni gazeteci: "Artýk tanýnma ötesindeki aþamalara geçmek gerek."

 

ABD'deki Ermeni toplumunun ileri gelenlerinden, radikal gazeteci-yazar Harut Sasunyan, "Ermenilerin nihai amacýnýn, iddialarýnýn tanýnmasý ve Türkiye'den tazminat ve toprak alýnmasý olduðunu" belirterek, bu hedefe yönelik yeni bir strateji izlemelerini önerdi.

 

California Courier adlý yayýnýn sahibi ve baþyazarý Sasunyan, AZG Daily adlý Ermeni internet gazetesinde çýkan yazýsýnda, "on yýllardýr Ermenilerin nihai hedefinin tanýnma, tazminat ve toprak olduðunu" ifade ederek, "artýk tanýnma ötesindeki aþamalara geçmek gerektiðini kaydetti.

 

Harut Sasunyan, bu çerçevede Ermenilerin, taleplerini "uygun ulusal ve uluslararasý mahkemeler nezdinde" dile getirmelerini istedi.

 

alintidir ( http://www.haberturk.com/haber.asp?id=47625&cat=180&dt=2007/12/13 )

 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • 8 months later...

Birinci Dünya Savaþý'nda Ingilizlere, 150 bin askerimiz esir

düþtü. Bu askerlerden bir kismi da Mýsýr'ýn Ýskenderiye þehri

yakýnlarýnda

bulunan Seydibeþir Usare Kampý'na hapsedildi. Kampýn tam adý,

"Seydibesir Kuveysna Osmanli Useray-i Harbiye Kampý" idi. Bu

kampta, 1918'de

Filistin cephesinde esir düþen 16. Tümen'in 48. Alayý'na baðlý

Osmanlý

Askerleri tutuluyordu.

 

 

12Haziran 1920'ye kadar iki yýl boyunca her türlü iþkence,

eziyet,

aðýr hakaret ve aþaðýlamaya maruz kaldýlar. Bu insanlýk dýþý

muamelenin nedeni ise Ermeniler idi...

 

 

Kamptaki, Türkçe bilen Ermeni tercümanlarýn yalan, yanlýþ

çevirileri ve kýþkýrtmlarý nedeniyle, kamplarýn Ýngiliz

komutanlarý, azýlý

Türk düþmaný kesilmiþlerdi.

 

 

Savaþ bitmiþti. Ancak, kamptaki aðýr koþullar nedeniyle ölenler

dýþýndaki askerleri teslim etmek, Ýngilizlerin iþine gelmiyordu.

Çünkü, olasý yeni bir savaþta, bu askerlerin yeniden karþýlarýna

çýkabilecekleri, Ermeniler tarafýndan, Ýngilizlerin beyinlerine

iþlenmiþti. Çözüm toplu katliamdý...

 

 

Askerlerimiz, mikrop kýrma bahanesiyle, süngü zoruyla dezenfekte

havuzlarýna sokuldu. Ancak suya normalin çok üzerinde

Krizol maddesi katýlmýþtý. Mehmetçik, daha ayaðýný soktuðunda,

aþýrý krizol maddesi nedeniyle haþlanýyorlardý. Ancak Ýngiliz

askerleri

Dipçik darbeleri ile askerlerimizin havuzdan çýkmalarýna izin

vermiyorlardý. Mehmetçikler, bele kadar gelen suya baþlarýný

sokmak

istemedi. Ancak bu ke Ýngilizler havaya ateþ etmeye baþladý.

Askerlerimiz, emek için çömelerek baþlarýný suya soktular.Ancak

baþýný sudan kaldýran artýk göremiyordu. Çünkü gözler

yanmýþtý...

Dýþarý çýkanlarýn halini gören sýradaki askerlerimizin

direniþleride fayda etmedi ve 15 bin askerimiz kör oldu.

 

 

Bu vahþet, 25 Mayis 1921 tarihinde TBMM'de görüþüldü.

 

 

Milletvekilleri Faik ve Þeref beyler bir önerge vererek, Mýsýr'da

esirlerin krizol banyosuna sokularak 15 bin vatan evladýnýn

Gözlerinin kör edildiðini, bunun faili olan Ýngiliz tabip,

garnizon komutaný ve askerlerinin cezalandýrýlmasý icin TBMM'nin

teþebbüse geçmesini istediler.

Tabi iki

yeni kurulan devletin bin türlü sorunu vardý. Bu hesap sorma

iþide

unutuldu gitti.

 

 

Ama onlar unutmuyorlar...

 

 

Kendi ihanetlerini bile soykýrým ambalajýna sarýp, dünya

kamuoyuna

sunuyorlar.

 

 

 

 

 

 

ERMENÝLER SOYKIRIM YAPILDI DIYE DÜNYAYI AYAÐA KALDIRIYOR BÝZÝM

TARÝHÝMÝZDEN HABERÝMÝZ YOK.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Soykýrým iddialarý asýlsýz

 

http://www.hurriyet.de/images/solomanset/SoloManset402062.jpg

 

Düsseldorf Üniversitesi'nde konuþan Prof. Dr. Yusuf Halaçoðlu, "Bugüne kadar Ermenilerin sözde soykýrýma uðradýklarýna dair bir tek toplu mezar bulunamamýþtýr" dedi.

 

Almanya Türk Öðrenci Dernekleri ve Akademisyenler Ýnisiyatifi tarafýndan bir dizi konferans vermek üzere Almanya'ya davet edilen Türk Tarih Kurumu eski Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Halaçoðlu, Ermeni soykýrýmý iddialarýný bir kez daha yalanladý.

 

Düsseldorf'ta Heinrich Heine Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta konuþan Prof. Dr. Halaçoðlu 'Soykýrým gerçekten var mýdýr? Bunun çok iyi tahlil edilmesi gerekir. 15 milyon Ermeni'nin öldürüldüðü iddialarý tamamen asýlsýzdýr. Ýnsanlar öyle basit yok edilemez.

 

Bugüne kadar Türkiye'de iddia edildiði gibi toplu þekilde katledilmiþ ve bir çukura üst üste atýlmýþ vaziyette toplu bir mezar bulunmamýþtýr. Bu yüzden Ermeniler böyle bir mezarý gösteremiyorlar. Bin kiþilik bir ceset yýðýnýný gömmeye çalýþýn yer bulamazsýnýz.

 

Bu yüzden 15 milyon insanýn sözde soykýrýma uðradýðý da tamamen asýlsýzdýr.' Halaçoðlu dün de Köln'de bir basýn toplantýsý düzenledi. Basýn toplantýsýnda sözde Ermeni soykýrým iddialarýný inkar edenleri cezalandýran Ýsviçre'de, hakkýnda verilen yakalama emri konusunda da bilgi veren Prof. Dr. Halaçoðlu, yakalama emrinin kalktýðýný ülkeye giriþi halinde sadece ifadesinin alýnacaðýný söyledi.

 

 

Hürriyet, 25.10.2008

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Ermeni Komedyasý

 

Bir kaç sözde “Ermeni Komedyasý“ hakkýnda söyleyelim. Demokrasinin beþiði olduðunu ittia eden Fransa, antidemokratik, faþist, düþünce ve ifade özgürlüðüne aykýrý bir karar aldý. Ayrýca soykýrýmý anarþilere karþý tedbirden ayýramayan Orhan Pamuk Nobel Ödül´ü aldý.

 

Pamuðun bu ödülü almasý gayet normal. Kendi ülkesine hakaret eden, „Türkler benim yazdýklarýmý anlamýyor“ diyen, 1998´de Türk Devletinin verdiði ödülü kabul etmeyen Pamuk tabiki bu ödülü alacaktý. Çünkü kendisi daha önce bahsettiðimiz, baðýmlý, halktan kopuk ve kendi milletini küçümseyen “aydýnlardan“. Þimdi de onu kukla gibi kullananlar ona bir ödül verdi. Yani ona, “Afferin, rolünü güzel oynuyorsun, seni ödüllendireceðiz“ diyorlar.

 

Aslýnda Pamuk önemli deðil. Onu oynatanlara bakmak gerekir. Peki “Orhan Pamuk“ kuklasýný oynatanlar kim? Pamuðun böyle konuþmasý kimin iþine yarýyorsa, onlar oynatýyor. Yani AB. Türkiye´nin AB´ye girmemesi için, önüne tüm engelleri koyan bazý lobiciler. Türkiye´yi çýðýrdan çýkarmaya çýalýþan zihniyet.

 

Bu emperyalist zihniyetin oyununa gelmemek gerekir. Ayný zihniyet Vietnam´da ve Ýrak´ta bataklýða saplanan, Bosna´da Müslümanlarý katleden, Türkiye´de PKK´yý destekleyen, Ýrak´ý üçe bölüp bir Kürt devleti yapmak isteyen zihniyettir. Ermenileri ve Türkleri karþý karþýya getiren bu sömürücü zihniyete, hem Türkler, hem Ermeniler ve hatta Kürtler dahi karþý gelmeli.

 

Aramýza nifak tohumlarý eken bu haram saltanatý yýkýlacak elbet…

 

Topraklarýmýzda ve daðlarýmýzda bizimle dalga geçen bu zihniyetin sonu gelecek elbet…

 

Tüm okurlara hayýrlý bayramlar dilerim. Hepimize saðlýk, huzur ve mutluluk, ülkemizede halkýn içinden gelen, halkýn dilini konuþan, aydýnlar ve yazarlar diliyorum.

 

Cemil Þahinöz

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Degerli Misawa-Üyleri,

 

olmayan bir soykirim yüzünden ÖZÜR DILEYEN DALKAVUKLARin isimleri söyler:

 

Adalet Aðaoðlu

 

Berat Günçýkan

 

Evin Doðu

 

Hüsnü Öndül

 

Mustafa Yasacan

 

Þenol Karakaþ

 

Belma Akçura

Adnan Ekþigil

 

Betül Tanbay

 

F. Levent Þensever

 

Ýbrahim Betil

 

Naci Kutlay

 

Þerafettin Elçi

Ahmet Çakmak

 

Bilge Contepe

 

Fahri Aral

 

Ýbrahim Kaboðlu

 

Nail Satlýgan

 

Þeyhmus Diken

Ahmet Çiðdem

 

Bülent Atamer

 

Faruk Bildirici

 

Ýhsan Daðý

 

Necmiye Alpay

 

Þeyla Benhabib

Ahmet Evin

 

Bülent Aydýn

 

Fatma Tülin

 

ilker Gavaz

 

Nedim Gürsel

 

Sezgin Tanrýkulu

Ahmet Ýnsel

 

Burhan Þenatalar

 

Fazýl Hüsnü Erdem

 

Ýpek Çalýþlar

 

Neþe Düzel

 

Þirin Tekeli

Ahmet Ýsvan

 

Canan Tolon

 

Fehim Caculi

 

Iþýl Kasapoðlu

 

Nil Mutluer

 

Suavi Aydýn

Ahmet Kuyaþ

 

Celal Baþlangýç

 

Ferda Balancar

 

Jülide Kural

 

Nilgün Toker

 

Þükrü Erbaþ

Akif Kurtuluþ

 

Cem Mansur

 

Ferda Keskin

 

Kemal Gökhan Gürses

 

Nilüfer Göle

 

Süleyman Göncü

Aksu Bora

 

Cem Özdemir

 

Ferhat Kentel

 

Kemal Göktaþ

 

Nurhan Yentürk

 

Tahsin Yeþildere

Alaz Kuseyri

 

Cemil Koçak

 

Fethiye Çetin

 

Kezban Hatemi

 

Ömer Faruk Gergerlioðlu

 

Tanýl Bora

Ali Arif Cangý

 

Cengiz Aktar

 

Fikret Adanýr

 

Koray Çalýþkan

 

Ömer Laçiner

 

Tarhan Erdem

Ali Bayramoðlu

 

Cengiz Alðan

 

Fikret Baþkaya

 

Koray Düzgören

 

Ömer Madra

 

Tarýk Ziya Ekinci

Ali Nesin

 

Cengiz Çandar

 

Fikret Toksöz

 

Korhan Gümüþ

 

Oral Çalýþlar

 

Temel Ýskit

Alper Görmüþ

 

Cezmi Ersöz

 

Filiz Ali

 

Lale Mansur

 

Orhan Koçak

 

Tuba Çandar

Amberin Zaman

 

Çiðdem Mater

 

Filiz Koçali

 

Levent Yýlmaz

 

Orhan Miroðlu

 

Tuna Kiremitçi

Arzu Baþaran

 

Coþkun Aral

 

Füsun Üstel

 

Leyla Ýpekçi

 

Orhan Silier

 

Ümit Fýrat

Asaf Savaþ Akat

 

Deniz Türkali

 

Gencay Gürsoy

 

Leyla Neyzi

 

Osman Köker

 

Ümit Güney

Aslý Erdoðan

 

Derya Alabora

 

Gila Benmayor

 

Mahir Günþiray

 

Osman Murat Ülke

 

Ümit Kardaþ

Atila Eralp

 

Dilek Kurban

 

Gönül Dinçer

 

Mahmut Temizyürek

 

Oya Aydýn

 

Ümit Kývanç

Atilla Birkiye

 

Doðan Özgüden

 

Gülay Göktürk

 

Mebuse Tekay

 

Oya Baydar

 

Ümit Þahin

Atilla Yayla

 

Doðan Tarkan

 

Gülçin Santýrcýoðlu

 

Mehmet Demir

 

Özlem Dalkýran

 

Umut Özkýrýmlý

Attila Tuygan

 

Doðu Ergil

 

Güllü Aybar

 

Mehmet Güleryüz

 

Öztürk Türkdoðan

 

Ünal Ünsal

Aydan Baktýr

 

Ebru Erkekli

 

Gülseren Onanç

 

Mehmet Soylu

 

Perihan Maðden

 

Vasif Kortun

Aydýn Cýngý

 

Ece Temelkuran

 

Gün Zileli

 

Mehmet Ural

 

Pýnar Selek

 

Vedat Yýldýrým

Ayhan Aktar

 

Edhem Eldem

 

Günay Göksu Özdoðan

 

Melek Göregenli

 

Piyale Madra

 

Yahya Madra

Ayhan Bilgen

 

Emine Algan

 

Gürhan Ertür

 

Mesut Saganda

 

Ragýp Zarakolu

 

Yalçýn Ergündoðan

Ayla Gürsoy

 

Emine Uþaklýgil

 

Habib Bektaþ

 

Mine G. Kýrýkkanat

 

Ragýp Duran

 

Yaman Yýldýz

Ayþe Batumlu

 

Emrullah Beytar

 

Hadi Uluengin

 

Mithat Sancar

 

Rasim Ozan Kütahyalý

 

Yasemin Çongar

Ayþe Berktay

 

Enis Batur

 

Hakan Tahmaz

 

Mücteba Kýlýç

 

Roni Margulies

 

Yasemin Göksu

Ayþe Buðra

 

Eren Keskin

 

Haldun Dostoðlu

 

Muharrem Erbey

 

Þahin Alpay

 

Yavuz Bingöl

 

Ayþe Erzan

 

Ergin Cinmen

 

Hale Akay

 

Muhsin Kýzýlkaya

 

Þanar Yurdatapan

 

Yavuz Önen

Ayþe Gözen

 

Ergün Eþsizoðlu

 

Hale Soygazi

 

Murat Belge

 

Þebnem K.Fincancý

 

Yeliz Kýzýlarslan

Ayþe Kadýoðlu

 

Erkan Goloðlu

 

Hale Tenger

 

Murat Çelikkan

 

Þebnem Sönmez

 

Yýldýray Oður

Ayþe Önal

 

Erkan Þen

 

Halil Berktay

 

Murat Morova

 

Þehbal Þenyurt

 

Yýldýz Önen

Aziz Gökdemir

 

Erol Katýrcýoðlu

 

Hasan Cemal

 

Murat Paker

 

Selçuk Demirel

 

Yücel Sayman

Barýþ Pirhasan

 

Ersin Salman

 

Hidayet Þefkatli Tuksal

 

Murathan Mungan

 

Selim Deringil

 

Yusuf Alataþ

Baskýn Oran

 

Ertuðrul Kürkçü

 

Hüsamettin Onanç

 

Mustafa Arslantunalý

 

Semih Kaplanoðlu

 

Zeynep Tanbay

Bejan Matur

 

Esra Mungan

 

Hüseyin Hatemi

 

Mustafa Suphi Erden

 

Semra Somersan

 

Zozan Özgökçe

Link to comment
Share on other sites

Yuh diyorum baska birsey demiyorum. Cehaletin ve Asagilik kompleksinin de bir siniri olmali. Hicbirine sasirmadimda Hüseyin ve Kezban Hatemiye sasirdim. Yaw okuma yazma bilen, iki üc kelam edebilen kimseler. Enteresan yaw.

 

bende

 

www.ozurbekliyorum.com sitesine kayit oldum.

Link to comment
Share on other sites

:selam:

 

yaziklar olsun!

 

nasil verecekler kanina girdikleri onca masum katledilen türk halkinin hesabini?

Hangi ermeni, ingiliz, fransiz bize yapilan igrencliklere özür diledide, bu namerdler olmayan bir seye özür dileme zorunlugu hissediyor.

 

"Tükürsem tükürügüme yazik"

 

:selam:

 

 

@ Webmaster abi,

 

obama larla ilgili yazini okumustum, ellerine saglik.

yanliz türk medyasi olmadigi icin evimde... cem özdemir le ilgili bölümü pek anlamadim.

 

 

:selam:

Link to comment
Share on other sites

Ancak, devlet özür diler

 

 

Prof. Ortaylý Ermenilerden özür kampanyasýna karþý çýkarak "özür devletten devlete olur" dedi. Ortaylý "Ermeni tehciri (sürgünü) olayýný, Sarýkamýþ sonrasý, cephe gerisini temizlemek için Alman Genelkurmayý'nýn tavsiye ettiðini" söyledi.

 

Prof. Ortaylý Ermenilerden özür kampanyasýna karþý çýkarak 'özür devletten devlete olur' dedi. Ortaylý 'Ermeni tehciri (sürgünü) olayýný, Sarýkamýþ sonrasý, cephe gerisini temizlemek için Alman Genelkurmayý’nýn tavsiye ettiðini' söyledi.

 

Tarihçi Prof. Ýlber Ortaylý, bir grup yazar ve akademisyenin Ermenilerden özür dileme giriþimi konusunda 'Böyle özür olmaz, özür devletten devlete olur' dedi. Halen müdürlük görevini sürdürdüðü Topkapý Müzesi’nde sorularýmýzý yanýtlayan Ortaylý, Ermeni sürgününü o sýrada askeri gerekçelerle Alman Genelkurmayý’nýn tavsiye ettiði görüþünü vurguladý. Ortaylý 35 yýldýr bu konu gündemde olmasýna raðmen, Türkiye’nin Ermenice bilen konusuna hakim Ermeni uzmaný yetiþtirmemesini de 'aðýr bir ihmal' olarak niteledi.

 

Prof. Ortaylý bu konudaki sorularýmýzý þöyle yanýtladý:

-Sayýn Ortaylý, bir grubun Ermenilerden özür giriþimi hakkýnda ne diyorsunuz?

 

Ortaylý- Özür devletten devlete konuþulacak iþtir. Bir takým adamlarýn kendilerini milletin temsilcisi yerine koymalarý geçerliliði olan bir iþlem deðildir. Ermeni devleti ile görüþülür bu iþler. Diasporadaki bazý Ermenilerle, buradaki adamlarýn yaptýklarý iþler kimseyi ilgilendirmiyor. Ermenistan var ortada, bunu onunla konuþacaksýn. Ermenistan’la temas olursa öyle baþlar bu iþler. Devletler tartýþýr böyle iþleri. Ayaða düþecek konular deðil bunlar. Ayaða düþerse ne olur? Hiçbir netice alýnmadýðý gibi, insanlar birbirine düþman olurlar. Kutuplaþma da artar.

-Peki bu özür iþine giriþenlerin amacý nedir sizce?

 

Ortaylý- Onlarýn problemleri ayrý. O beni ilgilendirmiyor. ne istiyorlar bilmem. Onlarýn hangi tutku ile hareket ettiðini bilemem. Ama iþte kalkýp da Taner Akçam’ýn kitabý demesinler. Onu gerekçe göstermesinler. O kitabýn bilimsel bir tarafý yok. O kitap samimi bir kitap da deðil. Hiçbir þekilde güvenilemez. Tez mez diye de savunulamaz.

-Peki Ermeni tarihçilerle bu konuda bir temas oldu mu?

 

Ortaylý-Benim katýldýðým herhangi bir þey olmadý. Ama bu konuda Ermenistan’la Türkiye’nin bilim çevrelerinin, establishment’in yani. Oturup karþýlýklý konuþmalarý, çalýþmalarý, tartýþmalarý lazým. Devamlý çalýþmalarý, görüþmeleri lazim.

Devlet var karþýnda. Yani böyle özürdü, genosiddi gibi þeylerle olmaz.

Bir takým adamlarýn ortaya çýkmasý ile olmaz. Kim kimi tanýyor? Kim kimi temsil ediyor? Kimin adýna konuþuyor? Amerika’daki kim yani? Orada 50 tane Ermeni kuruluþu var. Hangisi ne diyor?

 

-Ermeni konusunda ‘Genosid’ tanýmý için ne diyorsunuz ?

Ortaylý- Genosid deðil tabii. Genosid devamlýlýk isteyen bir süreç. Osmanlý’da böyle bir þey yok. Böyle bir kültür yok. Millet-i sadýka demiþ Ermenilere. Yaþam biçimi iç içe.

Almanlarýn yaptýðý ile bu iþ ayný mý. Bu Almanlarýn kendilerini temize çýkarmak için yaptýklarý bir þey. Yani herkes böyle bir þey yapýyor. Bizden evvel Türkler yapmýþtý, diyebilmek için çýkarýlan bir þey. Yarýn kalkacak, Amerikalýlar yaptý diyecek, öbür gün kalkacak Ruslar yaptý Ukrayna’da diyecek. Bunu yayacak böyle. Bir sürü kitap çýkmaya baþladý. Stalin’in Yahudi katliamý diye. Bir anlamda yaymak istiyorlar. ‘Endüstri devleti iþçi sýnýfýný ezer’ gibi bir tez haline getirmek istiyorlar. Universal bir þey haline getirmek istiyorlar.

-Almanlarýn Ermeni tehcirindeki rolü ne?

Ortaylý- Zaten o sýrada (1. Dünya Savaþý sýrasýnda) Genelkurmay baþkanýmýz Almandý. Bizim Genelkurmay Baþkanýmýz. Bronsart Paþa (Bronsart von Schellendorf). Ama Alman Genelkurmayýnýn adamý tabii. Onlarla yazýþýyor. Onlardan emir ve telkin alýyor. Buraya da telkin ediyor. Ermeni tehciri konusu da onlarýn telkin ve tavsiyesi. Ruslar ilerlerken Ermeniler cepheyi geriden vuruyor. Onlarýn Ermenileri sürmekte gerekçesi cephe gerisini teminat altýna almak.

-Bu konuda belge var mý?

Ortaylý- Almanlarýn askeri arþivlerinde bu konu mutlaka vardýr. Ama ben ulaþamadým. Bonn’daki araþtýrmalarým sýrasýnda 'Armenische Frage' (Ermeni sorunu) diye bir dosya vardý kayýtlarda. Onu istedim. Gelmedi. ‘Yerinde deðil’ dediler.

-Ermeni tehcirinin Sarýkamýþla baðlantýsý var mý?

Ortaylý-Sarýkamýþ’ta ordu yenildi. Orada birlikleri ricat ediyor. Ruslar ilerliyor. Ýlerledikçe arkada Ermeniler var. Onlar yardým ediyor Ruslarýn ilerlemesine. Almanlarýn tavsiyesi de cephe gerisinden Ermenileri temizlemek.

-Tehcire uðrayan Ermenilerin sayýsý konusunda görüþünüz nedir?

Ortaylý-Rakamlarla ilgili bir çalýþmam yok, olmadý. Ama 1.5 milyon olmadýðý çok açýk. Hiçbir istatistik 1.5 milyon Ermeni göstermiyor o tarihlerde. Böyle bir rakam yok.

-Siz bu konulari hiç Ermeni tarihçilerle konuþtunuz mu?

-Hayýr konuþmadým. Tabii Türkiye gerekeni yapmamýþ. 35 yýldýr bu dava gündemde. Ermeni tetkikleri yok. Ermenice bilen akademisyen yetiþtirmiyor.

Yani böyle 10,15 20 tane Ermenice bilen Ermeni uzmanýn olur. Ermeni tarihini, edebiyatýný kültürünü araþtýrýrlar, yazarlar. Bunlarýn sözü ve tezi daha çok dinlenir.

Yoksa boþ iþtir böyle herkesin eline kalemi alýp yazmasý.

Tabii þu da açýk ki, bu tezi candan savunan insanlar oluyor, bu iþten para kazanmak isteyen insanlar oluyor. Bu da var. Onun için bunun uzmanýnýn yetiþtirilmesi lazým. Aldýrýþ etmediler. Türkler için böyle uzman muzman çok önemli deðil. Ne iþe yaradýðýný anlamýyorlar. Yani bu iþi çok savunan birinin makalesine bakýyorsun. III. Nikola diye baþlýyor mesela. Anladýn mý? Onun tezini dinlemez kimse. (Not: III. Nikola yok!)

Dil bilecek. Ýz bilecek. Ermeni kitlesine, kültürüne katkýsý bulunacak. Öyledir bu iþ yani. 35 yýldýr yetiþtirememiþiz iþte.

Yine doðru dürüst kitap Esat Bey’in kitabý (Esat Uras). Sonra Esat’tan falan arýnarak Kamuran’ýn kitabý (Gürün). Onu da basmýyorlar. Baþka da doðru dürüst bir kitap yok.

-Ermeni konusunun arkasýndan tazminat ve toprak talebi de gelir mi?

Ortaylý- Gelir. Gün gelir tazminat da talep eder. Þimdi etmeyeceðim diyor. Sonra eder. Yani genosidi kabul ettirdikçe, onu da eder ilerde. Günün birinde yeri gelince!

-Bu Ermeni konusuna daha geniþ tarihi açýdan bakýnca nasýl görüyorsunuz?

Ortaylý- 19. yüzyýlda milliyetçilik çýkýyor. Yunan ayaklanmasýndan sonra Ermeniler de istiyor. Öyle bir hayal onlara da geliyor. Ha hepsi istiyor mu? Hayýr. Haþa. Ama o isteyen azýnlýk kuvvetleniyor, harekete geçiyor. Adam öldürüyor, etnik temizlik yapýyor. Berlin Kongresi’ne( 1878) heyet yolluyor. Islahat tedbirleri ile birlikte böyle kýþkýrtmalar, kavgalar baþlýyor. Ermeniler o bölgede Kürtlere, Çerkeslere karþý da çeþitli hareketlere giriþiyorlar.

Nihayet 1914 yýlýnda Ýstanbul’da Yeniköy Anlaþmasý yapýlýyor. Büyük devletlerle Osmanlý arasýnda. Ermeni ýslahatý için. Bir nevi muhtariyet demektir o. Doðudaki 6 vilayete mali, kültürel muhtariyet veriliyor. Ermenilerin aðýrlýkta olduðu yerler. Vali de Norveçli olacak. Tarafsýz olacak diye öyle isteniyor. Harp çýktý. Harp çýkmasa o sene gidiyordu bu iþ.

Berlin Kongresi’nden beri (1878) Makedonya muhtariyeti ile Ermeni muhtariyeti sürekli gündemdeydi.

-Bir de Hamidiye alaylarý meselesi var

Ortaylý- Kürtler Ermeniler o bölgede birbirlerini kesiyorlar. Hamidiye alaylarý bir nevi meþruiyet. Kürtleri kontrol etmek için. Abdülhamit Ermenileri de kontrol ediyor. Kürtleri kontrol etmek için de böyle bir mekanizma çýkarýyor. Hamidiye alaylarý ile de katliam artmýþ deðil. Ortalýk düzene giriyor. Ortaya çýkan o yani. Emir dinleyen bir alay ortaya çýkýyor., Yoksa baþýboþ tamamen. Kürtler bir yerde intikam alýyor. Orada baþladý ya Ermenistan’da etnik temizlik Berlin Kongresi’nden sonra. Ermeni ayaklanmalarý arttý. Kürtler Ermenilerin taleplerine muhatap oluyorlar o yýllarda. Tabii reaksiyonlarý da sert oluyor.

-Ermeni tehciri bu tabloda nereye oturuyor?

Ortaylý- Bu imparatorluk parçalanýyor. O parçalanmalar sýrasýnda ayaklanmalar oluyor. Ayaklanmalara en baþta tahammül ediliyor. Zaten o sýrada çok dýþ kontrol altýndasýn. Ama harbe girdiðin zaman iþ deðiþiyor. Ýþte orada Bronsart Paþa bile ‘Bunlarý sürün buradan’ diye tavsiyede bulunuyor. Genelkurmayý Almanlarýn. Yoksa her cami çýkýþý adam öldürüyor Ermeniler. Kavga çýkarýyorlar. Dolu Yýldýz arþivleri. Yani adam ayaklanma ve iç harp halinde artýk. Ermenistan istiyor.

Bu davaya inanmayan Ermeniyi de temizliyor kendisi. Bir de öyle bir þey de var. Dýþardan gelen komitacý da çok. Hýnçaklar, Taþnaklar. Basýyor, bomba atýyor. Ama harp çýkýnca iþler deðiþiyor. Ben sana gösteririm haline geliyor. Ermeni tehciri karþýlýklý kanlý, hazin olaylarla dolu. Buna karþý Ermeni sürgünü sýrasýnda komþusunu, Ermenileri çok koruyan da var. Saklayan var, koruyan var, evlenen var. Çok var böyle.

Bugün artýk Ermenistan devleti var. Bu iþler devletler arasýnda yürütülür, orada görüþülür. Aklý selimle görüþülür.

 

 

Hürriyet - 24.12.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...